In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

character list Characters for authors and titles cited in the text and notes are included here only if not found in the bibliography. aiguo ÿ〩 aimei 昧 aimin ÿ㘎 An Lushan 㜎㠎㤎 ba 霸 Ban Chao 㬎㰎 baojun de benxing 的性 Baosi 褒 Baowei Shaoxing ge 保衛紹興歌 Bayue de xiangcun 月的鄉村 bei qinlüezhe 略者 Bin 兘 Bo Pi 剘単 Bowu 剘员 Boyikao 邑攷 bu chengqi de junwang 成器的 2 8 9 Cai Gongshi 蔡時 Cao Cao 彘恘 Cao Mo (Gui) () Chen Baoguo 陳 Chen Dabei 陳大 Chen Daoming 陳道 Chen Duxiu 陳獨 Chen Gongbo 陳> Chen Shui-bian 陳扁 Chen Xitong 陳B Chen Yi 陳 Chen Yin 陳 Cheng Tianfang 天G “Chenggong zhi lu” 成䩉 chi 恥 Chi bi 籘絘 Chiang Ching-kuo ( Jiang Jingguo) 蔣 Chu 聘 Chuang wang ru jing 入卒 Cong Dezi 葘蕘虘 cuozhe jiaoyu 折教 dadao 打倒 dadao diguozhuyi 打倒彞 dadao Wu guo 打倒吳 Daji 酘鉘 dalian gangtie 大煉鐵 dalian minbing 大兵 dan (female operatic role) 願 dan (grain measure) 饘 dan jian jingshen 驘魘鱘鵘 Dangren hun 鹘齘零 daode yu xingwei 道與爲 datong 大 daxing shuili 大興利 c h a r a c t e r l i s t 2 9 0 c h a r a c t e r l i s t 2 9 1 Deng Xiaoping 鄧w di x dingwei yz Dingxian {| Dong Shi 東 Dong Shi xiao pin 東效顰 Dong Zhou lieguo 東周列 Dong Zhou lieguo zhi 東周列ƒ Du Fu „ Duke Ai of Lu †‡屘 Duke Huan of Qi 桓, Duke Mu of Qin Š‹屘 Duke Wen of Jin 晉文 (Earlier) Qin ŽŠ Eastern Jin (317–420) 東晉 Emperor Wu of Han 员赘 fafen tuqiang 圖鎒 Fan Li 范蠡 Fan Zhongyan 范— fangong 共 Fangong dahechang 大合唱 fangong dalu 大陸 fangong fuguo ˜šž〩 fangong kang E 共抗 fangong xuechi 恥䮡 Fei River ¢潘 feng £ Fengqiu ¤¥ Fu Jun 傅 Fuchai ¨© fuchou žª fuchouzhuyi žª蹘轘 fuguo ž〩 fuguo xuechi 恥䮡 Fujiao 椒 Fukuzawa Yukichi 福澤諭吉 furen ¨齘 fuxing minzu 復興民族 Gaoshan ±㤎 Gaozong ±² ge ³ gebu ³´ Gengmeng µ¶ Goujian fuguo ·¸ž〩 “Goujian mie Wu” 吳悹 Goujianzhuyi ·¸蹘轘 Gu Gong Danfu 古公亶父 gu wei jin yong 爲用 Gu Yanwu 顧$ Guanwa Palace 館à guangfu dalu 光大陸 Guo Moruo Å慘Æ Guo Songtao ÅÇÈ Guo Ziyi 儀Ê guochi 恥 guochi ge 恥 guochi jiaoyu 恥教 guochi ri 恥Ë guojia xingwang renren you ze 國家興亡人人有責 Guoli bianyi guan 國立編譯館 guomin 〩㘎 guonan 〩Ó Guoqu de niandai 過去的年代 guowen 文 guoyin zimu 〩瑘ØÙ Guoyu 〩Ú c h a r a c t e r l i s t 2 9 2 Guoyu duben 〩ÚÛ䀎 Gusu (alt. xu) Palace 蘇() Hai Rui àá Han Xin âã Hangu Pass äåæ heiren ç齘 Helu èé Houshan Scenic Area 吼山風景區 Hu Qiaomu 木ï Hu Xiaolong ívð Hua Guofeng ñ〩ò Huan sha ji óôõ Huang Chao ö÷ Huang Di ö赘 Huang Jilu 陸 Huangchi öù Huangpu junxiao 黃埔軍校 “Hui guniang” 灰þ huijia shunan ÿÌ Ó hundan 〩㐎 hunjun 㔎㸎 Jia Yi 㘎㜎 Jiajing 嘉靖 jianchi buxie 堅持坘㰎 Jiang Qing 青 Jiang xiang he 㼎䀎䄎 Jiang Zemin 㴎‐㘎 jianku fendou 艱苦奮鬥 Jiao Juyin 焦 jiaotu 焦 jiaoxun shi nian 教十 Ö jiaren zhenshi 假齘䴎乘 c h a r a c t e r l i s t 2 9 3 Jiaxing 嘉興 Jie 桀 jie gu feng jin 偘º 兘½ jieli 偘剘 Jimo 即 Jin dynasty (1115–1234) 啘 Jin (Eastern Zhou state) 晉 jingkang 靖 jinianpin 坘塘奘 jinzhong baoguo 報, 〩 Jiran 然 jisi 鉘彘 juben 劇䀎 Junshi weiyuanhui weiyuanzhang û 會長㈱4 Ka’erdeng daxiyuan 卡7 大戲院 kangzhan 抗戰 ketou 歘汘 Kexuan 浘湘 King Jie of Xia 桀 婘 King Ping of Chu 聘w婘 King Tang of Shang 商 婘 King Wen of Zhou 周文 King Zhou of Shang 商 婘 koutou 獘汘 Kuai Dafu 瑘大畘 Kuaiji 會 Kucheng 䌎成 Kulian 戀 Langye 硘祘 laodong duanlian 穘筘籘煉 laosheng 老 Laozi 老É Lee Teng-hui (Li Denghui) 罘杘聘 c h a r a c t e r l i s t 2 9 4 Lei Haizong 腘ಠli (might) 剘 li (right) 理 Li Bai 罘荘 Li Hanqiu 罘 葘 Li Ling 陵 Li Zicheng 罘虘成 Lian Po 頗 Liang Chenyu 梁[ Liao Xiangxiong 祥^ lienü 女 Liezi 列 lijing tuzhi 酘圖 鉘 Lin Biao 林 Lin Xiangru 如f Lin Zexu 林則 Ling Tower 靈ß lingce de ren 驘魘的 Liu Bang (Gaozu) 劉 ( 祖) Liu Bei 劉備 Liu Ning 零q Liu Shaoqi 劉奇 Liu Songren 劉u Liu Xiu 劉浘 Lu † Lu Tower v ß Lu Xun † w Lushan Conference é㤎 會 Lü Buwei 呂坘z Lüshi chunqiu 呂春 Luo Ruiqing } á ~ maiguo xingwei  爲s maitou kugan €汘䌎 “Man jiang hong” ‚㴎ƒ c h a r a c t e r l i s t 2 9 5 Mao Zedong „ 東 meinü 女 meiren ji 齘嵘 ming chi 恥 Minzhong shudian 㘎衆ˆ Mount Guxu (alt. su, yu) (蘇 ,餘) Mount Kuaiji 會 㤎 Mount Lingyan 靈 㤎 Mount Muke 木Œ㤎 Mount Qi  㤎 Mount Tai Ž 㤎 Moxi  Mozi 员É nanlin chuzi 南林處É nian nian zhao Wu “ Ö ” 吳 Ningluo •– Nongmin kangzhan congshu —抗 戰葘‡ Peng Dehuai ˜ 蕘™ Peng Sanyuan 元› Peng Zhen ˜䴎 Pu Songling œt Qi ˆ Qi Hong ˆ 虹 Qi Jiguang Ÿ 光 Qian Gate Ž 門 Qian Yingyu 錢¤ Qiantang 錢塘 Qin Š Qin Gui Š ¦ Qingshan Opera Company 青㤎劇團 qinlüezhe 略者 qinzhan 乘© c h a r a c t e r l i s t 2 9 6 Qiu Jin 葘ª Qiu Jin yu Xu Xilin 葘ª 與願«¬ Qu Yuan ‐® qunzhong luxian 衆 穘° re ± ren ² Ren An ³ 㜎 renlun 齘´ renru fuzhong ²µ¶· renshen 申 renshi liangjia 齘兩假 rong » Shang 商 Shangwu 商 shangyou guren ½¾ º齘 Shaokang r噘 Shaoxing 興 Shaoxing Yue wang hun 興 § 婘零 shengju jiaoxun 繘¿ 教䨎 shengju shi nian 十 Ö Shennong 鵘— Shi Kefa À浘Á shi nian jiaoxun 十教 䨎 shi nian shengju 十Ö 繘¿ Shiji À õ shili 失 Sima Qian 遷Å sitong Æ牘 Song Ç Songling 陵 Su Nü 女 Su Qin 蘇 Su Shi (alt. Dongpo) 蘇É (東坡) c h a r a c t e r l i s t 2 9 7 Sun Jiazheng Ë Ì Ì Sun Quan ËÍ Sun Yat-sen (Sun Yixian) 逸Ï Suzhou 蘇Ð Taiwang Ñ 婘 taizai...

pdf

Additional Information

ISBN
9780520942394
Related ISBN
9780520255791
MARC Record
OCLC
769188158
Pages
384
Launched on MUSE
2014-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.