In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 3 / The 1834 Newspapers, Part 3
  • Translated by Kapulani Antonio and Lokahi Antonio

E ho'opuka li'ili'i hou 'ia ana ma kēia māhele o ka puke pai nā nūpepa Hawai'i a pau ma ke ka'ina i pa'i mua 'ia ai. E ho'omau ana ma lalo iho nei me ka nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1834 'o Ka Lama Hawai'i. Ua pa'i mua 'ia ma Lahaina Luna, Maui, na nā haumāna o Ke Kulanui o Hawai'i ma Lahaina Luna a me nā kula 'ē a'e a nā mikionali Kalawina. 'O Lorrin Andrews ka Luna Ho'oponopono. Na nā kumu a me nā haumāna o ke Kulanui i kākau; 'a'ole na'e i palapala 'ia ko lākou mau inoa pākahi. Forbes 901 (II:75-77); Mo'okini 24; Chapin 63.

Ua pa'i 'ia ma lalo iho nei ka pukana o Ka Lama Hawai'i o ka 28 Pepeluali 1834, nona nā 'ao'ao he 'ehā: 'elua 'atikala o ka 'ao'ao 'ekahi; ho'okahi ki'i o ka 'ao'ao 'elua; 'ekolu 'atikala o ka 'ao'ao 'ekolu; a me 'elima o ka 'ao'ao 'ehā. Na Alonzo Chapin a me kāna wahine 'o Mary Ann Tenney Chapin i ho'omākaukau i nā ki'i. He hō'ike ka 'atikala mua i ka holomua o nā kumu a me nā haumāna ma nā kula mikionali o Maui. He hō'ike pū i nā papa helu 'ano nui o nā kānaka ma ka ho'ona'auao.

1. KA LAMA HAWAII. HE MEA IA E HOOLAHA IKE, A HE MEA HOI E PONO AI KE KULANUI. I naaupo ka uhane, aole ia he maikai. NA SOLOMONA.

Makahiki 1. LAHAINALUNA MAUI FEBERUARI 28, 1834. HELU 3.

NO NA KULA O MAUI.

I ka makahiki o ka Haku, 1823 ka pae ana mai o Keopuolani, me na Misionari ma Lahaina nei. Ia manawa aole kula, aole halekula, aole i makemake na kanaka i ka palapala. Ao no nae o Ke opuolani i ka Piapa, a me Nahienaena, a me Hoapili a me kekahi poe alii, a me kekahi poe kanak[a] o lakou. Hookahi paha haneri ka poe i ao. Aole mahuahua ka poe i ao ia makahiki.

2. A i ka makahiki 1824, kaua ma Kauai. A hoi mai na'lii mai Kauai mai, alaila, kukula nui.

1. KA LAMA HAWAI'I HE MEA IA E HO'OLAHA 'IKE, A HE MEA HO'I E PONO AI KE KULANUI I na'aupō ka 'uhane, 'a'ole ia he maika'i NA SOLOMONA

Makahiki 1 LAHAINA LUNA, MAUI PEPELUALI 28, 1834 HELU 3

NO NĀ KULA O MAUI

I ka makahiki o ka Haku 1823 ka pae 'ana mai o Keōpūolani me nā Misionari ma Lahaina nei. I ia manawa1 'a'ole kula, 'a'ole hale kula, 'a'ole i makemake nā kānaka i ka palapala. A'o nō na'e 'o Keōpūolani2 i ka pī'āpā, a me Nāhi'ena'ena, a me Hoapili a me kekahi po'e ali'i, a me kekahi po'e kānaka o lākou. Ho'okahi paha haneli ka po'e i a'o. 'A'ole māhuahua ka po'e i a'o i ia makahiki.3

2. A i ka makahiki 1824, kaua ma Kaua'i. A ho'i mai nā ali'i mai Kaua'i mai, a laila, kukula nui. [End Page 60]

[End Page 61]

3. I kekahi hoike ana ma ia hope mai, ma ke

  • Kula a ke alii -          50 haumana

  • Na ohua o ke alii -       287

  • Lahaina a pau 1,        138

  • O na kula e            1,551

  • O maui nei apau        2,689

4. Pau ia hoike ana, alaila, hele nui na kumu i Hamakua, a i Kipahulu, a i Kaupo, a i Kula, a i Haliimaile, a i Lanai.

5. Alaila mahuahua ke ao ana o na kanaka mai o a o. Aole nae i pono na kula, no ka naaupo o na kumu. Loihi ke ao ana o...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 60-91
Launched on MUSE
2004-02-23
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.