In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Poets by Geographical Location

China South

Duo Duo 多多 (South Sea Island)

Huang Lihai 黄礼孩 (Guangdong)

Jiang Hao 蒋浩 (South Sea Island)

Li Heng 黎衡 (Guangdong)

Li Shaojun 李少君 (South Sea Island)

Sun Wenbo 孙文波 (Shenzhen)

Xu Lizhi 许立志 (Guangdong)

Yang Ke 杨克 (Guangdong)

Zhang Er 张尔 (Shenzhen)

Zheng Xiaoqiong 郑小琼 (Guangdong)

Taiwan and Macau

Amang 阿芒 (Taiwan)

Ling Yu 零雨 (Taiwan)

Un Sio San 袁紹珊 (Macau)

Yang Mu 杨牧 (Taiwan)

Yao Feng 姚风 (Macau)

Southwest

Aku Wuwu 阿库乌雾 (Sichuan)

Jidi Majia 吉狄马加 (Sichuan)

Jike Bu 吉克·布 (Sichuan)

Lei Pingyang 雷平阳 (Yunnan)

Li Sen 李森 (Yunnan)

Mo Fei 莫非 (Yunnan)

Mo Mo 默默 (Yunnan)

Mushasijia Eni (Li Hui) 俄尼·牧莎斯加 (李慧) (Sichuan)

Song Wei 宋炜 (Sichuan)

Central

Chen He 沉河 (Hubei)

Chen Xianfa 陈先发 (Anhui)

Huang Bin 黄斌 (Hubei)

Yang Jian 杨健 (Anhui)

Yu Xiuhua 余秀华 (Hubei)

Yu Xiaozhong 余笑忠 (Hubei)

Zhang Zhihao 张执浩 (Hubei) [End Page 196]

West

Na Ye 娜夜 (Gansu)

Shen Wei 沈苇 (Xinjiang)

Tashi Tentso 扎西旦措 (Tibet)

Yang Senjun 杨森君 (Ningxia)

North

Baoyinhexige 宝音贺希格 (Inner Mongolia)

Gao Xing 高兴 (Beijing)

Hai Zi 海子 (Beijing)

Jiang Tao 姜涛 (Tianjin)

Li Hongwei 李宏伟 (Beijing)

Li Nan李南 (Hebei)

Li Suo 里所 (Beijing)

Pan Xichen 潘洗尘 (Heilongjiang)

Qiu Huadong 邱华栋 (Beijing)

Shen Haobo 沈浩波 (Beijing)

Wang Jiaxin 王家新 (Beijing)

Xi Du 西渡 (Beijing)

Zang Di 臧棣 (Beijing)

Zhai Yongming 翟永明 (Beijing)

Zhou Qingrong 周庆荣 (Beijing)

East

Chen Dongdong 陈东东 (Shanghai)

Dou Fengxiao 窦凤晓 (Shandong)

Wang Yin 王寅 (Shanghai)

Xiao Shui 肖水 (Shanghai)

Zhang Qinghua 张清华 (Shandong)

Zhu Yu 茱萸 (Suzhou)

Southeast

Lü De'an 吕德安 (Fu Jian)

U.S. West

Sandra Alcosser (California)

Trent Beauchamp-Sanchez (California)

Elena Karina Byrne (California)

Jane Hirshfield (California)

Mark Irwin (California)

Shirley Geok-lin Lim (California)

Sarah Maclay (California)

David Mason (Colorado)

Suzanne Roberts (California)

Brianna Lyn Sahagian-Limas (California)

John Shoptaw (California)

Chad Sweeney (California) [End Page 197]

Charles Harper Webb (California)

Matthew Zapruder (California)

Southwest

Bruce Bond (Texas)

Naomi Shihab Nye (Texas)

Kevin Prufer (Texas)

Arthur Sze (New Mexico)

William Wenthe (Texas)

Midwest

Vince Gotera (Iowa)

Wang Ping (Minnesota)

Southeast

Nickole Brown (North Carolina)

Jessica Jacobs (North Carolina)

Ilyse Kusnetz (Florida)

Alan Michael Parker (North Carolina)

Northeast

Ha Jin (Massachusetts)

Stanley Moss (New York)

Nicholas Samaras (New York)

Gerald Stern (New Jersey)

Terese Svoboda (New York)

Daniel Tobin (Massachusetts)

Jonathan Weinert (Massachusetts)

Expatriate

Margo Berdeshevsky (France)

Alicia Stallings (Greece) [End Page 198]

...

pdf

Additional Information

ISSN
1527-943x
Print ISSN
1045-7909
Pages
pp. 196-198
Launched on MUSE
2019-05-10
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.