In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 2 / The 1834 Newspapers, Part 2
  • Translated by Kapulani Antonio and Lokahi Antonio

E ho'opuka li'ili'i hou 'ia ana ma kēia māhele o ka puke pai nā nūpepa Hawai'i a pau ma ke ka'ina i pa'i mua 'ia ai. 'O ka pukana 'elua kēia o Ka Lama Hawai'i i pa'i 'ia ma ka lā 21 o Pepeluali, 1834, ma Lahaina Luna, Maui, na nā haumāna o Ke Kulanui o Hawai'i ma laila a me nā kula 'ē a'e a nā mikionali Kalawina. 'O Lorrin Andrews ka luna ho'oponopono. Ma waho a'e o Andrews, na nā kumu a me nā haumāna o ke Kulanui o Hawai'i nā 'atikala o ia pukana 'elua, a na Alonzo Chapin a me kāna wahine, 'o Mary Ann Tenney Chapin, ke ki'i i kaha. Aia 'ekolu 'atikala ma ka 'ao'ao 'ekahi; ke ki'i ma ka 'ao'ao 2; 'ehā 'atikala ma ka 'ao'ao 3; a me 'ehā 'atikala ma ka 'ao'ao hope. Forbes 901 (II: 75-77); Mo'okini 24; Chapin 63.

Ma "Kaua ma Potugala," ka 'atikala mua o kēia helu o Ka Lama Hawai'i, ho'okolokolo 'ia ke kaua i Pokukala i ka MH 1807 iā Napoleona Bonapate. Hō'ulu'ulu laulā 'ia nā hanana Pokukala a Palakila a hiki i ka MH 1834 me ka mana'o wānana ma ka paukū 4, 'o ka hopena o ia wā lō'ihi o ke kaua 'ana, 'o ia ke kaua hou 'ana. 'O kēia ka 'atikala mua loa ma nā nūpepa Hawai'i e wehewehe ana i nā hanana ma nā 'āina 'ē e hoihoi loa ana ka lehulehu heluhelu i ke kūnewa 'ana o nā makahiki.

1. KA LAMA HAWAII. HE MEA IA E HOOLAHA IKE, A HE MEA HOI E PONO AI KE KULANUI. I naaupo ka uhane, aole ia he maikai. NA SOLOMONA.

Makahiki 1. LAHAINALUNA MAUI FEBERUARI, 21. 1834. Helu 2.

Kaua ma Potugala.

I ka makahiki o ka Haku 1807 kaua aku la o Bonepate i ke alii o Potugala, a hee ia aina ia ia. Alaila holo malu ke alii a me kona poe hoahanau a me na kanaka a pau i pili ia lakou, a Berezila, ma Amerika Hema. Ua lilo mua o Berezila i ke alii o Potugala. A i ka wa i pio ai o Bonepate, alaila hoihoiia ka aina o Potugala i ke alii kahiko ia Pedero.

2. Aole nae ia i hoi aku, noho paa loa no ia ma Berezila; a haawi iho la ia i ke aupuni i kana kaikamahine uuku ia Maria. A hoonoho iho la o Pedero i kekahi hoahanau ona ia Miguila i kahu no kana kaikamahine, a nana i malama i ke aupuni i kona wa uuku. Noho no o Miguila a malama no i ke aupuni, a malama no hoi i ke kaikamahine a ke alii. A hiki i ka manawa i oo ai ua kaikamahine nei, aua kona kahu, o Miguila, aole i haawi i ke aupuni ia ia. Nolaila, kaua iho la lakou, a hee o Maria. Aole nae i make; holo no i ka aina e, a pakele. A lohe kona makuakane o Pedero, aloha iho la ia i kana kaikamahine; a kauoha ae la ia i kona aupuni hou ma Berezila, na kekahi keiki kane ana, a hoi hou aku la ia i Europa, e kokua mamuli o kana kaikamahine.

1. KA LAMA HAWAI'I HE MEA IA E HO'OLAHA 'IKE, A HE MEA HO'I E PONO AI KE KULANUI I na'aupō ka 'uhane, 'a'ole ia he maika'i NA SOLOMONA

Makahiki 1 LAHAINA LUNA, MAUI PEPELUALI 21, 1834 Helu 2

Kaua ma Pokukala

I ka makahiki o ka Haku 1807, kaua akula 'o Bonepate i ke ali'i o Pokukala, a he'e ia 'āina iā ia. A laila, holo malū ke ali'i a me kona po'e hoahānau a me nā kānaka a pau i pili iā lākou, a Palakila, ma 'Amelika Hema. Ua lilo mua...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 234-265
Launched on MUSE
2003-07-29
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.