In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

 • Ka Puke Haumāna 'o 'Anatomia, Māhele 3 / Students' Materials, Anatomy, Part 3
 • Jerome Van Crowninshield Smith and Gerrit Parmele Judd
  Translated by Kaliko Trapp

E hō'ike ana kēia māhele o ka puke pai i kekahi mau kumuhana na nā haumāna. Aia ma lalo iho nei ka māhele 'ekolu o kekahi puke 'anatomia i ho'ohana mua 'ia ma ke Kulanui o Hawai'i ma Lahaina Luna. Ho'omau 'ia nā kuhia kikokikona mai ka pukana hope mai nei o ka puke pai.

Na ke kauka mikionali ma Hawai'i nei 'o Gerrit Judd i kākau iā 'Anatomia (Honolulu, 1838) ma muli o kekahi mau māhele o ka puke 'Amelika i kapa 'ia 'o Class-Book of Anatomy, Designed for Schools (Bosetona, 1834) na Jerome V. C. Smith. Aia kā Judd ma ke kolamu mua, a 'o kā Smith ma ke kolamu 'ehā o lalo iho nei. Ua mana'o mua 'ia he unuhi piha kā Judd i kā Smith, akā, ke ho'ohālikelike pono 'ia aku, e 'ike 'ia auane'i ka pili me ka pili 'ole o nā puke 'elua.

He ho'okahi wale nō kope o kā Smith i koe ma Hawai'i nei, a 'o ia paha ke kope a Judd pono'ī iho nō i kahakaha penikala ai. Na ke Kalinika a Haukapila 'o Straub ia kope, a ua 'ae 'ia i ka Hale Waihona Puke Lapa'au o Hawai'i nāna i 'ae 'olu'olu mai ho'i e pa'i hou 'ia ma 'ane'i. Me ia puke a Smith, ua 'ae 'olu'olu pū mai ke Kalinika a Haukapila 'o Straub a me ka Hale Waihona Puke Lapa'au o Hawai'i i ke kope o kā Judd puke a me nā ki'i kikoho'e o ia puke. Forbes 1088 (II:174-175); Judd/Bell/Murdoch 166 (59-61).

He 'oko'a ka helu paukū 'ana o ke kolamu 'ekolu me ka 'ehā, 'oiai ua ho'opuka 'ole 'ia kekahi o kā Smith ma 'ane'i.

44. NO NA NIHO.

He kanakolukumamalua mau niho o ke kanaka, he 16 ma ka iwi a luna a he 16 ma ka iwi a lalo. Eia ko lakou inoa;

 • 8 Niho ai waiu,

 • 4 Ole,

 • 8 Kui,

 • 8 Kuinui,

 • 4 Niho Oo.

44. NO NĀ NIHO

He kanakolukumamālua mau niho o ke kanaka, he 16 ma ka iwi ā luna a he 16 ma ka iwi ā lalo. Eia ko lākou inoa:

 • 8 Niho 'ai waiū

 • 4 Ole

 • 8 Ku'i

 • 8 Ku'inui

 • 4 Niho O'o [End Page 122]

[End Page 123]

45. Me he iwi maoli la ka niho, he oolea nae mawaho i hiki pono ke nau i na mea uuwa. I ka wa e hanauia ke keiki, aia no na niho ma ko lakou wahi maloko o ka iwia, o na niho mua helelei maluna, a me na niho paa malalo. A nui ae ke keiki, eono paha malama alaila puka mai kekahi niho, me he hua kanu la ua kupu mai maloko mai o ka lepo. Elua makahiki e kupu ai na niho helelei alaila pau; he 20 lakou. Ma ke ono o na makahiki paha helelei kekahi niho a kupu mai ka mea hou e pani ka hakahaka. Ma ka 18 o na makahiki e kupu ai na niho oo, ma ka 20 paha, nolaila i kapaia lakou na niho oo, a me na niho o ka naauao.

46. Kuhi hewa kekahi poe, aia na niho i hookumuia ma ke kumupepeiao. Aole loa pela, aole e hiki ia mea ke kolo maloko o ka iwia a hiki i kona wahi e puka mai ai.

45. Me he iwi maoli lā ka niho, he 'o'ole'a na'e ma waho i hiki pono ke nau i nā mea uaua.14 I ka wā e hānau 'ia ai15 ke keiki, aia nō nā niho ma ko lākou wahi ma loko o ka iwi ā. 'O nā niho mua, helele'i ma luna, a me nā niho pa'a ma lalo. A nui a'e ke keiki, 'eono paha malama a laila puka mai kekahi niho, me he...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 122-149
Launched on MUSE
2004-02-23
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.