In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

nahā. vs. To be shattered or cracked, as glass, or damaged, broken, as a surfboard. See wāwahi. Hee aku la ka lani, naha kona papa. —HEN. vol. iii. p. 97. The chief surfs on, his board breaks. —p. 117. nai‘a. n. Dolphin, porpoise. See koholā. Nani Leahi maalo ana i ka makani, Me he ihu no ka naia i ka moana, —Ko Hawaii Pae Aina. nov 15, 1879. p. 4. Lē‘ahi is beautiful passing by in the wind, Like the nose of a porpoise in the ocean. nā kai ‘ewalu. idiom. The eight channels between the major Hawaiian Islands. An expression referring to all the Hawaiian Islands. Lit., the eight seas. E Ka Nupepa Kuokoa E; Aloha Oe. He mea hou no ka’u e hooili aku ia oe, a nau hoi ia e paki haalele ae i na ale hanupanupa o na kai ewalu, mai Hawaii, a pulelo loa aku i Niihau, ke oluolu hoi ia i kou manao e ka Luna Hooponopono. —Ka Nupepa Kuokoa. mar 9, 1865. p. 3. Dear Nūpepa Kū‘oko‘a. I have some news to convey to you and it is up to you to spread it on the rough waves of the eight seas from Hawai‘i extending all the way to Ni‘ihau, if it pleases you, Mr. Editor. Kuu kaikamahine o na kai ewalu. —Ko Hawaii Pae Aina. apr 19, 1879. p. 4. My dear daughter of the eight seas. Na Kai me na Kowa o keia mau Mokupuni. Alenuihaha mawaena o Hawaii ame Maui, he 26 mile. Alala-keiki mawaena o Maui ame Kahoolawe, he 6 mile. Kealaikahiki mawaena o Lanai ame Kahoolawe, he 18 mile. Auau mawaena o Maui ame Lanai, he 9 mile. Pailolo mawaena o Molokai, Maui, ame Lanai, he 9 mile. Kaiwi mawaena o Oahu ame Molokai, he 23 mile. Kaieie-waho mawaena o Kauai ame Oahu, he 61 mile. Kaulakahiki mawaena o Niihau ame Kauai, he 15 mile. O keia Paeaina, a e komo pu ana me kela mau moku ae la o Lehua, Kaula ame ka Moku Papapa, he mau inoa hou lakou no keia mau mokupuni i ke au o Wakea, a o ka 902 hanaunuia mai a Lailai mai. (Buke Mele Alii, mele o Kaumualii.) The Seas and the Channels of these Islands. QD ñ NDL¶HZDOX  Q Nn  Q QDNHOH ‘Alenuihāhā between Hawai‘i and Maui, 26 miles. ‘Alalākeiki between Maui and Kaho‘olawe, 6 miles. Kealaikahiki between Lāna‘i and Kaho‘olawe, 18 miles. ‘Au‘au between Maui and Lāna‘i, 9 miles. Pailolo between Moloka‘i, Maui and Lāna‘i, 9 miles. Kaiwi between O‘ahu and Moloka‘i, 23 miles. Ka‘ie‘iewaho between Kaua‘i and O‘ahu, 61 miles. Kaulakahi between Ni‘ihau and Kaua‘i, 15 miles. This island chain consists of these islands as well as Lehua, Ka‘ula and Moku Pāpapa. These were the names for these islands in the time of Wākea, 902 generations ago from the time of La‘ila‘i. (Buke Mele Ali‘i, song for Kaumuali‘i.) —Ka Lanakila. aug 26, 1909. p. 21. nakele. vs. To be slippery, as of skin while swimming or surfing. See pakika. Nakele ka ‘ili o ka i he‘e kai. —Pukui and Korn. The Echo of Our Song. p. 39. Many a surfman’s skin is slippery. —p. 40. nā.kolo. vi. To rumble, as of thunder or big waves breaking. Also nakulu. See ‘a‘ina nalu, hāku‘i, haluku, halulu, nākolo. Kuu wahine mai ka hele kui lua o Haili, Nakolo ae la i kai o Punahoa. —Ka Nupepa Kuokoa. aug 25, 1866. p. 4. My dear wife from the walks we took at Haili, The sea roars at Punahoa. Elua poka ahi Helene kau e ka weli i ka muhee, E nakulu, e nakolo i ka lewa e a e o a e Wilikoki, E na pokii alo ehu poka o ka luna o Daimana Hila. —Ka Makaainana. sep 23, 1895. p. 3. Two terrifying Greek fireballs caused people to scatter, Thundering, roaring in the air, oh Wilcox, All you young ones dodging the bullets on top of Diamond Head. “E, loa‘a koke nō kākou i ka ‘ino lā? Ke nakulu maila ke kai, ke wawā nei ‘o luna,” wahi a Lohi‘au i ‘ōlelo a‘e ai.” —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 230. “Hey, are we going to be hit by a storm? The...

pdf

Additional Information

ISBN
9780824860325
Related ISBN
9780824834142
MARC Record
OCLC
794925343
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.