In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Mea Ho'ololi Hou o ka MH 1868 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864 / 1868 Amendment to the Constitution of 1864
  • Translated by Jason Kapena Achiu

Ua ho'onui kēia ho'ololi kumukānāwai, i ho'oholo 'ia i ka makahiki 1868, i ka palena nui o ka uku o ka Po'e i Koho 'ia e nā maka'āinana. 'O ka uku mua (he $150) a me ka uku hou (he $250), he uku nui ia i ia manawa. Ma waho a'e o ia ho'opi'i palena nui uku 'ana, ua komo pū nā loli li'ili'i ma ke kaha kiko a me ka 'ōlelo ma ka mana 'ōlelo Hawai'i a ma ke kaha kiko ma ka mana 'ōlelo Pelekānia. Ua pa'i 'ia 'o ia Nā Kānāwai o ka Mō'ī Kamehameha V, Honolulu, 1868, a me Laws of His Majesty Kamehameha V, Honolulu, 1868. Forbes 2789 (III:460), 2788 (III:460).

1. HE KANAWAI

E HOOLOLI ANA I KE KUMUKANAWAI I HAAWIIA E KE ALII KA MOI KAMEHAMEHA V., MA KA LA 20 O AUGATE, 1864, A UA HOOPUKAIA KEIA HOOLOLI E LIKE ME KA MEA I OLELOIA MA KA PAUKU 80 O KE KUMUKANAWAI.

E hooholoia e ka Moi a me ka Hale Ahaolelo o ko Hawaii Pae Aina, i akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kaukanawai o ke Aupuni:

2. E hoololiia, a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 56, ma ke kapae ana i na huaolelo "hookahi haneri me kanalima," a ma ka hookomo ana ma ia hakahaka i na huaolelo "elua haneri me kanalima," a e heluheluia ua pauku la i hoololiia penei:

3. "E ukuia ka Poeikohoia e na Makaainana, no ka lakou hana e like me ka mea i oleloia ma ke kanawai, noloko ae o ka Waihona Dala Aupuni, aole no nae e hoonuiia keia uku i ka makahiki i hooholoia'i ka olelo e hoonui i ka uku; aole hoi e kaulia kekahi kanawai e hoomahuahua ana i ka uku o ka Poeikohoia mamua o na dala Elua Haneri me Kanalima no kela me keia halawai ana o ka Ahaolelo."

4. Aponoia i keia la 13 o Mei, M.H., 1868.

5. KAMEHAMEHA R.

1. HE KĀNĀWAI

E HO'OLOLI ANA I KE KUMUKĀNĀWAI I HĀ'AWI 'IA E KE ALI'I KA MŌ'Ī KAMEHAMEHA V, MA KA LĀ 20 O 'AUKAKE, 1864, A UA HO'OPUKA 'IA KĒIA HO'OLOLI E LIKE ME KA MEA I 'ŌLELO 'IA MA KA PAUKŪ 80 O KE KUMUKĀNĀWAI

E ho'oholo 'ia e ka Mō'ī a me ka Hale 'Aha'ōlelo o ko Hawai'i Pae 'Āina, i 'ākoakoa i loko o ka 'Aha'ōlelo Kau Kānāwai o ke Aupuni:

2. E ho'ololi 'ia, a ma kēia ua ho'ololi 'ia nō ka Paukū 56, ma ke kāpae 'ana i nā hua'ōlelo "ho'okahi haneli me kanalima," a ma ka ho'okomo 'ana ma ia hakahaka i nā hua'ōlelo "'elua haneli me kanalima," a e heluhelu 'ia ua Paukū lā i ho'ololi 'ia penei:

3. "E uku 'ia ka Po'e i Koho 'ia e nā maka'āinana, no kā lākou hana e like me ka mea i 'ōlelo 'ia ma ke kānāwai, no loko a'e o ka waihona kālā aupuni, 'a'ole nō na'e e ho'onui 'ia kēia uku i ka makahiki i ho'oholo 'ia ai ka 'ōlelo e ho'onui i ka uku; 'a'ole ho'i e kaulia kekahi kānāwai e ho'omāhuahua ana i ka uku o ka Po'e i Koho 'ia ma mua o nā kālā 'elua haneli me kanalima no kēlā me kēia hālāwai 'ana o ka 'Aha'ōlelo."

4. 'Āpono 'ia i kēia lā 13 o Mei, MH 1868.

5. KAMEHAMEHA R1 [End Page 52]

Passed in 1868, this amendment to the Constitution of 1864 raised the maximum allowable pay for the elected members of the legislature. Both the old maximum pay ($150) and the new one...

pdf