In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

NOTES Introduction 1 Leo Strauss, What Is PoliticalPhilosophy? and Other Studies (Glencoe, IL: The Free Press, 1959), p. 12. Chapter 1 1 Donald L. Philippi, trans., Kojiki (Princeton, NJ:Princeton University Press; Tokyo: University of Tokyo Press, 1969), p. 42. 2 Ibid. 3 Ibid., p. 43. 4 Tokumitsu Kyuya, Kojiki Kenkyu Shi (Tokyo: Kasama Shoin, 1977), pp. 335-69. 5 For up-to-date reviews of Kojiki scholarship, see Mitani Ei'ichi, "Kojiki," in Jidaibetsu Nihon Bungakushi Jiten, vol. 1 (Tokyo: Yuseido, 1987),and Kurano Kenji, "Kojiki," in Shincho Nihon Bungaku Jiten (Tokyo: Shinchosha, 1988). 6 Philippi, Kojiki, p. 41. 7 Sakamoto Taro, Nihon no Shiishi to Shigaku (Tokyo: Shibundo, 1980; originally published in 1966), p. 13. 8 Umezawa Isezo, Kiki Ron (Tokyo: Sobunsha, 1978), pp. 81-83. 9 Philippi, Kojiki, pp. 303-304. 10 Ibid., pp. 62-63. 11 Ibid., p. 49. 12 Kurano Kenji and Takeda Yukichi, eds., Kojiki, Norito, Nihon Koten Bungaku Taikei, vol. 1 (Tokyo: Iwanami Shoten, 1976), p. 155. 13 Nihon Rekishi Daijiten (Tokyo: Kawade Shobo, 1971), vol. 2, p. 427. 14 Philippi, Kojiki, pp. 272-73. 15 Ibid., pp. 174-75. 16 Tsuchihashi Yutaka, KodaiKayd no Sekai (Tokyo: Hanawa Shobo, 1968), pp. 161-62. 17 Hirano Kunio, "Hachi-kyu seiki ni okeru Kikajin mibun no saihen," Rekishigaku Kenkyu, 292 (September 1964). 18 Seki Akira, Kikajin (Tokyo: Shibundo, 1958), and Ueda Masaaki, Kikajin (Tokyo: Chuo Koronsha, 1965). 19 Saeki Arikiyo, Shinsen Shojiroku no Kenkyu, Honbunhen(Tokyo:YoshikawaKobunkan , 1962), pp. 148, 279-332. 142 NOTES 143 20 A few of the more important works are Yamao Yukihisa, Nihon no Kokka Keisei (Tokyo: Iwanami Shoten, 1968); Kadowaki Teiji, Taika Kaishin (Tokyo: Tokuma Shoten, 1969); Ishimoda Sho, Nihon no Kodai Kokka (Tokyo: Iwanami Shoten, 1971); Kito Kiyoaki, Nihon no Kodai Kokka no Keisei to Higashi Ajia (Tokyo: Azekura Shobo, 1976) and Hakusuki no E (Tokyo: Kyoikusha, 1981); and Yoshida Takashi, Ritsuryo Kokka to Kodai no Shakai (Tokyo: Iwanami Shoten, 1983). 21 Philippi, Kojiki, p. 257. 22 Ibid., pp. 262-63. 23 Kuroita Katsumi, ed., Shintei Zoho Kokushi Taikei, Vol. 4: Nihon SandaiJitsuroku, Jogan 3 (861), llth month, llth day (Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1935), p. 82. 24 Saeki Arikiyo, Tomo no Yoshio (Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1970), pp. 175-80. Chapter 2 1 Kuroita Katsumi, ed., Shintei Zoho Kokushi Taikei, Vol. 2: Shoku Nihongi, Yoro 4 (720), 4th month, 21st day (Tokyo: Yoshikawa Kobunkan, 1937), p. 81. 2 W. G. Aston, trans., Nihongi, Chronicles of Japan from the Earliest Times toA.D.697 (London: George Allen and Unwin, 1956; originally published in 1896), vol. 2, p. 350. 3 Ishida Ichiro,''Kokka keiseijidai norekishi shiso," in Nihon niokeru Rekishi Shiso no Tendai (Tokyo: Nihon Shisoshi Kenkyukai, 1965), p. 13, and "Gukansho to Jinno Shdtoki," in Kami to Nihon Bunka (Tokyo: Perikan-sha, 1983), pp. 78-79. 4 Kitayama Shigeo, Tenmu Chd (Tokyo: Chuo Koronsha, 1978), p. 198. 5 Kuroita Katsumi, ed., Shintei Zoho Kokushi Taikei, Vol. 2: Shoku Nihongi, p. 81. 6 For up-to-date reviews of Nihon Shoki scholarship, see Yokota Ken'ichi, "Nihon Shoki," in Jidaibetsu Nihon Bungakushi Jiten, vol. 1 (Tokyo: Yuseido, 1987), and Kojima Noriyuki, "Nihon Shoki," in Shincho Nihon Bungaku Jiten (Tokyo: Shinchosha , 1988). 7 Kojima Noriyuki, Jodai Nihon Bungaku to Chugoku Bungaku (Tokyo: Hanawa Shobo, 1962), vol. 1, pp. 478-79. 8 Ibid. 9 "Naobi no Mitama," in Ono Susumu, ed., Motoori Norinaga Zenshu, vol. 9 (Tokyo: Chikuma Shobo, 1972), pp. 50-51. 10 James Legge, The Chinese Classics, vol. 5: The Ch'un Ts'ew with the Tso Chuen (Hong Kong: Hong Kong University Press, 1960), p. 45. 11 William Hung, "The T'ang Bureau of Historiography before 708," Harvard Journal of Asiatic Studies, 23 (1960-61), 100. 12 Aston, Nihongi, vol. 1, p. 131. 13 Sakamoto Taro, lenaga Saburo, Inoue Mitsusada, and Ono Susumu, eds., Nihon Shoki, I, Nihon Koten Bungaku Taikei, vol. 67 (Tokyo: Iwanami Shoten, 1967), pp. 212-13. 14 Saeki Arikiyo, Shinsen Shojiroku, Honbunhen, pp. 141-43. 15 See also John S. Brownlee, "Ideological Control in Ancient Japan," Historical Reflections , 14, 1(1987). 16 Yamada Hideo, Nihon Shoki (Tokyo: Kyoikusha, 1979), chart, p. 69. 17 Ibid., p. 67. 18 Sakamoto Taro, Nihon no Shushi to Shigaku, pp. 6-7. 19 NakamuraNaokatsu, Kitabatake Chikafusa (Tokyo: Hokkai Shuppansha, 1937), pp. 5, 115. Chapter 3 1 Osamu Shimizu, "Nihon Montoku Tenno Jitsuroku: An Annotated Translation with a Survey of the Early Ninth Century in Japan" (unpublished Ph.D. thesis, Columbia University, 1951), p. 25. 2 Kojima Noriyuki, Jodai Nihon Bungaku to Chugoku...

pdf

Additional Information

ISBN
9780889208742
Related ISBN
9780889209978
MARC Record
OCLC
243566096
Pages
174
Launched on MUSE
2012-06-26
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.