In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

BIBLIOGRAPHY Aida Niro. Moko Shurai no Kenkyu. Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1968. Akamatsu Toshihide. Kamakura Bukkyd no Kenkyu. Kyoto: Heirakuji Shoten, 1957. . Zoku Kamakura Bukkyd no Kenkyu. Kyoto: Heirakuji Shoten, 1966. Aston, W. G., trans. Nihongi, Chronicles of Japan from the Earliest Times to A.D. 697. 2 vols. London: George Allen and Unwin, 1956; originally published in 1896. Ban Gu. Han Shu. Jiulong: Zhonghua Shuju, 1970. Bolitho, Harold. Review of Kate Wildman Nakai, Shogunal Politics: Arai Hakuseki and the Premises ofTokugawa Rule. Monumenta Nipponica, 44, 3 (Autumn 1989). Brown, Delmer M., and Ishida Ichiro. The Future and the Past. A Translation and Study of the Gukansho:An Interpretative History of Japan Written in 1219. Berkeley: University of California Press, 1979. Brownlee, John S. "Ideological Control in Ancient Japan." Historical Reflections , 14, 1(1987). Ebenstein, William. Great Political Thinkers: Plato to the Present. 4th ed. New York: Holt, Rinehart, and Winston, 1969. Friday, Karl. "Teeth and Claws: Provincial Warriors and the Heian Court." Monumenta Nipponica, 43, 2 (Summer 1988). Gogh, Ulrich. "Tokushi Yoron ni okeru Jidai Kubun no Bunseki," in Miyazaki Michio, ed., Arai Hakuseki no Gendaiteki Kosatsu. Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1985. Harada Ryukichi. "Gukansho no ronri." Bunka, 20, 5 (September 1956). Higo Kazuo, Mitobe Masao, Fukuchi Shigetada, and Akagai Shizuko. Rekidai Tenno Ki. Tokyo: Akita Shoten, 1972. Hiraizumi Kiyoshi. Chusei ni okeru Kokutai Kannen. Tokyo: Iwanami Shoten, 1933. 150 BIBLIOGRAPHY 151 Hirano Kunio. "Hachi-kyu seiki in okeru Kikajin mibun no saihen." Rekishigaku Kenkyu, 292 (September 1964). HirataToshiharu. Jinno Shotdki no Kisdteki Kenkyu. Tokyo: Yuzankaku, 1979. Hung, William. "The T'ang Bureau of Historiography Before 708." Harvard Journal of Asiatic Studies, 23(1960-61). Hurst, G. Cameron in. "Michinaga's Maladies: A Medical History ofFujiwara no Michinaga." Monumenta Nipponica, 34, 1 (Spring 1979). Imai Gen'e. Kazan-in no Shdgai. Tokyo: Ofusha, 1968. Inoue Kiyoshi and Mori Koichi. Yugamerareta Kodaishi. Tokyo: Asahi Shinbunsha , 1973. Inoue Muneo. "Masukagami to waka." In Yamagishi Tokuhei and Suzuki Kazuo, eds. Okagami, Masukagami. Nihon Koten Bungaku, vol. 14. Tokyo: Kadokawa Shoten, 1977. Ishida Ichiro. "Gukansho to Jinno Shotdki." In Kami to Nihon Bunka. Tokyo: Perikansha, 1983. . "Kokka keisei jidai no rekishi shiso." In Nihon ni okeru Rekishi Shisd no Tenkai. Tokyo: Nihon Shisoshi Kenkyukai, 1965. Ishida Takeshi. "Gukansho to Jinno Shotdki no rekishi shiso." In Maruyama Masao, ed., Rekishi Shisdshu. Tokyo: Chikuma Shobo, 1972. Ishimoda Sho. Nihon no Kodai Kokka. Tokyo: Iwanami Shoten, 1971. Itabashi Rinko. Imakagami. Tokyo: Asahi Shinbunsha, 1957. Iwasa Masashi, Tokieda Nariki, and Kido Saizo, eds. Jinno Shotdki, Masukagami. Nihon Koten Bungaku Taikei, vol. 87. Tokyo: Iwanami Shoten, 1965. Kadowaki Teiji. Taika Kaishin. Tokyo: Tokuma Shoten, 1969. Kano Shigefumi. "Imakagami no sekai—Imakagami no seiji ishikino shozai to sono kaimei." Kokugo Kokubun, 37, 6 (June 1968) Katsuta Katsutoshi. Aral Hakuseki no Rekishigaku. Tokyo: Koseikaku, 1939. . Arai Hakuseki no Gakumon to Shiso. Tokyo: Yuzankaku, 1973. Kawakita Noboru. Eiga Monogatari Kenkyu. Tokyo: Ofusha, 1968. Kido Saizo. Shiron to Rekishi Monogatari. Koza Nihon Bungaku, vol. 6. Tokyo: Zenkoku Daigaku Kokugo Kokubun, 1969. Kitayama Shigeo. Tenmu Cho. Tokyo: Chuo Koronsha, 1978. Kito Kiyoaki. Nihon no Kodai Kokka no Keisei to Higashi Ajia. Tokyo: Azekura Shobo, 1976. . Hakusuki no E. Tokyo: Kyoikusha, 1981. Kojima Noriyuki. Jddai Nihon Bungaku to Chugoku Bungaku. 2 vols. Tokyo: Hanawa Shobo, 1962. . "Nihon Shoki." In Shincho Nihon Bungaku Jiten. Tokyo: Shinchosha , 1988. Kojima Yoshio. Jinno Shotdki no Kenkyu. Tokyo: Iwanami Shoten, 1933. Kujo Kanezane. Gyokuyd. Vol. 1. 3 vols. Tokyo: Kokusho Kankokai, 1906-1907. Kurano Kenji.'' Kojiki." In Shincho Nihon Bungaku Jiten. Tokyo: Shinchosha, 1988. and Takeda Yukichi, eds. Kojiki, Norito. Nihon Koten Bungaku Taikei, vol. 1. Tokyo: Iwanami Shoten 1976. Kurita Mototsugu. Arai Hakuseki no Bunchi Seiji. Tokyo: Ishizaki Shoten, 1962. 152 POLITICAL THOUGHT IN JAPANESE HISTORICAL WRITING Kuroita Katsumi, ed. ShinteiZoho Kokushi Taikei. 60vols. Tokyo: Yoshikaw Kobunkan, 1934-60. Vol. 2: Shoku Nihongi. 1937. . Vol. 3: Nihon Koki, Shoku Nihon Koki, Nihon Montoku Tenno Jitsuroku. 1937. . Vol. 4: Nihon Sandai Jitsuroku. 1935. . Vol. 7: Kojiki, Sendai Kuji Hongi, Shinto Gobusho. 1937. Vol. 32: Azuma Kagami, Part 1. 1935. Legge, James. The Chinese Classics. Vol. 5: The Ch'un Ts'ew with the Tso Chuen. 5 vols. Hong Kong: Hong Kong University Press, 1960. Lieteau, Haruyo. "The Yasutoki-Myoe Discussion: A Translation from Togano-o Myde Shdnin Denki." Monumenta Nipponica, 30, 2(Summer 1975). Maruyama Masao, ed. Rekishi Shisoshu. Tokyo: Chikuma Shobo, 1972. Masamune Atsuo, ed. Hogen Monogatari, Heiji Monogatari, Jokyuki. Tokyo: Nihon Koten Zenshu Kankokai, 1928. Matsumoto Haruhisa. "Rekishi Monogatari no sekai." In Ikeda Takeo, ed., Heiancho Bungaku no Shomondai...

pdf

Additional Information

ISBN
9780889208742
Related ISBN
9780889209978
MARC Record
OCLC
243566096
Pages
174
Launched on MUSE
2012-06-26
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.