In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ka Papa Kaha / (Table of Marks)
( ) Kahaapo. He ho'okomo 'ia ma kahi ho'okahi i loa'a ma ka palapala kūmole. Ma nā wahi kāka'ikahi i loa'a ke kahaapo kihikihi ma ke kūmole, ua ho'okomo 'ia he kahaapo. Parentheses. Included where they occur in the original source. In rare cases where the original used square brackets, they are reproduced in the journal as parentheses.
[ ] Kahaapo kihikihi. He hō'ike i ka hua'ōlelo a huapalapala paha i pōwehiwehi hapa a pōwehiwehi loa paha a i loa'a 'ole paha. Ma kahi i hiki, ua ho'okomo 'ia nā hua'ōlelo a huapalapala paha i mana'o 'ia he pololei. Square brackets. Indicate an original word or letter partially or completely obscured or missing. Where possible, suggested letter(s) or word(s) are inserted.
< > Kahaapo 'oi. He hō'ike i ka 'ōlelo hou i ho'okomo 'ia ma ka unuhina 'ōlelo Pelekānia mua i ho'omōakāka a kū piha paha i ka 'ōlelo Hawai'i. Pointed brackets. Enclose material newly added to an existing English translation to clarify or to more fully reflect the original Hawaiian.
... Kiko kolu. He hō'ike i ke kāpae 'ia o kekahi māhele o ke kikokikona kūmole. Ellipses. Used to indicate that some of the original text has been deleted.

'A'ole i ho'ā'o nei puke pai e pa'i hou i ke kinona hua ho'okahi o ko nā palapala kūmole kahiko. 'A'ole ho'i i pa'i 'ia nā laina i kaha kūikawā 'ia ma ka 'ili puke a 'ao'ao po'o inoa paha. Hō'ike 'ia nō na'e nā hua hiō, nā mea i kahalalo 'ia, NĀ HUA MA'AKA, nā hua na'ina'i, NĀ HUA MA'AKA LI'ILI'I, a me nā ki'i a pau i loa'a ma ka palapala kūmole kahiko. Ua hiki ke ho'oili 'ia nā ki'i kikoho'e o nā palapala kūmole mai ko ka puke pai kahua pūnaewele ma http://hooilina.org.

Note: Although no attempt has been made to precisely reproduce the original font styles, included are the original italics, underscores, UPPER and lower cases, and SMALL CAPS. Illustrations within Legacy pieces are reproduced. Specialized graphical lines on a book cover, cover page, or elsewhere are generally not reproduced. Images of the original Legacy Materials are available for downloading from the journal's website at http://hooilina.org. [End Page VI]

...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
p. VI
Launched on MUSE
2004-02-23
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.