In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

165 General Index Abram/Abraham, 48, 55–­ 56, 60, 62–­ 64, 66n69, 94n65, 101, 109–­11, 113–­15, 120–­23, 125–­26, 128, 130–­44 Abimelech, 141–­45 Adam/adam, 8–­ 9, 12, 14–­ 19, 21, 23–­ 26, 48–­ 52, 54–­ 56, 58, 63n57, 65, 99 Albertz, Rainer, 40n52, Alter, Robert, 27n11, 52n30, 55n34, 55n36, 55n38, 99n77, 103n90, 111n7 Anderson, Benedict, 45n8, 76–­ 79, 82, 122n29 Andiñach, Pablo, 85n39 Andriolo, Karin, 92n59, 106n95 Babel, 49n18, 84n59, 95–­ 101, 104, 107 Bailey, Randall, 124n36, 127n46 Berman, Joshua, 47n13, 98n73 Bhabha, Homi, 71n4, 83n35, 87n46 Bilhah, 28 Brueggemann, Walter, 24n4, 49n18, 52n28, 59n48, 65n66, 66n67, 91–­ 92, 96n71, 98n75, 110n2, 115n19, 126n39, 131n54, 141n78, 141n79, 143n83 Canaan, 50, 66, 72–­ 74, 85, 87, 88n47, 95, 101, 106n94, 122, 124n34 Childs, Brevard, 38n50 covenant, 48, 63–­ 64, 104–­ 5, 113, 121, 130, 136n69, 137–40, 142n82, 145–­47 circumcision, 113, 130, 136n69, 138–­40 creation, 1, 3, 7–­ 8, 16, 24–­ 26, 35, 47–­ 52, 54–­ 56, 58–­ 62, 63n56, 65, 67, 93n59, 96n71, 97–­ 99, 103–­ 4, 109n1, 113–­ 14, 140, 151 countercreation, politics of, 98, 104, 107n97 Croatto, J. Severino, 85n39, 96n71, 97n72 Crüsemann, Frank, 46n10, 81n32, 166 General Index 93n59, 93n62, 93n63, 94n64, 94n65, 95n67, 99n77, 106n95 David, 40 Davis, Ellen, 21n40, 47n13, 100n80, 114n12, 114n14, 137n70 Davis, Stacy, 72n6 displacement, 1–­ 3, 61, 62, 104, 122, 146n92 Douglas, Mary, 63n59, 135n65, 144n84, 146n96, 147n97 ethnicity, 3, 82, 84–­ 85, 86n42, 88n47, 119–­ 20, 122, 124–­ 25, 127n44, 137, 145, 147n99 Eve, 8–­ 9, 12, 14–­ 19, 21, 24–­ 26, 99 exodus from Egypt, 29–­ 30, 33, 36, 122n29 family storytelling, 24, 30–­ 42, 46, 51n25, 80, 96, 105, 123, 131 first woman: see Eve fruitfulness, 48–­ 49, 97, 110, 112–­ 15, 125, 127, 132, 134–­ 35, 141–­ 42, 144, 147 genealogy, 28n19, 29n21, 36n46, 43–­ 67, 69, 80–­ 82, 87, 89–­ 94, 99n77, 102–­ 3, 105–­ 6, 123n33, 146 Grosby, Steven, 2n2, 2n4, 28n19, 45n5, 63n57, 77n25 Handelman, Susan, 8n4, 24n3 Hebrew (people), 62, 86n42, 118–­ 22, 125, 127n44, 147 Hagar, 28, 103, 113, 115–­ 20, 123–­ 44, 147 Ham, 66, 70–­ 75, 80, 82, 91, 95, 100n77, 103, 106n94 Hauerwas, Stanley, 38n49 Haynes, Stephen, 72n6, 72n9 Henry, Matthew, 66n70, 73–­ 75 Hiebert, Theodore, 26n9, 50n20, 51n21, 61n54, 67n71 Isaac, 28, 48, 109–15, 121–­ 22, 129–­ 46 Ishmael, 28, 109, 113–­ 15, 117–­ 18, 124, 130–­ 38, 140–­ 44, 146n96 Jacobson, Matthew Frye, 31n25 Joseph, 48, 99n77, 110–­ 11n2, 111n7, 120, 122n29, 125, 137n70, 137n71, 144 Kaminsky, Joel, 38n49, 88n47, 99n77, 103n88, 113n11, 114n16, 115n17, 122n30, 124n34, 135n65, 136n69, 137n70, 140n75, 140n76, 144n87, 146n93, 146n94, 147n98 Kiberd, Declan, 17–­ 18, 20 Lamech, 57–­ 61, 66, 98n74 Legaspi, Michael, 15n25 Levenson, Jon, 1n1, 2n3, 53n23, 64n61, 88n47, 105n92, 134n63, 134n64, 137n70, 138n72, 145n88, 146n93 Lyke, Larry, 132n56, 132n57 Malik, Kenan, 28n18, 45n8, 69n1, 71n5, 75, 76n17, 76n18, 89, 94n65, 107n97 Methuselah, 32, 56–­ 57 Meyers, Carol, 16n30, 39n52, 40n52, 82n33 Middleton, J. Richard, 46n11, 51n25, 97n73, 98n74, 98n75, 99n76, 100n78 Moses, 29, 36, 62, 136n69 motive clauses, 33 Mudimbe, V. Y., 18, 20, 21 Mystère d’Adam, 9, 11–­ 23, 42, 71, 91 Noah, 51–­ 53, 57–­ 67, 70–­ 74, 80, 82, 89n48, 91, 94–­ 95, 103–­ 5, 110n2, 113, 137 Omi, Michael, 4n7, 139n73, 150n2 Passover haggadah, 29–­ 30, 36 General Index 167 Poisonwood Bible, The, 70–­ 71, 107 “primeval history,” 61n53, 61n54, 67, 84n37, 98, 100n78 race, 2, 28, 46n10, 49–­ 50, 69–­ 77, 79, 80n30, 87, 88n47, 89n48, 91, 92n56, 93–­ 95, 98, 106n94, 109, 118, 121–­ 23, 125, 137, 139, 145, 147, 149–­52 Sabbath, 50n20, 51, 124 Said, Edward, 13, 18, 20 Sarai/Sarah, 28, 55, 103, 109, 111, 113–­44 Sarna, Nahum, 24n3, 26n8, 55n34, 55n37, 56n41, 64n60, 65n64, 65n65, 66n69, 93n59, 93n61, 96n71, 98n75, 106n94, 130n54, 131n55, 132n56, 134n62 Sechrest, Love, 49n18, 83n34, 121n28, 147n99 Speiser, E. A., 89n48, 101n81, 110n2, 128n47, 134n61, 142n81 Their Eyes Were Watching God, 149–­51 Trible, Phyllis, 23n2, 54n33, 55n34, 116n21, 119n24, 119n25, 124n34, 125n38, 126n41, 128n47, 128n48 Tucker, Gene, 50n20, 51n22, 51n26 von Rad, Gerhard, 13n18, 23n3, 27–­ 28, 47n12, 53n31, 55n34, 55n37, 56n42, 64n60, 80n31, 84n37, 87n45, 88n47, 98n74, 102n85, 111n4, 111n5, 130n54, 131n55, 131n56, 133n60, 134n62, 142n81, 142n82 Weems, Renita, 124n35, 125n38, 126n39, 127n42, 127n43, 127n44, 128n47, 129n50, 134n62 West(ern civilization), 2, 4, 8–­ 21, 23, 34n39, 42, 82n33, 91, 99n77 Westermann, Claus, 26n9, 26n10, 44n1, 47n12, 53n31, 55n35, 56n40, 61n52, 61n53, 62n55, 65n66, 67n71, 72n9, 73n11, 89n49, 90...

pdf

Additional Information

ISBN
9781602587489
Related ISBN
9781602587472
MARC Record
OCLC
945553059
Pages
200
Launched on MUSE
2016-03-31
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.