In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • He Ho'omana'o / (Dedication)

He ho'omana'o kēia pukana o Ka Ho'oilina iā Pua Hopkins no Ka'a'awa, Ko'olau Loa, O'ahu.

He kumu kula a mea kākau 'o ia i ke a'o 'ōlelo Hawai'i 'ana, a he lālā ho'okumu o ke kōmike ho'oponopono i kā'ana mai i ke a'oa'o waiwai no ka ho'opuka 'ana aku i ka puke pai.

Ua nui ko mākou mau mana'o hāli'ali'a iā ia i ha'o nui 'ia.

This issue of Ka Ho'oilina is dedicated to Pua Hopkins of Ka'a'awa, Ko'olau Loa, O'ahu.

She was an active member of the Hawaiian language teaching community and a founding member of the editorial board who provided important advice to the launching of the journal.

She is fondly remembered and will be missed. [End Page III]

...

pdf

Share