In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

257 Name and Subject Index Aeschylus, 30, 47, 58n3, 92n9, 109n2 Aesop, 4, 13–26, 79, 105, 109, 111n23; life of, 14–16 Agamemnon, 92n9, 135, 220, 226, 232, 240 Agathon, 199–200, 202 Ajax, 220, 226, 240 Alcibiades, 49, 95n38, 132, 193 Allen, R. E., 53, 59n7, 93n19, 93n22, 94n29 anamnesis, 64, 66, 71. See also recollection animals, wild and tame, 16, 28, 33, 50, 103, 108, 116, 118, 120–121, 124, 127, 129n9, 129n13, 129n15, 132, 134–135, 138, 141, 143n21, 145n35, 161, 164, 170, 186–188, 192n26, 220, 224nn12– 13, 226–227, 237, 241 ants, 17, 18, 21, 227 Annas, Julia, 144n27, 160n30 ape, Thersites as, 220, 226, 236, 237. See also monkeys Apollo, 13–15, 18, 44–45, 81–84, 87–91, 92n3, 92n5, 93nn14–15, 196 aporia, 5, 63–68, 70, 72, 74, 127, 195, 196 Aristophanes, 7–8, 14, 24n13, 61, 80, 87, 93n14, 190, 193–204, 205n2, 205n5, 240 Aristotle, 24n13, 24n15, 47, 58n1, 58n4, 61, 73, 75n6, 76n15, 80, 92n6, 92n8, 100, 110n10, 129n14, 131, 142n4, 175n27, 190, 191n16, 195, 204, 205, 223n5, 242n5 Aspasia, 31–32 Autolykos (father of Odysseus), 132–133, 136 Baracchi, Claudia, 93n20 Barney, Rachel, 157, 159n3, 160nn37–38 bats, 25n61 bees, 2, 17, 18, 20, 21, 27, 57, 227 beetles, 20 Belfiore, Elizabeth, 125, 130n24 Berry, Christopher, 159n2 Berthiaume, Guy, 191n12 birds, 9, 21, 25n61, 27–29, 56, 81–84, 92n6, 93nn13–15, 170, 175n25, 220, 240, 241 Blackham, H. J., 16, 24n13 Bloom, Allan, 130n21, 144n27, 159n1, 223n4 boars, 132, 161 Brague, Remi, 172n1 Brann, Eva T. H., 143n23, 145n35, 145n39 Brill, Sara, 224n8 Brisson, Luc, 228, 238, 239, 244n19, 245n25, 245n27 bulls, 2, 24n38, 47, 100, 109 Burkert, Walter, 151, 159n4, 159nn6–7, 159n9, 159n12, 159n14, 159n17, 183, 191nn14–15, 192n23 butterflies, 20 Buxton, Richard, 133, 143nn12–14, 143n16, 159n19 camels, 17, 21 cats, 29 Cephalus, 132, 135, 210–211 Cerberus, 142n5, 145n35 Chantraine, Pierre, 172n1 chickens, 2, 17, 20, 21, 96, 110n19 chōra, 163, 165–166, 169, 175n24 cicadas, 2, 27, 98–99, 110n4, 180, 194, 205n2 Clayton, Edward, 14–16, 21, 23n7, 24nn13–15, 24n17 Cole, Susan Guettel, 153, 159n19, 160n22, 160n24 comedy, 96, 101, 104, 110n19, 151, 195, 198, 228, 240–241 Compton, Todd, 14–15, 21, 23nn3–4, 111n23 Cornford, F. M., 92n3 cosmos, 3, 4, 7, 8, 10n2, 21, 30, 32–33, 74, 110n19, 162–166, 169–170, 172, 173n13, 175n32, 216–217, 222, 224n9 cows, 21, 47, 161 crabs, 20, 110n9 cranes, 21 crickets, 17, 27 crocodiles, 17 Cronos, 30, 32, 33, 38, 158, 241; Age of Cronos, 28, 32–34, 129n15, 224n12 Cynics, 106, 110n6 deer, 20 Delphic Oracle, 82, 85–86, 102, 104 Demeter, 6, 33, 150, 152–153, 157 democracy, 24n13, 59n10, 102–103, 107, 122–123, 126, 130n17, 135 Democritus, 132 Derrida, Jacques, 57, 59n11, 67–69, 73, 75n3, 75n9, 75nn11–12, 76nn17–19, 95n33, 190n3, 204, 205n7 258 | Name and Subject Index Derrida, Jean, 234, 244n16 Descartes, René, 68 desire, 6–8, 15, 27, 48–51, 65, 70–74, 97, 105, 117–118, 121–125, 130nn18–19, 130n22, 134, 137, 139, 142, 152, 155, 158, 175n31, 195, 198–204, 211, 227; desire as beast, 123–124 Detienne, Marcel, 153–154, 160n21, 160n25, 160nn28–29, 191n13 Devereux, Daniel, 155, 160n32 diairesis (division), 7, 34, 179, 181–189, 191n8 Diogenes Laertes, 96, 110n7, 110nn10–11, 111n21 Diogenes of Sinope, 5, 96, 101–106, 109, 110nn7– 8, 110nn10–11, 110n16, 111n21, 111n24 Diotima, 150, 195, 199–201, 203, 212 dogs, 2, 5, 6, 21, 27, 29, 31, 39, 101, 104–106, 110n6, 110n19, 111n22, 131–141, 142n5, 144n25, 144n27, 144n30, 145n32, 145n35, 188, 192n26; guardians as dogs, 1, 133, 135–140, 144n29 donkeys, 2, 17, 19, 20, 161 Dorter, Kenneth, 182, 191nn10–11 eagles, 9, 31, 20, 220, 226 earthworms, 20 education, 6, 35, 37, 119–120, 128n1, 137–140, 144n30, 150, 168, 172, 174n15 Ehnmark, Erland, 242n7 eidos (form, idea), 32, 34, 55, 64–65, 69–71, 101, 104, 106, 156, 172, 181, 189–190, 200 Eliade, Mircea, 223n6 epimeleia (care), 1, 5, 6, 9, 32, 44–45, 49, 51, 57, 85, 99, 116–128, 129n7, 129nn9–10, 129n12, 135, 150, 155 eros, 6, 8, 37, 48–49, 71–72, 130n22, 156–158, 171, 175n31, 181, 184, 193–205, 209 Ficino, Marsilio, 8, 228, 235–238, 241, 244n21 fish, 5, 17, 20, 21, 28, 60–73, 75n3, 75n8, 241; aporia-fish, 4, 62, 68, 69, 71, 72 Flacelière, Robert, 92n11, 93n15 foxes, 2, 14...

pdf

Additional Information

ISBN
9780253016201
Related ISBN
9780253016133
MARC Record
OCLC
907092951
Pages
270
Launched on MUSE
2015-04-10
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.