Editors in Chief

Yuan Xingpei, Peking University

Zong-qi Cai, University of Illinois at Urbana-Champaign and Lingnan University of Hong Kong

Associate Editor in Chief

Liu Yucai, Peking University

Editors

Wai-yee Li, Harvard University

Tina Lu, Yale University

Pan Jianguo, Peking University

Zhang Jian, Chinese University of Hong Kong

Editors for Translation

Liu Feng, Peking University

Maija Samei

Philip Merrill (associate editor)

Editorial Board

Chen Yinchi, Fudan University

Cheng Yu-yu, National Taiwan University

Cheng Zhangcan, Nanjing University

Ronald Egan, Stanford University

Fu Gang, Peking University

Grace Fong, McGill University, Canada

Hu Siao-chen, Academia Sinica, Taipei

Huang Shizhong, Sun Yat-sen University, Guangzhou

Wilt Idema, Harvard University

Jiang Yin, Chinese Academy of Social Sciences

Liu Yongqiang, Peking University

Liu Yuejin, Chinese Academy of Social Sciences

Keith McMahon, University of Kansas

Patricia Sieber, Ohio State University

Paula Varsano, University of California, Berkeley

Shang Wei, Columbia University

Wang Zhaopeng, Wuhan University

Editorial Assistants

Chen Jing

Jin Xi

Wang Mei

Zhang Xiaohui