publisher colophon
525

Appendix

Guide to Phonetic Symbols Used in This Textbook

Phonetic Symbol     Corresponding Letter
in Palauan Spelling
    Sample Palauan Word
         
[b]   b   blai [blay] ‘house’
[p]   b   brer [prεr] ‘raft’
[t]   t   tkul [tkul] ‘its edge’
    d   dmak [tmakh] ‘together’
[th]   t   chat [ɂath] ‘smoke’
[d]   d   dub [dup] ‘dynamite’
[θ]   d   dngod [θŋoð] ‘tattoo needle’
[ð]   d   mad [mað] ‘eye’
[k]   k   ker [kεr] ‘question’
[kh]   k   brak [prakh] ‘taro’
[g]   k   rȩkas [rəgás] ‘mosquito’
[x]   k   chȩrmek [ɂərmέx] ‘my animal’1
[ɂ]   ch   charm [ɂarm] ‘animal’
[s]   s   sers [sεrs] ‘garden’
[m]   m   mlim [mlim] ‘your canoe’
[ṃ]   m   mdak [ṃðákh] ‘be together!’
[ŋ]   ng   ngor [ŋor] ‘mouth’
[ŋ]   ng   ngklem [ŋklέm] ‘your name’
[n]   ng   iungs [yuns] ‘island’
    n   nas [nas] ‘eggplant’
[ṇ]   ng   ngduul [ṇdúwl] ‘clam’
[l]   l   rael [ráεl] ‘road’
[ḷ]   l   lmuut [lmuwth] ‘return’
[l:]   ll   kall [kál:ə] ‘food’
[r]   r   reng [rεŋ] ‘heart, spirit’
[ṛ]   r   rsel [ṛsέl] ‘its end’
[r̄]   rr   rrom [r̄om] ‘liquor’
[h]   h   hong [hoŋ] ‘book’ 526
[ǰ]   j   daijiob [dayǰyób] ‘all right’
[z]   z   keizai [kéyzay] ‘economics’
[i]   i   sils [sils] ‘sun’
[u]   u   bung [buŋ] ‘flower’
[ε]   e   oles [olέs] ‘knife’
[ə]   ȩ   chȩlat [ɂəláth] ‘smoked (fish)’
    (sometimes not spelled)   ralm [rálmə] ‘water’
[o]   o   ngor [ŋor] ‘mouth’
[a]   a   bad [bað] ‘stone’
[y]   i   blai [blay] ‘house’
    e   eolt [yóltə] ‘wind’
[w]   u   uel [wεl] ‘turtle’
    o   oach [waɂ] ‘leg’
[í], [ú], etc. (stressed vowels)   i, u, etc.   chȩtil [ɂətíl] ‘doesn’t like’

1. See chap. 1, note 2,

Additional Information

ISBN
9780824879075
MARC Record
OCLC
1053883872
Pages
525-526
Launched on MUSE
2018-09-19
Language
English
Open Access
Yes
Creative Commons
CC-BY-NC-ND
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.