In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

KDLDX  K ha‘a.lele. vt. To leave, depart, get away from a place or thing, such as a surfboard; to leave something behind. I haki ka nalu, a i kakala, a i oia oe, mai haalele oe i ka papa o ka mea no ia nana e hoolana ; ina e haalele oe i ka papa, alaila aole oe e iki iau. —Beckwith. Hawaiian Romance. p. 507. When the wave breaks and scatters, keep on, do not leave the board which keeps you floating; if you leave the board, then you will not see me again. —p. 506. ha‘a.lulu. vi. To shake, tremble, as the earth from the pounding of big waves. See halulu, ho‘onaue. Kūpikipiki‘ō ka moana, Popo‘i kai uli, kū ka puna kea i uka, ha‘alulu nā makalae i ka ua mea he haluku a ke kai ko‘o. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 260. The sea crashed and pitched, with huge, dark waves throwing coral ashore and making the capes shudder from the pounding of the thunderous waters. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 244. ha‘i. vi. To break, as a wave. Same as haki. Ua kāhuli ka moekahi ‘ana o ka ha‘i ‘ana o ka nalu. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 86. The nature of the [breaking of the] sets has changed. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 82. ‘O ia hele o lākou nei a kaha pono a‘ela ko lākou nei he‘e ‘ana ma ke alo o kahi a Kahuanui mā e noho ana, a mai laila mai, ha‘i ka nalu a ho‘i hou i waho. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 235. They surfed along and cut right in front of where Kahuanui and the rest were sitting. From there, the wave broke and swept back out to sea. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 222. [In the Ni‘ihau dialect] whether we use the word ha‘i or haki depends where you are in reference to the wave. We use ha‘i when you’re on the wave and the wave is breaking behind you, and haki can be used for the same thing. But if you’re paddling out and the wave is breaking in front of you that would be haki, but never ha‘i. —Henry Kaipo Kanahele. apr 11, 2008. haiau. n. A structure used as a formal place of worship of the traditional Hawaiian gods. Also heiau. Kukulu iho la o Kapoi i ka haiau a paa. Hh  K KD¶LNDQDOXDKR¶LKRXLZDKR —Ka Nupepa Kuokoa. july 22, 1865, p. 1. Kapo‘i built the structure for worship. ha‘i ka nalu a ho‘i hou i waho. idiom. Backwash, as a wave receding into the ocean after it has washed up on a beach. Lit., the wave breaks and goes back out. ‘O ia hele o lākou nei a kaha pono a‘ela ko lākou nei he‘e ‘ana ma ke alo o kahi a Kahuanui mā e noho ana, a mai laila mai, ha‘i ka nalu a ho‘i hou i waho. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 235. They surfed along and cut right in front of where Kahuanui and the rest were sitting. From there, the wave broke and swept back out to sea. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 222. ha‘i mai.ka‘i. vi. To break well, nicely. See haki maika‘i. Mamua ae o ka manao kuka ana no ke kaua, ua kukalaia he la nui heenalu ma Kapua, i Waikiki, oiai ua kukalaia e ka hai maikai o ka nalu o ia wahi. —Ka Nupepa Kuokoa. aug 14, 1869. p. 1. Before she laid her plans for the war, a holiday for the purpose of surfing at Kapua in Waikiki was proclaimed, because the surf was rolling fine then. —‘Ī‘ī. Fragments. p. 50. ha‘i muku. vi. Curling, as a breaking wave. Lit., to break [in a] curl. See lala, muku. Nana i ka lai o Kona—la, I ka nalu hai muku o Huia—e, —Ka Hoku o ka Pakipika. dec 26, 1861. p. 3. Look at the calm of Kona At the curling waves of Huia. Kuu hoa mai ka malu hale o Maunaloa, Mai ka lai hulilua o Kalaeone, Mai ka nalu haimuku o Kaihumoku, Mai ke kawa lele opu o Uhunui, Mai ka wai huihui o Awili. —Ka Nupepa Kuokoa. july 5, 1862. p. 1. My dear friend from...

pdf

Additional Information

ISBN
9780824860325
Related ISBN
9780824834142
MARC Record
OCLC
794925343
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.