Editors in Chief

Yuan Xingpei, Peking University

Zong-qi Cai, University of Illinois at Urbana-Champaign and Lingnan University of Hong Kong

Associate Editor in Chief

Liu Yucai, Peking University

Editorial Board

Chen Yinchi, Fudan University

Cheng Zhangcan, Nanjing University

Ronald Egan, Stanford University

Grace Fong, McGill University, Canada

Ge Xiaoyin, Peking University

Guo Yingde, Beijing Normal University

Hu Siao-chen, Academia Sinica, Taipei

Wilt Idema, Harvard University

Jiang Yin, Chinese Academy of Social Sciences

Wai-yee Li, Harvard University

Liu Yuejin, Chinese Academy of Social Sciences

Keith McMahon, University of Kansas

Pan Jianguo, Peking University

Patricia Sieber, Ohio State University

Paula Varsano, University of California, Berkeley

Shang Wei, Columbia University

Wang Zhaopeng, Wuhan University

Zhang Jian, Chinese University of Hong Kong

Editors for Translation

Maija Samei

Associate Editor for Translation

Philip Merrill

Editorial Assistants

Chen Jing

Jin Xi

Wang Mei

Zhang Xiaohui