In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

NDKD  N Kk kā. 1. vt. To hit or strike, as waves against rocks. See kā ‘ia, pā‘ia. 2. idiom. Exclamation of surprise like “wow!” or “hey!” Also used as an exclamation of mild disapproval. Kai he‘e kakala o ka moku Kai ka o ka nalu nui. Craggy wave upon wave strikes the island Pounded by giant surf. —Pukui and Korn. The Echo of Our Song. p. 36. A hiki i ke ahiahi o ua la nei, he la malie ia, aohe ua, aohe makani, alaila, na na’ku la oia i kulana-nalu, a olelo ae la, ka! maikai hoi ka nalu. —Ka Nupepa Kuokoa. feb 9, 1865. p. 1. Until the night of that day, it was a calm day without rain or wind, then he [Kepaka‘ili‘ula] looked at the surf and said, hey! the surf is great. kā.‘e‘a.‘e‘a. n. Expert. See ‘ailolo, akamai, akamai nui, pau lehia. He kā‘e‘a‘e‘a pulu ‘ole no ka he‘e nalu. An expert on the surfboard does not get wet. —Pukui and Elbert. Hawaiian Dictionary. p. 109. Aka ke kamau nei no hoi ia mau Hawaii kaeaea o Waikiki i ka malama ana ia ano lawai’a. Aolo loa e nalowale ke ano o ka opelu mai Waikiki mai, puipui maikai kahi kino mohala maikai kahi kino ame ka maka, ke ai aku oe he ono maikai. —Ka Nupepa Kuokoa. may 21, 1925. p. 6. However, those expert Hawaiians of Waikīkī continued to maintain that style of fishing. ‘Ōpelu fish did not disappear from Waikīkī; bodies became pleasantly plump and filled out as well as the faces to eat such delicious fish. kaha. 1. vi. To bodysurf. See kaha nalu, pae po‘o. 2. vi. To soar or glide, as a bird. See kīkaha, kīkakaha. 3. vi. To cut through or slice across the grain or flow; to cut through the yard to get from one side to the other; to surf across the face of a wave. See kākele, kākelekele. A ike maopopo ae la o Hauailiki, aole i komo iloko o Laieikawai ka makemake ia Hauailiki ma ia mae, hoopau ae la oia i ka heenalu ma ka papa; manao ae la oia e kaha. —Beckwith. Hawaiian Romance. p. 453. When [Haua‘iliki] saw that [Lā‘ieikawai] still paid no attention to him, he stopped surfing with his board, and he decided to bodysurf instead. [See also p. 450.] Nana aku o Umi ko Paiea kaha mai i ka nalu. —Ka Nupepa Kuokoa. mar 15, 1862. p. 1. ‘Umi watched Pai‘ea bodysurfing on the waves.  N NDKDQDOX Nā akua wahine o Ka‘uiki lā Nā wāhine kaha pu‘ewai o Ko‘olau Kui lei lehua. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 333. The goddesses of Hāna proclaim it The women who surf the river channels And string lei of lehua. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 309. Aloha Waiea ke onehanau o ko kino, o ko kino ku kilakila ka’u i ike e kaha ana i ka nalu o Mahunui. —Ka Nupepa Kuokoa. dec 9, 1926. p. 2. Beloved is Wai‘ea, the birth sands of your body, I saw your body standing majestically as you surfed the waves at Māhunui. ‘O ko lākou nei hele ia a Hakalau i nā lehua o Malaeakini, ‘ike akula ‘o Wahine‘ōma‘o i ka he‘e nalu mai o kekahi po‘e kāne, nā wāhine, a me nā kamali‘i, a ‘ōlelo akula ia i ke aikāne, “Mākena wale ho‘i ua po‘e e he‘e nalu maila. ‘o kāne, ka wahine, a me kamali‘i ia e kaha maila i ka nalu.” —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 108. They went along until Hakalau, amid the lehua trees of Malaeakini, when Wahine‘ōma‘o saw men, women, and children surfing, and said to her companion, “What a crowd of people surfing. Men, women, and children, all sliding along on the waves.” —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 102. Ua ‘ōlelo ‘ia, ‘o ke kaha ‘ana a ka manu ‘iwa i ka ‘ehu o ka makani, he hapa iho kona u‘i i ka ulumāhiehie o ke kaha ‘ana a nei ali‘i wahine i ka hu‘a o ka nalu. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 81. It was said that the gliding of the ‘iwa bird on the fringes of the wind was...

pdf

Additional Information

ISBN
9780824860325
Related ISBN
9780824834142
MARC Record
OCLC
794925343
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.