In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Archival Sources The number preceding each entry corresponds to the archival fond (hồ sơ) containing the documents cited. Ministry of Agriculture (Bộ Nông Nghiệp, BNN) 248—Chỉ Thị của Vụ Tổ Chức Bộ Nông Nghiệp v/v Ðẩy Mạnh Phong Trào Thi Ðua với Ðịnh Công–Vũ Thắng Năm 1979 [Ministry of Agriculture Department Instruction for Organizing and Strengthening the 1979 Dinh Cong–Vu Thang Emulation Movement]. 361—Dự Thảo Điều Lệ Trả Lương Khoán, Lương Sản Phẩm và Khuyến Khích Sản Xuất của Bộ Nông Nghiệp Năm 1980 [Ministry of Agriculture Draft Regulations Concerning Contract Salary Payments, End-Product Payments, and the Encouragement of Production for 1980]. 380—Báo Cáo Về Công Tác Khoán Trong Nông Nghiệp Ở Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Năm 1980–1 của Bộ Nông Nghiệp [Ministry of Agriculture Reports regarding Agricultural Contracts on Agricultural Cooperatives, 1980–81]. n.a.—Báo Cáo Kết Quả Lớp Tập Huấn Cán Bộ và Cải Tiến Công Tác Khoán Trong Nông Nghiệp của Ban Quản Lý Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Trung Ương [Report of the Central-Level Agricultural Cooperative Management Committee on the Results of Training Classes for Cadres and the Task of Improving Contracts in Agriculture]. (This report is currently included within archival fond [h.s.] 380.) 392—Báo Cáo Về Củng Cố Hợp Tác Xã Nông Nghiệp tại Hội Nghị Hải Phòng Năm 1981 [Report regarding Strengthening Agricultural Cooperatives Given at the Hai Phong Conference of 1981]. 412—Kế Hoạch Ðoàn Ra Ðoàn Vào Năm 1981 của Bộ Nông Nghiệp [Ministry of Agriculture Plan for In-bound and Out-bound Delegations for 1981]. 235 References Ministry of Labor (Bộ Lao Động, BLĐ) 242—Báo Cáo Công Tác Tổ Chức Cán Bộ Các Khu Ty Lao Động Năm 1955 [1955 Work Mission Report: Organizing Labor Bureau Cadres in Every Region]. 407—Thư của Hồ Chủ Tịch Gửi Nông Dân Toàn Quốc Trong Phong Trào Thi Ðua Năm 1951 [Ho Chi Minh’s Letter Sent to Peasants throughout the Country for the 1951 Emulation Movement]. 414—Kế Hoạch Đề Án Đẩy Mạnh Thi Đua Sản Xuất Nông Nghiệp Trong Năm 1951 của Bộ Canh Nông [Project Plan to Strengthen Emulation Agricultural Production during 1951]. 432—Hồ Sơ Ðại Hội Toàn Quốc Chiến Sĩ Thi Ðua và Cán Bộ Gương Mẫu (Họp từ 1/5/1952 Ðến 6/5/1952 tại Việt Bắc [Files relating to the National Congress of Emulation Fighters and Exemplary Cadres Held in Viet Bac, 1–6 May 1952]. 442—Chỉ Thị Báo Cáo Sơ Kết của Tổng Cục Chính Trị Về Phong Trào Thi Ðua Học Tập Anh Hùng Nguyễn Quốc Trị và Tổ Chiến Ðấu Giáp Văn Khương Năm 1953 [Preliminary Instruction Report of the Political Head Office on the 1953 Emulation Movement Studying the Hero Nguyen Quoc Tri and the Giap Van Khuong Fighting Unit]. 449—Công Văn Thông Tư của Bộ Tài Chính Báo Cáo Tình Hình Thi Ðua và Khen Thưởng Trong Công Tác Thuế Nông Nghiệp 1953 [Official Correspondence Almanac of the Ministry of Finance, Report regarding the Emulation Situation and Awards for Agricultural Tax Missions of 1953]. 454—Biên Bản Nghị Quyết Báo Cáo Kiến Nghị của Ban Thi Ðua Trung Ương Năm 1953– 4 [Official Records of Decisions, Reports, and All Discussions of the Central Emulation Committee for 1953–54]. 462—Báo Cáo Tổng Kết Thành Tích Thi Ðua Trong Dân Công Năm 1954 (Tài Liệu Giấy Dó—Nhiều Tác Giả) [Combined Achievements Report for...

pdf

Additional Information

ISBN
9780299295936
Related ISBN
9780299295943
MARC Record
OCLC
864900303
Pages
300
Launched on MUSE
2014-03-10
Language
English
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.