In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

240 Building the Tatmadaw 240 Bibliography Books and Monographs တပ္မေတာ္သားသုေတသီတစ္ဦး။ ၁၉၄၈ခုႏွစ္မွ ၁၉၈၈ခုႏွစ္ကာလအတြင္း ျဖတ္သန္းလာေသာ ျမန္မာ့သမိုင္း အက်ဥ္းႏွင့္ တပ္မေတာ္က႑၊ ၂တြဲ (ရန္ကုန္၊ သတင္းႏွင့္စာနယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ၁၉၉၀) (A Tatmadaw Researcher. A Brief History of Myanmar in the Period between 1948 and 1988 and The Role of the Tatmadaw, two volumes. Yangon: News and Periodical Enterprise, 1990). ဘေဆြ၊ ရန္ကုန္။ ရဲေဘာ္တို႔ႏွင့္အတူ (ရန္ကုန္၊ တင္းကုတ္စာေပ၊ ၁၉၆၃) (Ba Swe. Together with the Comrades. Yangon: Tin Goak Sarpay, 1963). ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ။ တပ္မေတာ္ပါတီစည္းရံုးေရး ေကာ္မတီ၏ ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္တာ၀န္မ်ား (ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ၁၉၈၅) (Central Committee of the Burma Socialist Programme Party. Organization and Duties of the Party Organizations within the Tatmadaw. Yangon: BSPP Press, 1985). စစ္သမိုင္းျပတိုက္ႏွင့္တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတိုက္မႈးရံုး။ တပ္မေတာ္သမိုင္း၊ ၈တြဲ (ရန္ကုန္၊ စစ္သမိုင္းျပတိုက္ႏွင့္ တပ္မေတာ္ေမာ္ကြန္းတိုက္မႈးရံုး၊ ၁၉၉၄၊ ၁၉၉၄၊ ၁၉၉၅၊ ၁၉၉၆၊ ၁၉၉၇၊ ၁၉၉၈၊ ၂၀၀၀၊ ၂၀၀၂) (Defence Services Museum and Historical Research Institute. History of theTatmadaw, eight vols. Yangon: Defence Services Museum and Historical Research Institute, 1994, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, and 2002). ေက်ာ္ဟန္၊ ပီ။ သူႏွင့္ကၽြန္ေတာ္ (ရန္ကုန္၊ ျမ၀တီစာေပတိုက္၊ ၁၉၉၇) (Kyaw Han, P. He and Me (Yangon: Myawaddy Press, 1997). ေက်ာ္ဟန္၊ ပီ။ ကၽြန္ေတာ္ခ်စ္ေသာတပ္မေတာ္ ၁၉၅၀-၁၉၅၂ (ရန္ကုန္၊ မ်ိဳးဆက္ သစ္စာေပ၊ ၂၀၀၇) (Kyaw Han, P. The Tatmadaw I loved, 1950–1952. Yangon: Myosetthit Sarpay, 2007). 09 Bldg Tatmadaw Biblio.indd 240 12/29/08 8:57:41 AM Bibliography 241 ေမာင္ေမာင္၊ ေဒါက္တာ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေန၀င္းႏွင့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးခရီးစဥ္ (ရန္ကုန္၊ ပုဂံစာအုပ္တိုက္၊ ၁၉၆၉) (Maung Maung, Dr. General Ne Win and Myanmar’s Political Journey. Yangon: Bagan Publishing House, 1969). ေမာင္ေမာင္၊ ေဒါက္တာ။ သားေမာင္စစ္သည္သို႔ (ရန္ကုန္၊ ၀င္းျမင့္ေအာင္စာေပ၊ တႀကိမ္၊ ၁၉၉၉) (Maung Maung, Dr. To My Son, A Soldier, 3rd printing. Yangon: Win Myint Aung Sarpay, 1999). မိုမိုတာေရာစန္။ မုန္တိုင္းကိုမမႈအံတုေလေသာ္ (ရန္ကုန္၊ ျမ၀တီစာေပ၊ ၁၉၉၄) (Momotaro-San. In Defiance of the Storm. Yangon: Myawaddy Press, 1994). မိုမိုတာေရာစန္။ ပန္းခင္းသာလမ္းမဟုတ္ပါ (ရန္ကုန္၊ ျမ၀တီစာေပ၊ ၁၉၉၇) (MomotaroSan . Not a Smooth Path. Yangon: Myawaddy Press, 1997). မိုမိုတာေရာစန္။ ကိုယ္ႏွင့္သက္ကိုႏွင္းဆက္အပ္မည္ (ရန္ကုန္၊ တူေဒးစာအုပ္တိုက္၊ ၂၀၀၆) (Momotaro-San. With Body and Soul for the Nation. Yangon: Today Press, 2006). ျမ၀င္း။ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသမိုင္းအက်ဥ္းခ်ဳပ္ (ရန္ကုန္၊ သတင္းႏွင့္စာနယ္ ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ၁၉၉၁) (Mya Win. A Brief History of Tatmadaw’s Leaders. Yangon: News and Periodical Enterprise, 1991). ျမ၀င္း။ တပ္မေတာ္၏အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးအစဥ္အလာ (ရန္ကုန္၊ သတင္းႏွင့္စာနယ္ ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ၁၉၉၂) (Mya Win. Tatmadaw’s Traditional Role in National Politics. Yangon: News and Periodical Enterprise, 1992). အံုးျမင့္၊ အေထာက္ေတာ္။ ခက္ဖြယ္ရယ္ႀကံဳ လက္နက္ကယ္စံုအညီနဲ႔ (ရန္ကုန္၊ အင္ၾကင္းၿမိဳင္ပံုႏွိပ္တိုက္၊ ဒုႀကိမ္၊ ၁၉၉၀) (Ohn Myint, Atauktaw. In the Face of an Armed Rebellion, 2nd printing. Yangon: Ingyin Myaing Press, 1990). ေနာင္စစ္သည္။ ေသတစ္ေန႔ေမြးတစ္ေန႔၊ ၂တြဲ (ရန္ကုန္၊ ပန္းမ်ိဳးတစ္ရာစာေပ၊ ၂၀၀၆) (Naung Sitthi. Once to be Born and Dead, two vols. Yangon: Panmyo Tayar Press, 2006). စည္သူေအာင္ႏွင့္ေမာင္မွတ္။ ေရႊျပည္ေတာ္ေမွ်ာ္မေ၀းၿပီမို႔ (ရန္ကုန္၊ သတင္းႏွင့္စာ နယ္ဇင္းလုပ္ငန္း၊ ၁၉၉၅) (Sithu Aung and Maung Hmat. No Longer a Distance to the Golden Land. Yangon: News and Periodical Enterprise, 1995). ေသာင္းထိုက္ (ၿငိမ္း)၊ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီး။ ဂ်ပန္ေခတ္စစ္တကၠသိုလ္ႏွင့္ၿဗိတိသွ်ဆင္းဟတ္ စစ္တကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္၊ ဘ၀တကၠသိုလ္စာေပ၊ ၁၉၈၅) (Thaung Htike (retired), Lieutenant Colonel. At the Military Academy of the Japanese Occupation Period and the Britain’s Sandhurst Academy. Yangon: Bawa Thetkatho Sarpay, 1985). ေသာင္းထိုက္ (ၿငိမ္း)၊ ဒုဗိုလ္မႈးႀကီး။ ဖို႔ဒ္လီဗင္၀ပ္ အေမရိကန္စစ္ဦးစီးတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္၊ ဘ၀တကၠသိုလ္ စာေပ၊ ၁၉၈၇) (Thaung Htike (retired), Lieutenant Colonel. The American Staff College at Fort Leavenworth. Yangon: BawaThetkatho Sarpay, 1987). တင္ေမာင္၊ ဗိုလ္မႈးႀကီးေဟာင္း။ တိုင္းျပည္ကႏုႏု မုန္တိုင္းကထန္ထန္ (ရန္ကုန္၊ စာေပေလာက စာအုပ္တိုက္၊ ပဥၥမအႀကိမ္၊ ၁၉၉၉) (Tin Maung, Ex-Colonel. Feeble Nation: Severe Storm, 5th printing. Yangon: Sarpay Lawka, 1999). 09 Bldg Tatmadaw Biblio.indd 241 12/29/08 8:57:42 AM 242 Building the Tatmadaw တင္ေမာင္၊ ဗိုလ္မႈးႀကီးေဟာင္း။ မုန္တိုင္းလြန္ေသာ္္ (ရန္ကုန္၊ ခ်စ္ျမိဳင္စာေပ္၊ ၁၉၇၄) (Tin Maung, Ex-Colonel. When the Storm is Over. Yangon: Chit Myaing Parpay, 1974). ေမာင္ထူး၊ တပ္ၾကပ္။ ေအာင္ဆန္းသူရိယလွေသာင္း (ရန္ကုန္၊ အားမာန္သစ္စာေပ၊ ဒုႀကိမ္၊ ၁၉၉၉) (Maung Htoo, Tatkyet. Aung San Thuriya Hla Thaung, 2nd printing. Yangon: Armanthit Sarpay, 1999). U.S. Department of Defence. Dictionary of Military Terms. Pennsylvania: Stackpole Books, 1995. Min Maung Maung. The Tatmadaw and its Leadership Role in National Politics. Yangon: News and Periodical Enterprises, 1993. Hart, B.H. Liddell. Strategy, 2nd revised edition. New York: Meridian Printing, 1991. Warden III, John A. The Air Campaign: Planning for Combat. New York: PergamonBrassey ’s, 1989. Pape, Robert. Bombing to Win: Air Power and Coercion in War. Ithaca and London: Cornell University Press, 1996. Till, Geoffrey. Seapower: A Guide for the Twenty First Century. London: Frank Cass, 2004. Friedman, Norman. Seapower as Strategy: Navies and National Interests. Annapolis, Maryland: Naval Institute Press, 2001. Ball, Desmond. Burma’s Military Secrets: Signals Intelligence (SIGINT) from 1941 to Cyber Warfare. Bangkok: White Lotus, 1998. Sein Win. The Split Story. Rangoon: The Guardian Press, 1959. Selth, Andrew. Burma’s Secret Military Partners. Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, ANU, 2000. ———. Transforming theTatmadaw. Canberra: Strategic and Defence Studies Centre, ANU, 1996. ———. Burma’s Armed Forces: Power Without Glory. Norwalk: EastBridge, 2002. Articles and Working Papers Ashton, William. “Burma Receives Advances from its Silent Suitors in Singapore”. In Jane’s Intelligence Review, March 1998. ———. “Burma’s Armed Forces: Preparing for the 21st Century”. In Jane’s Intelligence Review, November 1998. ———. “Burma’s Chemical Weapons Status”. In Jane’s Intelligence Review, June 1995. ———. “Chinese Bases in Burma: Fact or Fiction?”. In Jane’s Intelligence Review, February 1995. ———. “Myanmar and Israel Develop Military Pact”. In Jane’s Intelligence Review, March 2000. ———. “Myanmar: Foreign Military Training a Mixed Blessing”. In Asia-Pacific Defence Reporter, February–March 1998. 09 Bldg Tatmadaw Biblio.indd 242 12/29/08 8:57:42 AM Bibliography 243 ———. “Myanmar’s Military Links with Pakistan”. In Jane’s Intelligence Review, June 2000. ———. “Myanmar’s New MiG-29s a Threat to Regional Stability?”. In Asia-Pacific Defence Reporter, February 2002. ———. “The Burmese Air Force”. In Jane’s Intelligence Review, October 1994. ———. “The Burmese Navy”. In Jane’s Intelligence Review, January 1994. Ball, Desmond. “SIGINT Strengths Form a Vital Part of Burma’s Military Muscle”. In Jane’s Intelligence Review, March 1998. Brooke, Micool. “Myanmar’s Security Challenges for the 21st Century”. In Asian Defence Journal, July 2001. Haseman, John B...

pdf

Additional Information

ISBN
9789812308498
Related ISBN
9789812308481
MARC Record
OCLC
646982949
Pages
255
Launched on MUSE
2013-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.