In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

579 BIBLIOGRAPHY All works in Kokugaku Sources and Other Japanese Sources published in Tokyo unless otherwise noted. Abbreviations used in this work: GSS Gosenshū HAZ Hirata Atsutane zenshū KJK Kojiki KKS Kokinshū KKWS Kinkai wakashū MNZ Motoori Norinaga zenshū MYS Man’yōshū NKBT Nihon koten bungaku taikei NKBZ Nihon koten bungaku zenshū NKT Nihon kagaku taikei NS Nihon shoki NST Nihon shisō taikei SKKS Shin Kokinshū SNKBT Shin Nihon koten bungaku taikei SS Shūishū ST Shintō taikei KOKUGAKU SOURCES Abe Akio and Taira Shigemichi, eds. 1972. Keichū: Zassetsu. Manyō daishōki sōshaku. Contained in Zenki kokugaku. Volume 39 of NST, Iwanami Shoten. This volume also contains Mabuchi’s Five Treatise (Bunikō, Goikō, Kaikō, Kokuikō, and Shoikō), Azumamaro’s Sōgakkō kei (Petition), and Andō Tame­ akira’s Shika shichiron. Hashimoto Fumio, Ariyoshi Tamotsu, and Fujihira Haruo, eds. 1975. Karonshū. Volume 50 of NKBZ, Shōgakkan. This contains Kokka hachiron and Nifimanabi iken. 580 Bibliography Katō Totsudō (Kumaichirō), ed. 1929. Kokumin shisō sōsho, Shintō-­ hen. Daitō Shuppansha. Motoori Toyokai, Kimura Masakoto, Inoue Yorikuni, and Muromatsu Iwao, eds. 1910. Kokubun chūshaku zensho, Volume 3. Kokugakuin Daigaku Shuppan. Nakamura Yukihiko, ed. 1966. Kokka hachiron. Contained in volume 94, NKBT, Iwanami Shoten. Ogasawara Haruo, ed. 1988. Shoka Shintō, jō. Ronsetsu-­ hen, Volume 27 ST. Shintō Taikei Hensankai. Ōkubo Tadashi and Ōno Susumu, eds. 1976. Volume 1 of MNZ. Chikuma Shobō. This contains Tamagatsuma and Uiyamabumi. ______. 1976. Volume 2 of MNZ. Chikuma Shobō. This contains Ashiwake obune, Isonokami sasamegoto. ______. 1976. Volume 4 of MNZ. Chikuma Shobō. This contains Genji monogatari : tama no ogushi and Shibun yōryō. ______. 1976. Volume 6 of MNZ. Chikuma Shobō. This contains Man’yōshū: tama no ogoto. ______. 1976. Volume 8 of MNZ. Chikuma Shobō. This contains Kagaika and Kokugōkō. ______. 1976. Volumes 9 through 12 of MNZ. Chikuma Shobō. This contains Kojiki den. Naobi no mitama is contained in volume 9, part of Norinaga’s introduction to Kojiki den. ______. 1976. Volume 14 of MNZ. Chikuma Shobō. This contains Kogo shinan. Tahara Tsuguo, ed. 1973. Volume 50 of NST, Iwanami Shoten. This contains Kodō taii and Tama no mihashira. Yamamoto Yutaka, ed. 1942. Kōhon Kamo Mabuchi zenshū. Kōbundō Shobō. OTHER JAPANESE SOURCES Araki Yoshio. 1943. Kamo Mabuchi no hito to shisō. Kōseikaku. Denki gakkai. 1943. Kokugakusha kenkyū. Hokkai Shuppansha. Furuta Tōsaku. 1973. “Yamada Yoshio.” Entry in Sōga, Tetsuo, ed. Encyclopedia Japonica, 23 volumes. Shōgakkan. Haga Noboru and Matsumoto Sannosuke, eds. 1971. Kokugaku undō no shisō. Volume 51 of NST, Iwanami Shoten. Haga Yaichi. 1904. “Kokugaku to ha nani zo ya.” Kokugakuin zasshi 10.1:1–13 and 10.2:1–16. Hisamatsu Sen’ichi. 1942. Keichū no shōgai. Sōgensha. Ienaga Saburō, Inoue Mitsusada, Ōno Susumu, and Sakamoto Tarō, eds. 1967. Nihon shoki. Vols. 67–68 of NKBT. Iwanami Shoten. Iida Mizuho, ed. 1986. Kogo shūi. Volume 5 of Koten-­ hen, ST. Shintō Taikei Hensankai . Bibliography581 Inoue Mitsusada, Seki Akira, Tsuchida Naoshige, and Aoki Kazuo, eds. 1985. Ritsuryō. Volume 3 of NST, Iwanami Shoten. Inoue Nobutaka, Okada Shōji, Sakamoto Koremaru, Sugiyama Shigetsugu, and Takashio Hiroshi, eds. 1999. Shintō jiten. Kōbundō. All English translations are from http://eos.kokugakuin.ac.jp/modules/xwords/ Kamochi Masazumi. 1891. Man’yōshū kogi. Kunaishō. Each volume is divided into subvolumes. So 1.6 refers to the sixth part of Volume 1. Kanamoto Takuji. 2013. “Kindai Nihon no reikonkan: Hirataha Kokugakusha Suzuki Masayuki Tsuki sakaki o tōshite.” Gendai mikkyō, no. 24, pp. 143–60. Katakiri Yōichi, ed. 1990. Gosen wakashū. Volume 6 of SNKBT. Iwanami Shoten. Katsurajima Nobuhiro. 1992. Bakumatsu minshū shisō no kenkyū. Bunrikaku. Kiyohara Sadao, ed. 1981. Kokugaku hattatsu shi. Kokusho Kankōkai. Kojima Noriyuki and Arai Eizō, eds. 1989. Kokin wakashū. Volume 5 of SNKBT, Iwanami Shoten. Kokugakuin daigaku dōgi gakkai, 1936. Motoori Norinaga kenkyū. Seinen kyōiku Fukyūkai Hakkō. Komachiya Teruhiko, ed. 1990. Shūi wakashū. Volume 7 of SNKBT. Iwanami Shoten. Kōnoshi Takamitsu and Yamaguchi Yoshinori, eds. 2007. Kojiki. Volume 1 of Shinpen Nihon koten bungaku zenshū. Shōgakkan. Koyama Tadashi. 1938. Kamo Mabuchi den. Shunshūsha. Kurano Kenji and Takeda Yūkichi, eds. 1985. Kojiki/Norito. Volume 1 of NKBT. Iwanami Shoten. Kuroita Katsumi, ed. 1982. Nihon sandai jitsuroku. Shintei zōho Kokushi Taikei. Yoshikawa Kōbunkan. ______. 1983. Shoku Nihon kōki. Shintei zōho Kokushi Taikei. Yoshikawa Kōbunkan. ______. 1984. Montoku jitsuroku. Shintei zōho Kokushi Taikei. Yoshikawa Kō­ bun...

pdf

Additional Information

ISBN
9781942242840
Related ISBN
9781939161642
MARC Record
OCLC
1013853997
Pages
700
Launched on MUSE
2017-12-06
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.