In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

ea. vi. To rise up from below, as waves lifting up. See aea. Ia Hauailiki ma kulana nalu, i ka nalu i ea mai ai a kakala ma kona kua, ia manawa kaha mai la oia ka nalu, pii ke kai me he niho puaa la ma o a ma o o kona a i. Ia manawa, uwa ke pihe o uka, akahi no a loaa mai ia Laieikawai ka akaaka, a he mea malihini no hoi ia i kona maka a me kona mea e ae. —Beckwith. Hawaiian Romance. p. 453. When Haua‘iliki got to the breakers, just as the crest rose and broke at his back, he stood on its edge, the foam rose on each side of his neck like boar’s tusks. Then all on shore shouted and for the first time Lā‘ieikawai smiled; the feat was new to her eyes and to her guardians also. —p. 450. ‘ea. n. Sea spray, mist, as from waves blown by the wind. Also ehu kai, hunahuna kai. See ‘ea‘ea. ‘Oiai nō ho‘i lākou nei e nanea ana nō i ka nānā i kahaone, aia ka makani Mau‘umae ke lawe palanehe a‘ela i nā hunahuna one o ‘Āina‘ike, a hui a‘ela me ka welelau o Ulumano, ka makani o Pāwehe, kū ka ‘ea, ke ‘ehu a ke kai, a laila, ‘ale‘ale a‘ela ka wa‘a o lākou nei, ‘oiai ho‘i ‘o Wahine‘ōma‘o e kā ana i ka liu o ka wa‘a o lākou i ia wā, no ka mea, ua lilo a‘ela iā Pā‘ūopala‘ā ka hoe mua, a aia iā Hi‘iaka ka hoe ma hope. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 251. They were enjoying the view of the sandy shore, watching the Mau‘umae wind gently carrying the fine sand of ‘Āina‘ike, intermingling with the fringes of the Ulumano, the wind of Pāwehe, making a spray, or sea mist, rise up over the ocean. This made their canoe begin to rock, so Wahine‘ōma‘o took up bailing the canoe, for Pā‘ūopala‘ā had the forward paddle and Hi‘iaka the paddle at the stern. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 236. ‘ea.‘ea. vs. To be full of sea spray, as from waves blown by the wind. See ‘ea. Ke Kiaaina O Maui. Ua kau pu mai la maluna mai o ka mokuahi o ke Kaona o ka Poaono i hala ae, Ka Mea Hanohano P. Nahaolelua ke kiaaina o Maui, Molokai, a me Lanai. He maikai kona ola ana, i ka holohia wale paha e ka nalu o Uo, hele a eaea kai, he ano kauka -u io no ke taona nei. —Ka Nupepa Kuokoa. feb 15, 1868. p. 2. The Governor of Maui. Returning onboard the steamship Town last Saturday was the Honorable P. Naha‘olelua, Governor of Maui, Moloka‘i, and Lāna‘i. He is in good health, perhaps from riding the waves of ‘Uo. The sea spray [surf] is rising, but he was delayed, so the town awaits. ‘e‘e. vi. To get on, as a surfboard. Also kau. See hō‘e‘e. Kai nu‘u, kai ‘e‘e. —Nogelmeier. Ka Mo‘olelo. p. 235.¶H¶H  H Ee  H¶HKD Cresting sea, mounting sea. —Nogelmeier. The Epic Tale. p. 222. I Holualoa ka nalu e hee ai I Kahakiki papa o ka hinu Hele ae ka wahine, a ee i ka papa Ai kuku, oi o Manaalii ka nalu. —HEN. vol. iii. p. 87. At Hōlualoa was the surf to ride on The shiny surfboard was laid down at Kahakikī The woman went there, she mounted the board [She rode] the rough waves of Manaali‘i. —p. 108. ‘eha. vs. To be injured, hurt, sore. See māluhiluhi, ‘ōpili. Ia laua nei e au aku ana, hookupono mai la o Kailiokalauokekoa i kona heenalu ana ma kahi e kupono ana ia laua nei, ia wa, hoao laua nei e ike i ko ke alii wahine makemake no na keiki kane, a i ko laua kokoke loa ana aku i ke alii wahine la, hoao laua nei e kapae ma kahi e, i ole e eha mai laua i ko ke’lii wahine papa heenalu. —Ka Hoku o ka Pakipika. dec 19, 1861. p. 1. As the two of them paddled out [on their surfboards], Ka‘iliokalauokekoa straightened out her board and pointed it right at them. At that...

pdf

Additional Information

ISBN
9780824860325
Related ISBN
9780824834142
MARC Record
OCLC
794925343
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.