Abstract

Abstract:

Based on an ethnomusicological approach, including literature with media sources and a self-reflective approach, this article describes the sociopolitical issues related to the practices of khöömii in Mongolia, the regions of Inner Mongolia, Xinjiang (China), and Tyva (Russia). Through different narratives, it explores and analyzes the inscription of khöömii by UNESCO but also traces the historical path by which khöömii was spectacularized and institutionalized, two steps that contributed to the establishment of khöömii as a National Heritage and then as an Intangible Cultural Heritage. The author argues that khöömii has always sparked competition and questions about representation, whether on the political UNESCO's list or as a popular Guinness world record.

Abstract:

Abstract:

Угсаатны хөгжмийн судалгаа, олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн мэдээн дэх дүн шинжилгээнээс гадна өөрийн үйл ажиллагаандаа хийсэн эргэцүүлэлд үндэслэсэн энэхүү өгүүлэл нь Монгол, Өвөр Монгол, Шинжаан, Тува дахь хөөмийн уламжлалтай холбоотой улс төр-нийгмийн асуудлуудыг авч үзнэ. Тал талын үзэл бодлыг багтаасан тус өгүүлэлд хөөмий хэрхэн ЮНЕСКО-д бүртгэгдсэн явдлыг төдийгүй хөөмийг үндэсний эмблем, дараа нь соёлын биет бус өв болгоход хувь нэмрээ оруулсан хоёр үе шат болох хөөмий яаж "тайзны урлаг" болж, улмаар институтчлэгдсэн түүхэн замналыг өгүүлнэ. ЮНЕСКО-гийн улс төрийн жагсаалтаас ард түмний Гиннесийн Дэлхийн Рекорд хүртэл хөөмий нь ерөөсөө л өрсөлдөөний асуудал, төлөөллийн хэрэг байж ирсэнийг зохиогч дэвшүүлнэ.

pdf

Additional Information

ISSN
1553-5630
Print ISSN
0044-9202
Pages
pp. 108-138
Launched on MUSE
2021-08-11
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.