publisher colophon
277

Supplementary Materials
Lessons 23–25A

I.    Dialogue
  A:   Elsa, dia dinhi ang blusang akong gitahi para kang Rita.
  B: Muanhi ba siya dinhi?
  A: Niingon siya gabii nga muagi siya dinhi paingon sa lungsod.
  B: Pila ang lukat?
  A: Ang singil nako niya ₱3.00 na lang kay suki nako siya. Pero didto sa lungsod ang lukat mga ₱5.00.
       
  Vocabulary:
    lukat payment for services done, fee
    muanhi to come here
    singil charge (an amount)
    suki regular customer (also: habitue)
   
  Pangutana:
  1. Unsa ang gitahi sa mananahi?
  2. Para kang kinsa?
  3. Unsa ang giingon ni Rita sa mananahi?
  4. Asa si Rita paingon?
  5. Unsa ang gipangutana ni Elsa sa mananahi?
  6. Pila ang singil sa mananahi niya?
  7. Ngano man?
  8. Pila ang lukat sa lungsod?
II.    Narrative
#1.   Sa Pilipinas ang bulan sa Mayo mao ang bulan sa mga bulak ug mga pyesta. Giselebrar sa mga tawo ang ‘Flores de Mayo’ gikan sa sinugdanan sa Mayo hangtud sa katapusan.278
    Adlaw-adlaw hatagan sa mga bata ang Mahal nga Birhen ug mga bulak ug pangadyeon nila ang litaniya para sa Birhen, ug kantahon sab nila ang mga kantang relihyoso.
       
    Vocabulary:
      giselebrar is being celebrated
      hatagan give
      pangadyeon to pray (to)
      sinugdanan beginning
       
    Pangutana:
    1. Unsay mahitabo sa bulan sa Mayo?
    2. Unsa ang giselebrar sa mga tawo?
    3. Kanus-a?
    4. Mag-unsa ang mga bata?
    5. Unsaon nila ang mga bulak?
    6. Unsay ilang pangadyeon?
    7. Unsa pa sab ang ilang buhaton?
     
#2.   Ang ‘Misa de Gallo’ musugod ug sayo sa buntag gikan sa Disyembre 17 hangtud sa Disyembre 24. Gitawag kini ug ‘Misa de Gallo’ kay sa kinatsila ang buot ipasabot sa ‘gallo’ manok tungod kay sa kasayo sa misa madungog ang putak sa mga manok.
    Sa Disyembre 24 ang misa musugod sa alas onse sa gabii aron inighuman alas dose na. Inighuman sa misa, muuli ang mga tawo sa ilang balay ug didto mukaon sila ug ‘Noche Buena’, ang pagpangaon sa tungang gabii human sa misa.
     
    Vocabulary:
      buot ipasabot what it means
      kinatsila in Spanish, in the Spanish language
      inighuman when it’s over
      pagpangaon meal
      putak crowing (N)279
     
    Pangutana:
    1. Kanus-a musugod ang ‘Misa de Gallo’?
    2. Kanus-a ang sinugdanan?
    3. Kanus-a ang katapusan?
    4. Nganong gitawag kini ug ‘Misa de Gallo’?
    5. Unsay mahitabo sa Disyembre 24?
    6. Unsang orasa mahuman ang misa sa Disyembre 24?
    7. Inighuman sa misa, mag-unsa ang mga tawo?
    8. Unsa ang ‘Noche Buena’?
III.    Dialogue
    A:    Pastilan, hapit na ang alas kwatro. Hoy, Ramon ug Pilita, mata na kamo.
    B:   Usa pa, katulgon pa ako.
    A:   Duol-duol na ang alas kwatro y medya. Kinahanglan tua kita sa simbahan.
    C:   Lisud-lisud kining ‘Misa de Gallo’ da, sayo-sayohon ang pagmata ug tugnaw-tugnaw sab.
    A:   Daghan pa kamo ug reklamo. Kung gusto kamong mu-simba, dali-dalia ang pag-ilis. Kung dili, biyaan ko kamo.
           
    Vocabulary:
           
        katulgon sleepy
        dali-dalia ang pag-ilis (imperative) dress quickly
        gipukaw to wake up (somebody)
        hapit nearly, almost
        mata wake up, awaken
        pastilan oh my goodness!
        reklamo complaint
        sayo-sayohon ang pagmata to wake up early
           
    Pangutana:
    1.   Kinsay gipukaw sa inahan?
    2.   Ngano man?280
    3.   Unsay gitubag ni Ramon?
    4.   Unsang ilang adtoan?
    5.   Para unsa?
    6.   Unsay gireklamo nila ni Pilita ug ni Ramon sa ilang inahan

Previous Chapter

LESSON 25A

Next Chapter

LESSON 26

Additional Information

ISBN
9780824879761
MARC Record
OCLC
1053885891
Launched on MUSE
2018-09-19
Language
English
Open Access
Yes
Creative Commons
CC-BY-NC-SA
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.