In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

¶LNH  Ii L ‘ī. vs. To be great, supreme, or the best. Also, ‘oi, as in the saying, Maui nō ka ‘oi, Maui really is the best. ‘O ka ‘ale ‘ī, ‘o ka ‘ale moe, ‘O ka ‘ale hāko‘iko‘i. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 235. The great billows, the low-lying billows, The agitated billows. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 222. ihu. n. Nose of a surfboard or bow of a canoe. See maka. Lemu is the back of a board. The front is the ihu. ‘Ao‘ao is the side, luna is the top, and lalo is the bottom. —Kawika Kapahulehua. mar 14, 2007. ī.kā. vi. To strike or bump against something. See ho‘oku‘i. Ka ika o ka nalu nui. —HEN. vol. iii. p. 81. The great surf that pounds and threshes. —p. 102. ‘ike. 1. vt. To know. 2. n. Knowledge. He keu ‘i‘o nō ka maha‘oi o ka ‘ōlelo a kēlā wahine no ko kākou ali‘i. ‘O ia na‘e paha ke ‘ike i ka he‘e nalu, ‘eā? Kāhāhā! He keu nō ke po‘oko‘i kā ho‘i ka ‘ōlelo! —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 82. That woman’s words about our chiefess Punahoa are so very insolent. As though she knows about surfing? Hah. What a foolish way to talk. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 78. “E ka lani ē! Ua ke‘u ‘ia kō kai he‘e e kekahi malihini. Ua nema ‘ia mai nei ‘oe i kō ‘ike ‘ole kā i ka he‘e nalu,” wahi a ke kahu o ua ali‘i wahine nei i pane a‘e ai. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 82. “Oh royal one! Your surfing was criticized by some woman newcomer. You were scorned for your lack of knowledge about surfing,” responded the attendant of the chiefess. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 79. A lohe hoi na kamaaina no keia mau olelo o Kelea, he mea haohao nui loa ia ia lakou, no ka mea, ua maa ko Lihue i ke kaha i ka mookilau, a me ka hakai popolo, a o ka heenalu hoi, aole i ike ko laila keiki ia mea. —Ka Nupepa Kuokoa. aug 19, 1865. p. 1.  L¶LNXZD ñ When the kama‘aina heard these words, they were astonished; those of Lihu‘e [inland of Waipahu, O‘ahu] were accustomed to slicing mo‘o kīlau ferns and pōpolo stalks, but of surf riding these people knew nothing. —Kamakau. Tales and Traditions. p. 48. A inā he ‘ike he‘e nalu kō aikāne, hō a‘e ka ‘ike he‘e nalu ona i luna o ka hokua o ka ‘ale. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 85. And if your friend is knowledgeable in surfing, let her expertise be borne upon the billow. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 81. ‘iku.wā. Also spelled ‘iku.ā. 1. vs. To be noisy, clamorous. 2. (capitalized) Name of the month of the year corresponding with the start of the winter season when large, stormy surf is common. Ka Malama o Ikuwa (Nowemaba) Ikuwa, ka helu 11 ia o na malama o ka makahiki, a o ke kolu hoi ia o na malama mua o ka hooilo, a o ka malama hope hoi ia o ka laa-make. Ikuwa, he paiakuli kea no, no ka mea, ua wa main a mea a pau no ka ino. He malama pauli kaikoo, he makani, he hekili, he uila, he ua lani pili &. Nolaila mai kea no o ia inoa. Ma ka malama o Ikuwa, ua hookohu loa mai ka ino o ka hooilo. He malama kai, a he nalu, oia hoi ka malama apiki o na aina nalu. Penei: Ina pii ka poe ike i ka hee nalu mauka, i ka mahiai; a i ko lakou pii ana a uka, waena paha, a i ole, i ke alanui mai paha, a nana lakou i kahakai, a ike i ka ha‘i a ka nalu, alaila haalele koke i ka lakou hana i manao ai, lalau koke ae la i ke papa, lau-i, awapuhi; kihae iho a polapola iho la ma ka ai, ke nana iho la ia kai, paa ke ko i ka lima, ke uheheu la. Hiki i ka hale lalau i ka papa, o ka hele aku la no ia. Pau ka manao i ka hana, o ka lealea wale no. Pololi ka wahine, pololi na keiki, pololi ka ohana; aka, aole nana malaila ka makua...

Additional Information

ISBN
9780824860325
Related ISBN
9780824834142
MARC Record
OCLC
794925343
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.