In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

OD ñ  D Ll lā. n. Sun. See mahina. Hele ana i ka lā ikiiki, lā ko‘ele kū, Lā o Waikīkī ē. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 312. Walking beneath the stifling sun, the crackling sun, The sun of Waikīkī. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 291. Kuu wahine mai ka la wela o Lahaina, Mai ka piina welawela oia wahi, Hoomaha aku kaua i ka wai o Kapoulu, Ka wai kaulana oia wahi, Wai makaikai a ka malihini. —Ko Hawaii Pae Aina. apr 17, 1880. p. 4. My dear wife from the hot sun at Lahaina, From the hot slopes of that place, You and I rest at the fresh waters of Kapōulu, The famous waters of that place, The waters that visitors come to see. lā.‘au papa. n. Surfboard wood. See papa lā‘au. He koa ka laau papa, i kalai ia a palahalaha, he wiliwili kekahi laau papa i kalai ia he papa olo lino ia. —Malo. Hawaiian Traditions. p. 111. These surf-boards were made broad and flat, generally hewn out of koa. A narrower board, however, was made from the wood of the wiliwili. —Malo. Hawaiian Antiquities. p. 223. laha.laha. vi. To spread out along the length of a wave. See ‘ale kua loloa, lauloa. O kuu puni o ke aloha la—a na ka noke hala ole a ka Huila o ka moku, i kokua ia e na pea i piha pono i ka makani, ka lulumi ano’e a na Ao hakumakuma, a me ka hooiho ana a ka La, ma ka mole aku o Nihoa, i hoonalo ae i ka aina, me he mea la, o ka aina ia o Kanehunamoku; Alawa mai la, i ka lahalaha ae o ka hokua o ka moana, ke kawahawaha ae a na ale o ka Pekilika, ka anapanapa a ka liu la i ka ili o ke kai, hoohui aku la au i ko‘u mau manao, me Manamanaiakaluea, i ke oli ana ae. —Ka Nupepa Kuokoa. aug 29, 1868. p. 4. What I desire is love like the constant turning of the wheel of a steamship assisted by the sails filled with wind, like the rolling in of the dark thunder clouds and the setting of the sun on the other side of Nīhoa until the land disappears from sight as if it is the island of Kānehunamoku; as we gaze we only see the swelling of the crest of the waves of the ocean, the deep hollows of the waves of Pekilika, and the flashing of the twinkling mirages on the sea. I gather my thoughts with Manamanaiakaluea as I chant. O ODOD  O la‘i. vs. To be calm. See kai la‘ila‘i, kai make, kīpuka kai, la‘ikū, lulu, mālie, malino, miha, pāeaea, pohu. Nana i ka lai o Kona—la, I ka nalu hai muku o Huia—e, —Ka Hoku o ka Pakipika. dec 26, 1861. p. 3. Look at the calm of Kona, At the curling waves of Huia. la‘i.kū. vs. To be calm, still. See kai la‘ila‘i, kai make, kīpuka kai, la‘i, lulu, mālie, malino, miha, pāeaea, pohu. Malie iho la ke kai ua laiku. —Fornander. Collection. vol. vi. part iii p. 475. The sea becomes calm, it is very still. —p. 474. lala. 1. vs. To slide, angle across the face of a wave. 2. n. The face of the wave that surfers angle across. See hīhe‘e, kaha, kākele, ke‘eke‘e, keke‘e, muku. Of all the surfing terms in the Hawaiian language, the two that appear most often are lala and muku. Almost always paired, they are usually combined as “holo i ka lala, a ho‘i i ka muku,” which means “riding in a slide, and returning to the curl.” Sometimes the order of the two words is reversed, such as in the traditional song “He‘eia,” which says, “He‘e ana i ka muku la, ho‘i ana i ka lala,” or “Surfing in the curl, and returning in a slide.” Sliding, or angling, and returning are two basic maneuvers that surfers perform on every wave as they constantly alter their positions to maximize their rides. Traditional surfers did the same, especially on their smaller boards, and they celebrated these maneuvers by pairing them poetically in phrases that appear in songs, chants, eulogies, and many written descriptions of surfing. Over the years translators...

pdf

Additional Information

ISBN
9780824860325
Related ISBN
9780824834142
MARC Record
OCLC
794925343
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.