In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ka 'Ōlelo Mua Na Ka Luna Ho'oponopono / (Editor's Introduction)
  • Kalena Silva

Ua ho'okumu 'ia ka Papahana Ho'oilina 'Ōlelo Hawai'i (Hawaiian Language Legacy Program) me ka mana'o e mālama, ho'opuka, a ho'olaha aku i nā 'ōlelo Hawai'i i palapala 'ia ma ke kenekulia 19 me ka 20 (i kapa 'ia ma 'ane'i 'o nā "Palapala Ho'oilina") i mea a'o e ola a laupa'i ai ka 'ōlelo a mo'omeheu Hawai'i.

He 'ehā kolamu o kēlā me kēia 'ikamu. Aia ma ke kolamu mua he kope o nā 'ōlelo o ka palapala kūmole. Aia ma ke kolamu 'elua ka 'ōlelo i hō'ano hou 'ia a i ho'opololei 'ia nā pa'i hewa o ke kolamu mua. Ua pela 'ia nā inoa kānaka a 'āina ma ke kolamu 'elua e like me ko ke kolamu mua, koe nā inoa i laha kekahi pela 'ana 'ē a'e o kēia manawa. Aia ma ke kolamu 'ekolu ka unuhi 'ōlelo Pelekānia. I kekahi manawa, ua lawe 'ia mai ia unuhi mai kekahi kūmole 'ē a'e. Ke 'ole e komo kekahi mea, aia ma ke kolamu 'ehā nā kuhia kikokikona.

Ua ho'omākaukau 'ia kēlā me kēia māhele o kēia puke 'elua e kekahi laekahi 'ōlelo. Ua loihape 'ia akula ia hana e nā loihape 'elua, ho'oponopono a nā'ana 'ia akula paha e ka papa luna ho'oponopono, a ho'oponopono hope 'ia akula e a'u. Ua komo nā loli ma ia mau pae ho'oponopono 'ekolu pākahi a pau. He helu 'ia nā laekahi 'ōlelo a me nā loihape ma ka Papa Kuhikuhi, a helu 'ia ho'i nā papa luna ho'oponopono ma Nā 'Ōlelo Ho'omaika'i. Ua nui hou aku ka po'e i kōkua ma kēia ka'ina hana.

Ua komo ka hana a kēlā me kēia kanaka i helu 'ia ma Nā 'Ōlelo Ho'omaika'i i loko o nei puke pai, a ke mahalo nui 'ia aku nei lākou pākahi a pau. Ua nui pū ka mahalo i nā kānaka 'ē a'e i helu 'ole 'ia nā inoa ma 'ane'i. [End Page III]

E 'ole ke ola, ka 'ike, a me ka pa'u nui a nā mea kākau 'ōlelo Hawai'i i hala akula e ho'opuka 'ia nei kā lākou hana ma 'ane'i, ua pa'a maila ke kahua o nei puke pai. 'Oiai ke moe maila ia mau mea kākau i ka moe kau a ho'oilo, ke ō maila nō kā lākou 'ōlelo i ka nehenehe lolelole o nā 'ao'ao nei. He mau 'ao'ao ia e waiho 'ia aku nei i mua o ka lehulehu me ke aloha a me ka mahalo mao 'ole i ia ho'oilina waiwai nui launa 'ole e pōmaika'i ai kākou a me nā hanauna o kēia mua aku.

Kalena Silva
Ka Haka 'Ula O Ke'elikōlani
Hilo, Hawai'i [End Page IV]

The Hawaiian Language Legacy Program (Papahana Ho'oilina 'Ōlelo Hawai'i) was created to preserve, publish, and disseminate 19th and 20th century Hawaiian language materials (collectively called here the "Legacy Materials") for the teaching and revitalization of the Hawaiian language and culture.

Four columns appear for each piece. The first column presents a copy of the original words of the Legacy piece. The second column presents contemporary standardized orthography (modern spelling), and generally will correct misspellings from the first column. Names of people and places are spelled in column two as they are in column one with the exception of names that have another widely known modern spelling. The third column provides an English translation that may be an edited reprinting from another source. The fourth column, unless otherwise specified, provides textual notes.

Each of the sections of this second volume was worked on by a language specialist. The specialist's work was then copyedited by two copyeditors, edited or reviewed by the editorial board, and ultimately edited by myself. Changes were made at each of...

pdf

Share