In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 3 / The 1892 Newspapers, Part 3
  • Translated by Lalepa Koga

E pa'i 'ia ana ma ka puke pai nei nā nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1892, 'oiai he au ko'iko'i ia o ka mō'aukala o Hawai'i nei. 'O kēia ka 'ao'ao 'ekolu o Ka Leo o ka Lāhui (ua pa'i 'ia ka 'ao'ao mua me ka 'elua ma nā puke pai hope iho nei) i pa'i 'ia ma Honolulu, ma ka lā 1 o Ianuali, 1892. 'O John E. Bush ka luna ho'oponopono a pu'ukū. Mo'okini 27; Chapin 53.

Ua kākau 'ia kēia mo'olelo no ka mea 'akahi nō a make me ka mïkololohua o ka 'ōlelo i pili i ke ola a me ka make.

1. HE EHIKU MAHINA A OI.

O keia poo maluna ae, oia na la o kekahi opio i hanu ai i na ea o keia ao mauleule, a ma ka la 26 aku nei, ua lawe aku la ka Haku i Kana, a waiho iho la i ka lepo no ka lepo.

2. Eia ka ka Haku, e ae aku i na keiki liilii e hele mai i o'u nei, a ua hoike hou mai oia, ua ike ke aupuni o ka lani me na keiki liilii, aka, o kana mea i aloha ai, lawe no ia i kona wa opio.

3. O keia kamaiki hou, mai ka puhaka mai no ia o ka wahine a Mr. Sam. Kaulupali, a he hapuu hoi i manao ia no na la hapauea e hiki mai ana, eia ka auanei, e ako e ia ana, a ua poho ka manaolana o kona mau makua.

4. Ua make oia ma Koea Puna, Hawaii, a ua ili iko la ka ehaeha ma luna o kona mau makua.

1. HE 'EHIKU MAHINA A 'OI

'O kēia po'o ma luna a'e, 'o ia nā lā o kekahi 'ōpio i hanu ai i nā ea o kēia ao mā'ule'ule, a ma ka lā 26 aku nei, ua lawe akula ka Haku i Kāna, a waiho ihola i ka lepo no ka lepo.

2. Eia kā ka Haku, "E 'ae aku i nā keiki li'ili'i e hele mai i o'u nei,"1 a ua hō'ike hou mai 'o ia, ua 'ike ke aupuni o ka lani me nā keiki li'ili'i, akā, 'o kāna mea i aloha ai, lawe nō ia i kona wā 'ōpio.

3. 'O kēia kamaiki hou, mai ka pūhaka mai nō ia o ka wahine a Mr. Samuel Kaulupali, a he hāpu'u ho'i i mana'o 'ia no nā lā hāpauea e hiki mai ana, eia kā auane'i, e 'ako 'ē 'ia ana, a ua pohō ka mana'olana o kona mau mākua.

4. Ua make 'o ia ma Koa'e,2 Puna, Hawai'i, a ua ili ihola3 ka 'eha'eha ma luna o kona mau mākua. [End Page 92]

The Hawaiian newspapers of 1892 are published here because the year was pivotal in Hawai'i's history. This is page three of Ka Leo o ka Lāhui (The Voice of the Nation), published in Honolulu on January 1, 1892. Pages one and two were published in previous issues of the journal. John E. Bush was the newspaper's editor and treasurer. Mo'okini 27; Chapin 53.

This obituary was written with poetic nuances that allude to life and death.

1. SEVEN OR MORE MONTHS

This headline above are the days in which an infant breathed the air of this mortal coil, and on the twenty-sixth of this month, the Lord took away His creation and left the dust to dust.

2. The Lord said, "Let the little children come to me," and He again revealed that the kingdom of God was as little children, but the one whom He loved, He took away in the child's youth.

3. This newborn child came from the loins of the wife of Mr. Samuel Kaulupali...

pdf