In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Mea Ho'ololi Hou o ka MH 1874 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864 / 1874 Amendments to the Constitution of 1864
  • Translated by Jason Kapena Achiu

Na kēia mau ho'ololi kumukānāwai 'elua i kāpae i ke koina o ke Kumukānāwai o ka makahiki 1864 e 'ano nui ai ko nā kānaka koho pāloka waiwai pa'a. Ma waho a'e o ka ho'ololi koina waiwai pa'a, ua komo pū nā loli li'ili'i o ka Paukū 62 ma ke kaha kiko (ma ka mana 'ōlelo Hawai'i a me ka Pelekānia) a me ka 'ōlelo (ma ka Pelekānia). Ua pa'i 'ia 'o ia Nā Kānāwai o ka Mō'ī Kalākaua, Honolulu, 1874, and Laws of His Majesty Kalākaua, Honolulu, 1874. Forbes 3034 (III:565), 3033 (III:564-565).

1. MOKUNA I. HE HOOLOLI I MANAOIA

NO KA PAUKU 63 O KE KUMUKANAWAI I HAAWI IA MA KA LA 20 O AUGATE, M.H. 1864, E LIKE ME NA OLELO O KA PAUKU 80 O IA KUMUKANAWAI.

E hoololiia, a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 63, ma ke kapae ana i na huaolelo "a me ko na kanaka koho;" a me ke kapae ana i ka huaolelo "hoonuiia," a e hookomo ma kona wahi i ka huaolelo "hoololiia," a penei i heluhelu ia ai ua Pauku la:

2. "PAUKU 63. E hiki no ke hoololiia ma ke kanawai ke ana waiwai o ka Poeikohoia e na makaainana."

3. Aponoia i keia la 13 o Iulai, M.H. 1874.

4. KALAKAUA R.

5. MOKUNA II. HE HOOLOLI I MANAOIA

NO KA PAUKU 62 O KE KUMUKANAWAI I HAAWI IA MA KA LA 20 O AUGATE, M.H. 1864, E LIKE ME KA PAUKU 80 O IA KUMUKANAWAI.

E hoololiia ka Pauku 62, ma ke kapae ana i na huaolelo "a ina he waiwai paa hihia ole kona, iloko o keia Aupuni, e like me Hookahi Haneri me Kanalima Dala, a i ole ia he aina hoolimalima kona, a o ka uku hoolimalima he Iwakaluakumamalima Dala i ka makahiki, a i ole ia o kona loaa makahiki, aole e emi malalo o na dala he Kanahikukumamalima i loaa no loko mai o kekahi waiwai, a o kekahi hana kupono ma ke kanawai paha," a penei e heluhelu ia ai ka Pauku a me ka hoololi:

1. MOKUNA I HE HO'OLOLI I MANA'O 'IA

NO KA PAUKŪ 63 O KE KUMUKĀNĀWAI I HĀ'AWI 'IA MA KA LĀ 20 O 'AUKAKE, MH 1864, E LIKE ME NĀLELO O KA PAUKŪ 80 O IA KUMUKĀNĀWAI

E ho'ololi 'ia, a ma kēia ua ho'ololi 'ia nō ka Paukū 63, ma ke kāpae 'ana i nā hua'ōlelo "a me ko nā kānaka koho;" a me ke kāpae 'ana i ka hua'ōlelo "ho'onui 'ia," a e ho'okomo ma kona wahi i ka hua'ōlelo "ho'ololi 'ia," a penei i heluhelu 'ia ai ua Paukū lā:

2. "PAUKŪ 63. E hiki nō ke ho'ololi 'ia ma ke kānāwai ke ana waiwai o ka Po'e i Koho 'ia e nā maka'āinana."

3. 'Āpono 'ia i kēia lā 13 o Iulai, MH 1874.

4. KALĀKAUA R1

5. MOKUNA II HE HO'OLOLI I MANA'O 'IA

NO KA PAUKŪ 62 O KE KUMUKĀNĀWAI I HĀ'AWI 'IA MA KA LĀ 20 O 'AUKAKE, MH 1864, E LIKE ME KA PAUKŪ 80 O IA KUMUKĀNĀWAI

E ho'ololi 'ia ka Paukū 62, ma ke kāpae 'ana i nā hua'ōlelo "a inā he waiwai pa'a hihia 'ole kona, i loko o kēia aupuni, e like me ho'okahi haneli me kanalima kālā, a i 'ole ia he 'āina ho'olimalima kona, a 'o ka uku ho'olimalima he iwakāluakumamālima kālā i ka...

pdf