In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

ZDKLKH¶HQDOX  Z Ww wa‘a. n. Outrigger canoe. Au aku la oia a loaa ka waa, eia nae, ua hemo aku la ke ama a kaawale. Hoomaka’ku la oia i ka hauhoa ana, aole no he pakuei, haukawewe mai la ka haki ana o na ale, hauhole ae la ke ama me ke kuaiako, o ke ka hoi, a me ka hoe, kei pupuhi ia la e ka makani, hauhili mai la ka hana a ke aho mahimahi, mai mua a hope, a lewa wale aku iloko o ka hohonu. Pau ae la kona manao e hoolana i ka waa; komite iho la oia i kona manao a hooholo ae la e haalele i ka waa, a e a-u aku. Lalau aku la oia i ke ama, i wahi hoolana nona, no ka au ana. —Ka Nupepa Kuokoa. may 18, 1865. p. 3. He swam and caught up with his canoe, but the outrigger float was detached. He began to lash it back together, but it would not attach. It had shattered and broken apart in the waves. The outrigger float and boom had twisted, and the paddles were blown away in the wind. His mahimahi line was tangled from the bow to the stern and dangled into the depths. He gave up his plan to float the canoe. He decided to leave the canoe and swim. He grabbed the outrigger float to use as a flotation device while he swam. wa‘a pā.kā.kā nalu. n. Surfing canoe. A hiki i ke ahiahi o ua la nei, he la malie ia, aohe ua, aohe makani, alaila, na na’ku la oia i kulana-nalu, a olelo ae la, ka ! maikai hoi ka nalu. A hiki i ka poeleele loa ana iho, nonoi aku la oia i waa pakaka-nalu. —Ka Nupepa Kuokoa. feb 9, 1865. p. 1. Until the night of that day, it was a calm day without rain or wind, then he [Kepaka‘ili‘ula] looked at the surf and said, hey! the surf is great. All the way until it became dark, he asked for a canoe to surf with. waha. n. Curl of a wave, barrel. Lit., mouth. Aloha ka lae o Kalaau i ka waha o ka ale. —Ko Hawaii Pae Aina. apr 23, 1887. p. 4. Beloved is Kalā‘au Point in the curl of the waves. O ka waha o ka ale, Popoi iho ia oe la make. —Fornander. Collection. vol. v. p. 89. The mouth of the wave, Will close over you and you die. —p. 88. wahi he‘e nalu. n. Surf spot. Lit., place [for] surfing. Also wahi nalu. Ua lilo keia i mea waiwai nui ia wa, a pela i piha mau ai na wahi heenalu i na kane a me na wahine. —Ka Nupepa Kuokoa. may 14, 1870. p. 4.  Z ZDKLQDOX This art [lele wa‘a] was held in esteem at that time, and so the surfing places were constantly filled with men and women. —‘Ī‘ī. Fragments. p. 133. wahi nalu. n. Surf spot. O kahi nalu hoi o Huiha, aia no ia ma Honuaula, i Kailua ponoi, mauka pono iho o kahi ku moku a makai pono iho no o ka heiau o Keikipuipui. He wahi nalu kohola aaka i ka wa o ka nalu e hahale ana. —Ka Nupepa Kuokoa. may 14, 1870. p. 4. The surf of Huiha at Honuaula in Kailua proper, directly above the place where ships anchored and just seaward of [the heiau] Keikipuipui, was rough when it rose. [It is a surf spot that breaks in a shallow lagoon when the waves are especially high.] —‘Ī‘ī. Fragments. p. 133. wahine aka.mai. Expert woman, as a woman who is good at a skill. I ka wa a Kelea e heenalu ana, aia no o Kalamakua i ka mahiai. I kona lohe ana nae i keia pihe uwa, puiwa wale ae la no kona manao, aka, ninau mai la oia i kanaka, “Heaha hoi keia walaau kupinai o kai?” Heaha mai ka hoi auanei kau, he wahine akamai hoi paha i ka heenalu. Pela aku kanaka. —Ka Nupepa Kuokoa. aug 19, 1865. p. 1. While Kelea was surfing, the chief Kalamakua was working in his fields. When he heard those loud shouts, he was startled and asked his men, “What is that shouting reverberating from the seashore?” “It is probably because of a skilled woman surfer,” they answered. —Kamakau. Tales and Traditions. p. 49. wahine...

Additional Information

ISBN
9780824860325
Related ISBN
9780824834142
MARC Record
OCLC
794925343
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.