In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Mea Ho'ololi Hou o ka MH 1868 i ke Kumukānāwai o ka MH 1864 / 1868 Amendment to the Constitution of 1864
  • Translated by Jason Kapena Achiu

Ua ho'onui kēia ho'ololi kumukānāwai, i ho'oholo 'ia i ka makahiki 1868, i ka palena nui o ka uku o ka Po'e i Koho 'ia e nā maka'āinana. 'O ka uku mua (he $150) a me ka uku hou (he $250), he uku nui ia i ia manawa. Ma waho a'e o ia ho'opi'i palena nui uku 'ana, ua komo pū nā loli li'ili'i ma ke kaha kiko a me ka 'ōlelo ma ka mana 'ōlelo Hawai'i a ma ke kaha kiko ma ka mana 'ōlelo Pelekānia. Ua pa'i 'ia 'o ia Nā Kānāwai o ka Mō'ī Kamehameha V, Honolulu, 1868, a me Laws of His Majesty Kamehameha V, Honolulu, 1868. Forbes 2789 (III:460), 2788 (III:460).

1. HE KANAWAI

E HOOLOLI ANA I KE KUMUKANAWAI I HAAWIIA E KE ALII KA MOI KAMEHAMEHA V., MA KA LA 20 O AUGATE, 1864, A UA HOOPUKAIA KEIA HOOLOLI E LIKE ME KA MEA I OLELOIA MA KA PAUKU 80 O KE KUMUKANAWAI.

E hooholoia e ka Moi a me ka Hale Ahaolelo o ko Hawaii Pae Aina, i akoakoa iloko o ka Ahaolelo Kaukanawai o ke Aupuni:

2. E hoololiia, a ma keia ua hoololiia no ka Pauku 56, ma ke kapae ana i na huaolelo "hookahi haneri me kanalima," a ma ka hookomo ana ma ia hakahaka i na huaolelo "elua haneri me kanalima," a e heluheluia ua pauku la i hoololiia penei:

3. "E ukuia ka Poeikohoia e na Makaainana, no ka lakou hana e like me ka mea i oleloia ma ke kanawai, noloko ae o ka Waihona Dala Aupuni, aole no nae e hoonuiia keia uku i ka makahiki i hooholoia'i ka olelo e hoonui i ka uku; aole hoi e kaulia kekahi kanawai e hoomahuahua ana i ka uku o ka Poeikohoia mamua o na dala Elua Haneri me Kanalima no kela me keia halawai ana o ka Ahaolelo."

4. Aponoia i keia la 13 o Mei, M.H., 1868.

5. KAMEHAMEHA R.

1. HE KĀNĀWAI

E HO'OLOLI ANA I KE KUMUKĀNĀWAI I HĀ'AWI 'IA E KE ALI'I KA MŌ'Ī KAMEHAMEHA V, MA KA LĀ 20 O 'AUKAKE, 1864, A UA HO'OPUKA 'IA KĒIA HO'OLOLI E LIKE ME KA MEA I 'ŌLELO 'IA MA KA PAUKŪ 80 O KE KUMUKĀNĀWAI

E ho'oholo 'ia e ka Mō'ī a me ka Hale 'Aha'ōlelo o ko Hawai'i Pae 'Āina, i 'ākoakoa i loko o ka 'Aha'ōlelo Kau Kānāwai o ke Aupuni:

2. E ho'ololi 'ia, a ma kēia ua ho'ololi 'ia nō ka Paukū 56, ma ke kāpae 'ana i nā hua'ōlelo "ho'okahi haneli me kanalima," a ma ka ho'okomo 'ana ma ia hakahaka i nā hua'ōlelo "'elua haneli me kanalima," a e heluhelu 'ia ua Paukū lā i ho'ololi 'ia penei:

3. "E uku 'ia ka Po'e i Koho 'ia e nā maka'āinana, no kā lākou hana e like me ka mea i 'ōlelo 'ia ma ke kānāwai, no loko a'e o ka waihona kālā aupuni, 'a'ole nō na'e e ho'onui 'ia kēia uku i ka makahiki i ho'oholo 'ia ai ka 'ōlelo e ho'onui i ka uku; 'a'ole ho'i e kaulia kekahi kānāwai e ho'omāhuahua ana i ka uku o ka Po'e i Koho 'ia ma mua o nā kālā 'elua haneli me kanalima no kēlā me kēia hālāwai 'ana o ka 'Aha'ōlelo."

4. 'Āpono 'ia i kēia lā 13 o Mei, MH 1868.

5. KAMEHAMEHA R1 [End Page 52]

Passed in 1868, this amendment to the Constitution of 1864 raised the maximum allowable pay for the elected members of the legislature. Both the old maximum pay ($150) and the new one...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 52-53
Launched on MUSE
2004-02-23
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.