In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

APPENDIX B. TSIMSHIAN HOUSES Gidestsu (i.e., Kitasoo) (of Klemtu) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Niisloos / Lagaxniitsk Hamdziit [none] Himasakaa Kuldoo Niisyagaas Tkulaxha Wudimas Txadziiws Kamaas Dzagmsagisk Niiskiwaa Wamalasu Gwilyüüs Nüsüwaatk Tamks Siyalimix Niismootk Gitkaata (i.e., Gitgaat) (of Hartley Bay) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Wamoodmlk/ Wiinamoolk [none] Txatkwatk Waxmoon Niisnamo Huhuulk Niismuulx Tsuxgaa Sinaxeet Wiihaaywaaxs Tmgaws 228 Appendix B. Tsimshian Houses Gitkxaa¬a (i.e., Kitkatla) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Tsibasaa / Heel Wakaas Labiksk Lutgutsamti Seeks Ayaigansk Niishalupüs Gaaymtkwa / Laooy Ntawiiwalp Ayaimax Niisooys / Txagyetk Dzagmgishaaytks Waoomxk Tsawilaks Gwishawaal Hagwilogmlaxha / Wiitaalii Axlawaals Lagaxlihaaytk Ligidiil / Nagapt Gitwilgyoots (of Lax Kwalaams) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Saxsaaxt / Ligiutkwaatk Laadex Gwishawaal/Waaye Iyoons Wutsiint / Niisumaga Algmxaa / Gamsnees Halitkwa / Lukool Gilaxaks / Spiingan Lugiisgagyoo Tsmaaymban / Tmgawsmtkwa Gwinbaalk Wiinamoolk Appendix B. Tsimshian Houses 229 Gitzax¬aa¬ (of Lax Kwalaams) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Gamgalgigyaani Niishoot / Gyaani / Niiskiyaa [none] Tkaganaaatsk Xpinhontk Niismaats Kaalst Niiskiwa Gitsiis (of Lax Kwalaams) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Wiilaxha Niisyaganaat Walsk / Asagalyaan Niisl gudzolk / Watidaax Lüüm / Dagomilsk Niiskunees Gwishayaax / Nagaaxt 230 Appendix B. Tsimshian Houses Ginaxangiik (of Lax Kwalaams) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Wiiseeks / Alamlaxha Midiiks / Awi Halaaydmgan Kwas Dagayaawl / Wox / Ayaigansk / Gwishawaal Liplidziiwst / Koom Gigyooksmwalp / Adziks Liyaamlaxha / Wasibax Niisalnaats Gamayaam Ginadoiks (of Lax Kwalaams) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Niisweexs Lugwilheele / Satsaan [none] Niisluut Tsilidoax Niisganaas Niisgamgugunaat Appendix B. Tsimshian Houses 231 Gitando (of Lax Kwalaams) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Geeluk / Gamayaam Dzagmgishaaytks / [none] Sgagweet Gasyaatk Niisyagayunaat Niisxloo/ Gistaaku / Haloop Gayaalowix Gilasgamgan Laxlitkwa Laaxs Niistsiliwanoos Gispaxloots (of Lax Kwalaams) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Tamks / Suhalaayt / Sagipaayk / Niismasgaws Xnes Ligeex / Xpilk Wiigyet Niiswamak Gamayaam Xyuup / Lans / Gwilyüüs Niisawalp / Linsaanexs / Gawalaa Spooxs Niismootk 232 Appendix B. Tsimshian Houses Gilutsaaẅ (of Lax Kwalaams) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Niislgümiik Niiskiimas / Tsaxamay Laais Niiskamtsiis Niisksanaat Niisxmaaolk Niiskweexs Niispiins Gitlaan (of Lax Kwalaams) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Niiuks Niiswaksenaal Niislaganuus / Gidaganiits Ananeex Tmaax Gwiskaayn Niishapuut Gaamsx Talmhaax Lipdzidziiwst Niistkooy Wudimas Xpihanaax Tiibn Lipanaxsuunt Agwixaa Ksmgyaaks Appendix B. Tsimshian Houses 233 Gitsmgeelm (i.e., Kitsumkalum) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Lagaax / Hauts/ Xpilaxha Wudiwiye / Niisgankwadzeks / Wiidildal Ligiudziiws Wüneeymhapiskw Ksgoogmdziiws / Niisgeel Gitsilaasü (i.e., Kitselas) Gispwudwada Ganhada Laxgibuu Laxsgiik Niistaxook Koom Laxtiil / Txoogyet Gitxon / Niisgitloop Niishaywaaxs Satsaan Niisnagwalk Taxhayaa Gagawtsgan Iyuuis Tsmhawtks sources: Barbeau n.d., 1961; Duff n.d.; Garfield 1939; Halpin 1973. See also Berthiaume 1999; McDonald and Kitsumkalum Education Committee 2003. 234 Appendix B. Tsimshian Houses ...

pdf

Additional Information

ISBN
9780295989235
Related ISBN
9780295988078
MARC Record
OCLC
646794821
Pages
296
Launched on MUSE
2012-01-01
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.