publisher colophon
65

Supplementary Materials
Lessons 6–8

I. Direct Discourse
          
   #1. A:   Nangutana si Juan, “Amerikano ka ba, Mr. White?”
          B:   Nitubag si Mr, White, “Oo, Amerikano ako.”
    A:   Nangutana usab si Juan, “Taga-diin ka?”
    B:   Ang tubag ni Mr. White, “Taga-Washington, D.C. ako.”
         
                                       Vocabulary:
        nitubag                             answered
         
  #2. A:   Nangutana ang maestro, “Asa ka man karon?”
    B:  

Nitubag ang estudyante, “Muadto ako sa libreriya kay mutuon ako sa akong leksyon.”

    A:  

Nangutana usab ang maestro, “Wala ka ba mutuon gabii?”

    B:  

Nitubag usab ang estudyante, “Wala, wala ako mutuon sa leksyon gabii kay niadto ako sa balay sa akong amiga.”

         
  #3. A:  

Ingon ni Roberto, “Si Mr. ug Mrs. Lewis Parke ang akong mga ginikanan.”

    B:  

Nangutana ang iyang amigo, “Ah diay, hain sila magpuyo karon?”

    A:  

Nitubag si Roberto, “Nagpuyo sila karon-sa Los Angeles.”

    B:  

Nangutana usab ang iyang amigo, “Unsay ilang trabaho?”

    A:  

Nitubag usab si Roberto, “Ang akong amahan doktor ug ang akong inahan nars.”66

II. Indirect Discourse
       
   A.  Niingon si Mr. White nga Amerikano siya ug taga-Washington, D.C. siya.
       
                                     Pangutana:
    1. Niingon ba si Mr. White nga Amerikano siya?
    2. Niingon ba sab siya nga taga-Washington, D.C. siya?
       
  B. Niingon si Mr. White kang Juan nga Amerikano siya ug taga-Pennsylvania Avenue siya sa Washington, D.C.
       
                                     Pangutana:
    1. Taga-diin si Mr. White?
    2. Diin siya sa Washington, D.C?
    3. Niingon ba si Mr. White kang Juan nga taga-Pennsylvania Avenue siya?
       
  C. Niingon si Juan, ang estudyante, kang Mr. de la Cruz, ang iyang maestro, nga muadto siya sa libre­riya kay mutuon siya sa iyang leksyon.
       
                                     Pangutana:
    1. Kinsa ang estudyante?
    2. Unsa si Juan?
    3. Kinsa ang iyang maestro?
    4. Unsa si Mr. de la Cruz?
    5. Asa man si Juan?
    6. Nganong muadto siya sa libreriya?
       
  D. Niingon ang estudyante nga wala siya mutuon sa iyang leksyon gabii kay niadto siya sa balay sa iyang amiga.
       
                                     Pangutana:
    1. Unsa ang ingon sa estudyante?
    2. Kinsa ang niingon nga wala siya mutuon sa iyang leksyon gabii?
    3. Nganong wala siya mutuon sa iyang leksyon gabii?
      67
  E. Niingon si Roberto kang Rolando, ang iyang amigo, nga ang iyang mga ginikanan si Mr. ug Mrs. Lewis Parke ug nagpuyo sila karon sa Los Angeles. Ni­ingon sab siya nga ang iyang amahan doktor ug ang iyang inahan, nars.
       
                                     Pangutana:
    1. Kinsa ang amigo ni Roberto?
    2. Kinsa ang mga ginikanan ni Roberto?
    3. Hain sila magpuyo karon?
    4. Unsa ang trabaho sa iyang amahan?
    5. Unsa ang trabaho sa iyang inahan?

Previous Chapter

LESSON 8

Next Chapter

LESSON 9

Additional Information

ISBN
9780824879761
MARC Record
OCLC
1053885891
Launched on MUSE
2018-09-19
Language
English
Open Access
Yes
Creative Commons
CC-BY-NC-SA
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.