In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Mea Ho'ololi Hou o ka MH 1874 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864 / 1874 Amendments to the Constitution of 1864
  • Translated by Jason Kapena Achiu

Na kēia mau ho'ololi kumukānāwai 'elua i kāpae i ke koina o ke Kumukānāwai o ka makahiki 1864 e 'ano nui ai ko nā kānaka koho pāloka waiwai pa'a. Ma waho a'e o ka ho'ololi koina waiwai pa'a, ua komo pū nā loli li'ili'i o ka Paukū 62 ma ke kaha kiko (ma ka mana 'ōlelo Hawai'i a me ka Pelekānia) a me ka 'ōlelo (ma ka Pelekānia). Ua pa'i 'ia 'o ia Nā Kānāwai o ka Mō'ī Kalākaua, Honolulu, 1874, and Laws of His Majesty Kalākaua, Honolulu, 1874. Forbes 3034 (III:565), 3033 (III:564-565).

1. MOKUNA I. HE HOOLOLI I MANAOIA

NO KA PAUKU 63 O KE KUMUKANAWAI I HAAWI IA MA KA LA 20 O AUGATE, M.H. 1864, E LIKE ME NA OLELO O KA PAUKU 80 O IA KUMUKANAWAI.

E hoololiia, a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 63, ma ke kapae ana i na huaolelo "a me ko na kanaka koho;" a me ke kapae ana i ka huaolelo "hoonuiia," a e hookomo ma kona wahi i ka huaolelo "hoololiia," a penei i heluhelu ia ai ua Pauku la:

2. "PAUKU 63. E hiki no ke hoololiia ma ke kanawai ke ana waiwai o ka Poeikohoia e na makaainana."

3. Aponoia i keia la 13 o Iulai, M.H. 1874.

4. KALAKAUA R.

5. MOKUNA II. HE HOOLOLI I MANAOIA

NO KA PAUKU 62 O KE KUMUKANAWAI I HAAWI IA MA KA LA 20 O AUGATE, M.H. 1864, E LIKE ME KA PAUKU 80 O IA KUMUKANAWAI.

E hoololiia ka Pauku 62, ma ke kapae ana i na huaolelo "a ina he waiwai paa hihia ole kona, iloko o keia Aupuni, e like me Hookahi Haneri me Kanalima Dala, a i ole ia he aina hoolimalima kona, a o ka uku hoolimalima he Iwakaluakumamalima Dala i ka makahiki, a i ole ia o kona loaa makahiki, aole e emi malalo o na dala he Kanahikukumamalima i loaa no loko mai o kekahi waiwai, a o kekahi hana kupono ma ke kanawai paha," a penei e heluhelu ia ai ka Pauku a me ka hoololi:

1. MOKUNA I HE HO'OLOLI I MANA'O 'IA

NO KA PAUKŪ 63 O KE KUMUKĀNĀWAI I HĀ'AWI 'IA MA KA LĀ 20 O 'AUKAKE, MH 1864, E LIKE ME NĀLELO O KA PAUKŪ 80 O IA KUMUKĀNĀWAI

E ho'ololi 'ia, a ma kēia ua ho'ololi 'ia nō ka Paukū 63, ma ke kāpae 'ana i nā hua'ōlelo "a me ko nā kānaka koho;" a me ke kāpae 'ana i ka hua'ōlelo "ho'onui 'ia," a e ho'okomo ma kona wahi i ka hua'ōlelo "ho'ololi 'ia," a penei i heluhelu 'ia ai ua Paukū lā:

2. "PAUKŪ 63. E hiki nō ke ho'ololi 'ia ma ke kānāwai ke ana waiwai o ka Po'e i Koho 'ia e nā maka'āinana."

3. 'Āpono 'ia i kēia lā 13 o Iulai, MH 1874.

4. KALĀKAUA R1

5. MOKUNA II HE HO'OLOLI I MANA'O 'IA

NO KA PAUKŪ 62 O KE KUMUKĀNĀWAI I HĀ'AWI 'IA MA KA LĀ 20 O 'AUKAKE, MH 1864, E LIKE ME KA PAUKŪ 80 O IA KUMUKĀNĀWAI

E ho'ololi 'ia ka Paukū 62, ma ke kāpae 'ana i nā hua'ōlelo "a inā he waiwai pa'a hihia 'ole kona, i loko o kēia aupuni, e like me ho'okahi haneli me kanalima kālā, a i 'ole ia he 'āina ho'olimalima kona, a 'o ka uku ho'olimalima he iwakāluakumamālima kālā i ka...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 54-57
Launched on MUSE
2004-02-23
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.