publisher colophon
515

Supplementary Materials
Lessons 41–43

I.   Dialogue
    A:   Mumata akog sayo ugma.
    B:   Ngano man?
    A:   Kay muadto ako sa dentista, magpaibot sa akong ngipong sakit kaayo.
    B:   Unsang ngipona nimong nagsakit?
    A:   Ang kinatapusang bag-ang sa tuo.
    B:   Bi, tan-awon nako. Sus, kadako sa lungag!
    A:   Bitaw. Pastang sakita niini!
           
Vocabulary:
        bag-ang molar
        kinatapusan last
        dentista dentist
        lungag cavity, hole
        magpaibot to have … pulled/extracted
        nagsakit is aching
           
        Bi, tan-awon nako. Let me see it.
       

Pastang sakita niini!

It’s so painful!/Boy, does it hurt!

           
II.   Narrative
    Mumata ug sayo si Patricia ugma kay magpaibot siya sa iyang ngipong sakit kaayo. Gitan–aw kini ni Charito ug, tuod man, dako na kaayo ang lungag niini. Dili na gyud maagwanta ni Patricia ang kasakit, mao nga iya na lang ipaibot dayon sa dentista.
           
III.   Narrative and Dialogue
   

Nag-ingon si Patricia nga mumata siyag sayo ugma sa buntag. Gipangutana siya ni Charitong, ‘Ngano man?’

   

Gitubag kini ni Patricia nga muadto siya sa dentista kay magpaibot siya sa iyang ngipong sakit kaayo. ‘Unsang ngipona nimong nagsakit?’

    gipangutana na usab siya ni Charito. 516
    Nitubag si Patricia nga ang iyang kinatapusang bag-ang sa tuo.
   

Gitan-aw kini ni Charito ug niingon siya, ‘Sus, kadako sa lungag!’

   

Nitando si Patricia ug gisuginlan si Charito nga sakit gyud kini kaayo.

           
                               Pangutana:
    1.   Nganong mumatag sayo si Patricia?
    2.    Unsang ngiponang nagsakit?
    3.   Giunsa kini ni Charito?
    4.   Unsay nakit-an ni Charito?
    5.   Nitando ba si Patricia sa giingon ni Charito?
    6.   Gisuginlan ba ni Patricia si Charito kung unsa ang kasakit niini?
    7.   Maagwanta pa ba ni Patricia ang kasakit?
    8.   Unsay iyang buhaton dayon?
    9.   Mahimo kaha sa dentista?
    10.   Kanus-a kaha sila nagsultihanay?

Previous Chapter

LESSON 43

Next Chapter

LESSON 44

Additional Information

ISBN
9780824879761
MARC Record
OCLC
1053885891
Launched on MUSE
2018-09-19
Language
English
Open Access
Yes
Creative Commons
CC-BY-NC-SA
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.