In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Kānāwai o ke Aupuni Hawai'i, Māhele 2 / Laws of the Hawaiian Government, Part 2
  • Translated by Jason Kapena Achiu

E ho'opuka li'ili'i kēia māhele o ka puke pai i nā kānāwai 'ōlelo Hawai'i a pau o ke aupuni e mālama 'ia nei ma nā waihona palapala kahiko. E like me ke ka'ina i pa'i mua 'ia ai nā kānāwai, pēlā ka ho'opuka hou 'ana ma 'ane'i.

'O ke kānāwai 'eiwa, i pa'i 'ia ma 'Apelila 1827, ua kokoke e like a like me ke kānāwai mua i kau 'ia ma ka lā 2 o Iune, 1825, i pa'i 'ia ma ka puke pai hope iho nei. Aia ma ia kānāwai 'eiwa nā ho'ololi li'ili'i ma ka 'ōlelo, ka pela, a me ke kaha kiko, no laila, 'a'ole i pa'i hou 'ia ma 'ane'i.

'O ke kānāwai 'umi me ka 'umikumamākahi 'o ia nā la'ana mua loa o nā kānāwai ho'opa'i kalaima i pa'i 'ia. 'O kekahi mea kū i ka hoihoi, 'o ia ho'i, ma hope o ke pa'i 'ia 'ana o ke kānāwai 'umi e pāpā ana he 'elima kalaima ma ka lā 8 o Dekemapa, 1827, ua pa'i 'ia ma ia lā ho'okahi he mana hou o ia kānāwai i komo ai ke kalaima 'o ka moe kolohe. Kohu mea lā, na ia mana hou i pani ma kahi o ka mea mua, a no laila, ua helu 'ia ma 'ane'i 'o ia ke kānāwai 'umikumamākahi. 'O kekahi mea hoihoi, 'o ia ka mana'o o kekahi po'e ē he 'elua māhele o ia kānāwai: 'o ka mua, 'o ia nā kalaima mua 'ekolu i kūkala 'ia ka ho'omaka o ko lākou ho'okō 'ia 'ana ma ka lā 14 o Dekemapa, 1827; 'o ka lua, 'o ia nā kalaima hope 'ekolu i paipai 'ia ai ka lehulehu ākea e nānā maika'i me ka mana'o e ho'okō loa 'ia paha ma hope. Ua pa'i 'ia ke kānāwai 'umikumamākahi ma ka 'ōlelo Hawai'i wale nō, a 'o ia ka i pa'i hou 'ia ma 'ane'i, me ka unuhina 'ōlelo Pelekānia i hakuloli 'ia mai ka unuhina o kekahi kānāwai like o ka hapanui o nā māhele nui i pa'i 'ia ma ka makahiki 1835.

1. HE OLELO NO KE KANAWAI.

KE hai aku nei makou i ka olelo, e hoolohe mai, e ko kela aina, a me ko keia aina, e malama no hoi ko keia aina, a me ko kela aina: o ka mea i lohe i keia mau olelo, e malama ia; aka i malama ole e hewa ia.

2.      I
Ke papa aku nei makou i ka pepehi kanaka; mai pepehi kela aina maenei, mai pepehi keia aina maenei; o ka mea e pepehi maenei, e make ia i ke kaawe ia.

3.      II
Eia ka lua; ke papa aku nei makou i ka aihue; o ka mea e aihue, e paa ia i ka hao.

1. HE 'ŌLELO NO KE KĀNĀWAI KE ha'i aku nei mākou i ka 'ōlelo, e ho'olohe mai, e ko kēlā 'āina, a me ko kēia 'āina, e mālama nō ho'i ko kēia 'āina, a me ko kēlā 'āina: 'o ka mea i lohe i kēia mau 'ōlelo, e mālama 'ia; akā i mālama 'ole e hewa ia.

2.      I.
Ke pāpā aku nei mākou i ka pepehi kanaka; mai pepehi kēlā 'āina ma 'ane'i,1 mai pepehi kēia 'āina ma 'ane'i;2 'o ka mea e pepehi ma 'ane'i,3 e make ia i ke kā'awe 'ia.

3.      II.
Eia ka lua: ke pāpā aku nei mākou i ka 'aihue; 'o ka mea e 'aihue, e pa...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 24-37
Launched on MUSE
2006-12-20
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.