In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1864 / The 1864 Constitution
  • Translated by Jason Kapena Achiu

E ho'opuka kēia māhele o ka puke pai i nā palapala aupuni, e ho'omaka ana me nā kumukānāwai o Hawai'i.

I ka makahiki 1864, ua kāpae malū 'ia ke Kumukānāwai o ka MH 1852 e kekahi hui li'ili'i e hana ana me ka Mō'ī. Ua noho aupuni lākou no ka manawa pōkole me ke kānāwai 'ole, a ho'opuka a'ela i kumukānāwai hou me ke noi 'ole i nā mana'o me ka 'āpono o ka lehulehu ākea. 'O kēia mau kānāwai i ho'okumu 'ia ma ka lā 20 o 'Aukake, 1864, ua emi mai ka mana lehulehu ma loko ona ma mua o ke Kumukānāwai o ka MH 1852. Ua pa'i 'ia 'o ia Nā Kānāwai o ka Mō'ī Kamehameha V, Honolulu, 1865, a me Laws of His Majesty, Kamehameha V, Honolulu, 1865. Forbes 2633 (III:394-395), 2632 (III:394).

1. KUMUKANAWAI

I HAAWIIA E KA MOI KAMEHAMEHA V., MA KA LOKOMAIKAI O KE AKUA, KE ALII O KO HAWAII PAE AINA, MA KA LA 20 O AUGATE, M. H. 1864

PAUKU 1. Ua haawi mai ke Akua i na kanaka a pau he mau pono e pili paa loa ia lakou; oia hoi, o ke ola, o ka noho hoopilikia ole ia mai, a me na pono e loaa mai ai, a e maluhia io ai ka waiwai, a e imi aku i na mea e oluolu ai ka noho ana.

2. PAUKU 2. E hoomaluia na kanaka a pau i ko lakou hoomana ana ia Iehova e like me ko lakou manao; aole nae e hanaia malalo iho o keia haawina maikai kekahi hana kolohe, a me ke kue i ka maluhia a me ka pono o ke Aupuni.

3. PAUKU 3. E hiki no i na kanaka a pau ke olelo, a ke palapala, a ke hoolaha wale aku paha i ko lakou manao no na mea a pau, a maluna o lakou ka hihia; aole hoi e kauia kekahi kanawai e hoohaiki ana i ka olelo a i ke paipalapala, koe wale no na kanawai kupono no ka hoomalu ana i ka Moi a me ka Ohana Moi.

1. KUMUKĀNĀWAI

I HĀ'AWI 'IA E KA MŌ'Ī KAMEHAMEHA V, MA KA LOKOMAIKA'I O KE AKUA, KE ALI'I O KO HAWAI'I PAE 'ĀINA, MA KA LĀ 20 O 'AUKAKE, MH 1864

PAUKŪ 1. Ua hā'awi mai ke Akua i nā kānaka a pau he mau pono e pili pa'a loa iā lākou; 'o ia ho'i, 'o ke ola, 'o ka noho ho'opilikia 'ole 'ia mai, a me nā pono e loa'a mai ai, a e maluhia 'i'o ai ka waiwai, a e 'imi aku i nā mea e 'olu'olu ai ka noho 'ana.

2. PAUKŪ 2. E ho'omalu 'ia nā kānaka a pau i ko lākou ho'omana 'ana iā Iēhowa e like me ko lākou mana'o; 'a'ole na'e e hana 'ia ma lalo iho o kēia ha'awina maika'i kekahi hana kolohe, a me ke kū'ē i ka maluhia a me ka pono o ke aupuni.

3. PAUKŪ 3. E hiki nō i nā kānaka a pau ke 'ōlelo, a ke palapala, a ke ho'olaha wale aku paha i ko lākou mana'o no nā mea a pau, a ma luna o lākou ka hihia; 'a'ole ho'i e kau 'ia kekahi kānāwai e ho'ohāiki ana i ka 'ōlelo a i ke pa'i palapala, koe wale nō nā kānāwai kūpono no ka ho'omalu 'ana i ka Mō'ī a me ka 'ohana Mō'ī. [End Page 16]

[End Page 17]

4. PAUKU 4. E hiki no i na kanaka a pau ke akoakoa malie, me ka hoolako ole i na mea kaua, e kukakuka pu no ko...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 16-51
Launched on MUSE
2004-02-23
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.