In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • He Ho'omana'o / (Dedication)

He ho'omana'o kēia pukana o Ka Ho'oilina iā Pua Hopkins no Ka'a'awa, Ko'olau Loa, O'ahu.

He kumu kula a mea kākau 'o ia i ke a'o 'ōlelo Hawai'i 'ana, a he lālā ho'okumu o ke kōmike ho'oponopono i kā'ana mai i ke a'oa'o waiwai no ka ho'opuka 'ana aku i ka puke pai.

Ua nui ko mākou mau mana'o hāli'ali'a iā ia i ha'o nui 'ia.

This issue of Ka Ho'oilina is dedicated to Pua Hopkins of Ka'a'awa, Ko'olau Loa, O'ahu.

She was an active member of the Hawaiian language teaching community and a founding member of the editorial board who provided important advice to the launching of the journal.

She is fondly remembered and will be missed. [End Page III]

...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
p. iii
Launched on MUSE
2004-12-07
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.