In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

PD¶HPD¶H  D Mm  P ma‘awe a ka wā.wae. idiom. Faint footprint. Also kapua‘i, meheu. See ala ma‘awe, kōwelowelo, ma‘awe ala. [Ka maawe] a ka wawae O ke kanaka lewa o ka poai Ke helula ia ka nalu mua a kau o Hooilo Ke ooki aku la i ka nalu. —HEN. vol. iii. p. 90. The foot prints Of man are seen round about They are erased by the first waves of the rainy season They are washed out by the waves. —p. 108. ma‘awe ala. n. Wake or whitewater that forms behind an object moving on the surface of the ocean, such as a surfboard or canoe. Also ma‘awe, meheu. See ala ma‘awe, ma‘awe a ka wāwae. Ka maawe ala* a ka waa e hele nei o ke kai. The faint track of a canoe when it goes on the sea. —Fornander. Collection. vol. vi. part ii. p. 299. Fornander’s footnote: * Ka ma‘awe ala, the faint track, a ka wa‘a, of the canoe, e hele nei o ke kai, coursing on the sea. —Fornander. Collection. vol. vi. part ii. p. 299. Hui aku la me na anela i ka lewalani, Laweia aku la oe ma ke ala iki maawe ala, I ke ala ololi o ke ola mau. —Ko Hawaii Pae Aina. aug 23, 1879. p. 4. Having met with the angels of the sky, You have been taken on the little pathway, The narrow pathway of eternal life. ma‘e.ma‘e. vs. To be clean, pure. He mea maamau ma ko makou aekai nei, ka malama ana i ka maemae o na kahawai amo na lihikai, o na mea imi dala ma keia aekai ia mau la, o kahi papai, opaehune, puhi manini, pua amaama liilii i kaulaiia a maloo limu oolu, alamihi, limu eleele o ke kahawai; o keia mau mea la, e kuu mea heluhelu he maemae wale no, aole oe e puiwa ia mau la, a i keia mau la ua kau ka weli, no ka mea elua mau paipu puhi makani a Laamaomao, aia i ka hapalua Uke o ke awa o Kalihi. —Ka Nupepa Kuokoa. july 2, 1925. p. 5. It is common on our shores to maintain the cleanliness of the streams at the water’s edge.  P PDKLQD The things of value that one can profit from on these shores these days are crabs, shrimps, eels, manini fish, little ‘a‘ama crabs dried in the sun, ‘o‘olu seaweed, ‘alamihi crabs, black seaweed from freshwater streams. All these things, my dear reader, were clean. This was not surprising in those days. These days, it is dangerous because there are two large pipes spouting the wind of La‘amaomao where they are half swaying into the bay at Kalihi. mahina. n. Moon. See lā. Kuu kaikuahine mai ka mahina hiki aloalo o Waikiki, Mai ke one opulepule o Kahaloa, Loa ka hele ana e Kalohelani, Hoi ole mai i ke kau a kau, Nalowale aku la oe I ka maka o ka Opua-e, —Ke Au Okoa. july 23, 1866. p. 1. My dear sister from the rising moon at Waikīkī, From the speckled sands of Kahaloa, Oh, Kalohelani, you are on a long journey, Never to return for all time, You have disappeared into the midst of the clouds. māhu. n. Mist from sea spray. AlohaWaieakeonehanauokokino,okokinokukilakilaka’uiikeekahaanaikanaluo Mahunui. —Ka Nupepa Kuokoa. dec 9, 1926. p. 2. Beloved is Wai‘ea, the birth sands of your body, I saw your body standing majestically as you surfed the waves at Māhunui. mai. Negative command: Don’t (followed by a verb). Mai ho‘opae: Don’t catch the wave. Ina i hiki oukou ma kulana heenalu, a hee oukou i ka nalu, mai hoopae oe, e hoomake oe i kou nalu. —Beckwith. Hawaiian Romance. p. 505. When they reach the lineup and they ride a wave, don’t ride [with them]. Drop out of the wave. [See also Beckwith. Hawaiian Romance. p. 504.] Olelo mai la o Keopulani, “Mai makau, mai weliweli.” —Ka Nupepa Kuokoa. feb 1, 1868. p. 1. Keōpūlani said, “Don’t be afraid, don’t be scared.” Pane koke mai la oia, ‘Mai makau oe, owau no ke ku ma ka hoe a hala keia ino.’ —Ke Alaula. oct 1, 1870. p. 24. He answered quickly, “Don’t be afraid. I will hold the paddle until this storm has...

pdf

Additional Information

ISBN
9780824860325
Related ISBN
9780824834142
MARC Record
OCLC
794925343
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.