In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

(1*/,6++$:$,,$1 685),1*7(506 activity hana afraid maka‘u, mai maka‘u (don’t be afraid) angle See glide on a wave, slide arrive, as waves hō‘ea, kū ko‘u nalu assemble ‘ākoakoa, kini he‘e nalu attempt ho‘ā‘o back of a wave kua, kua ‘ale, kua lōloa, kua nalu, kua o ka nalu, nalu kua backwash ha‘i ka nalu a ho‘i hou i waho bail out a canoe kā barrel ha‘i muku, halehale, halehale po‘ipū, kāwaha, po‘ipū, puku, uhi, waha, wahawaha base of a wave honua, kumu bathhouse hale ‘au‘au bay awa, kū‘ono beach kahakai, kahaone, ‘ō, one, one loa beginner ‘akahi akahi, hemahema, hōlona, malihini, mea hāwāwā beloved is the wave aloha kahi nalu bend, as waves kaumuku, ke‘eke‘e, keke‘e, ‘opi best ‘ī, ‘oi loa,‘oi o ke kanaka akamai i ka he‘e nalu (best of the best surfers) big, as a wave nalu nui, nalu nunui bird, wave-treading ‘akihi ke‘ehi ‘ale, ka‘upu hehi ‘ale black sand one ‘ā, one ‘ele‘ele blow, as wind pā board papa, papa alaia, papa he‘e nalu, papa hoe he‘e nalu, papa he‘e one, papa kīko‘o, papa lā‘au, papa lana, papa li‘ili‘i, papa olo, papa omo, papa pae po‘o bodysurf he‘e umauma, kaha, kaha nalu, pae pō, pae po‘o bottom of a wave See base of a wave break, as a place where waves kūlana nalu (lineup), po‘ina nalu (shorebreak) break break, as a surfboard nahā, wāwāhi break, as a wave ha‘i, ha‘i maika‘i (perfectly), ha‘i muku (curling), ha‘i ‘ōpu‘u (gently), haki, haki kaiko‘o (stormy), haki kākala (steep (1*/,6++$:$,,$1685),1*7(506  peak), haki kaulua (double), haki kū (upright), haki kuakahi (one at a time), haki kuakua (hard), haki kualua (two-by-two), haki kuapā (spread out), haki maika‘i (perfectly), haki nu‘a (powerfully), haki ‘ōpu‘u (gently), po‘i, popo‘i breathe, as a turtle pūhā bump (unbroken wave) ‘ōhū, ‘ōpu‘u, pu‘u kai. See also rise, as a wave buoy mouo, pua calm la‘ikū, lana mālie, mālie, malino, pāeaea canoe wa‘a (outrigger), wa‘a pākākā nalu (surfing) canoe ladder paepae wa‘a canoe surfing pākākā ‘ale, pākākā nalu, pākākā wa‘a, carry, as a surfboard amo, ‘auamo, hāpai, hi‘i catch a wave pae ceremonial cleansing kapu kai challenge to a surfing contest ‘a‘a channel kōwā, kai kōwā cheer, as for a good ride ‘uwā, wawalo choppy ‘ale‘ale, ‘ale hānupanupa, ‘ōkaikai clean, as a beach ma‘ema‘e coconut tree niu come up, as waves See rise, as a wave compete, as in a surfing contest ho‘okūkū, ho‘opāpā contest heihei, ho‘okūkū continue, as surfing ho‘omau coral ‘āko‘ako‘a, ko‘a kea, puna, puna kea coral flat kohola, papa ‘āko‘ako‘a coral head pūko‘a, pūko‘a kū, pūko‘a kūlana nalu cove pōnaha kai, pōnaha one covered completely by a wave po‘ipū, uhi crab ‘a‘ama, ‘ōhiki crest of a wave ‘ako, ‘ako‘ako, welelau crouch, while surfing hō‘ekepue crowd, as of surfers anaina he‘e nalu, kini he‘e nalu crowd together, as waves kūpiliki‘i, kūpina‘i curl muku, ‘opi current au, au huki (pulling), au kō‘ie‘ie (rushing), au miki (outgoing), wiliau (circulating or rip) curve, as of a beach kālawa, one hualala curve, as of a wave kewe curved, as the top or bottom hualala of a surfboard damage, as a surfboard nahā dawn mōlehulehu deck of a surfboard ‘ili deep hohonu die out, as a wave emi, make, pio disappear underwater nalo i loko o ke kai dive kīhē, lu‘u, ‘ō double wave haki kaulua drop in wave size (go down) akaku‘u, emi drown luma‘i, piholo dry, as reef at low tide ‘a‘aka dry, as skin malo‘o, malo‘o ka ‘ili dunes pu‘e one, pu‘u one eastward, on the east side ma na‘e end of a wave pau a‘ela ka nalu enjoy ho‘oluana (1*/,6++$:$,,$1685),1*7(506  eroding sea kai ‘a‘ai estuary muliwai expert akamai, akamai nui, kā‘e‘a...

pdf

Additional Information

ISBN
9780824860325
Related ISBN
9780824834142
MARC Record
OCLC
794925343
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.