1. Genetic and Environmental Correlations Between Bone Mineral Density and Bone Size in Caucasians
  2. Yuan Chen, Yan-Fang Guo, Shu-Feng Lei, Yan-Bo Wang, Hong-wen Deng
  3. pp. 15-24
  4. DOI: 10.1353/hub.2007.0023
  5. restricted access
    • View HTML View
    • Download PDF Download
    contents