In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

DRET I JUSTÍCIA A L ’ARBRE DE CIÈNCIA DE RAMON LLULL GUILLEM ALEXANDRE AMENGUAL BUNYOLA 1. INTRODUCCIÓ ELS projectes de reforma social lul·lians han estat estudiats per nombrosos autors, com ara Lloret (que lliga reforma de la cavalleria amb reforma jurídica) o Soler. Aquests treballs, però, centren l’atenció en l’anàlisi de la reforma de la cavalleria que proposa Llull. Només Rubio esmenta la voluntat reformadora de Llull en l’àmbit jurídic (Rubio 1997: 36) com a conseqüència de l’ètica lul·liana. Altres investigadors, com Montserrat Quintana, Andreu de Palma o Obrador y Bennassar han analitzat les idees jurídiques lul·lianes des d’una òptica més sociològica que, malgrat la seva validesa, amaga el rerefons vertader d’aquestes propostes . Aquest estudi pretén fer una anàlisi del tractament del dret a l’Arbre de ciència, obra que mostra una voluntat d’acostar i simplificar el saber institucional als lectors i d’aplicar-hi els principis de l’Art, per demostrar -ne la validesa. La novetat del nostre enfocament rau a contextualitzar aquestes idees dins el concepte de missió lul·liana, és a dir, en la manera com Llull és capaç de lligar aquests continguts jurídics amb els principis doctrinals de l’Art per tal de moure els lectors a la conversió i al seguiment de la prima intentio (amar i servir Déu amb tota l’ànima). En definitiva, volem fer una aproximació als continguts jurídics de l’Arbre de ciència en el doble marc de l’Art i de l’opció reformadora de la societat de Llull, tenint en compte per tant l’aspecte moral i ètic del pensament del Beat. 203 2. MISSIÓ I ART EN RAMON LLULL Ramon Llull consagrà la seva vida a la missió, és a dir, dugué a terme una acció decidida per la conversió dels infidels (no-cristians i cristians ), sobretot aquells que no portaven una vida ordenada segons les màximes evangèliques. Dels tres objectius lul·lians (convertir els infidels ; escriure el millor llibre del món contra els errors dels infidels; crear escoles de missioners), el central és el primer, i els altres dos en són conseqüències encaminades a fer possible aquesta conversió. La missió esdevé la concreció i l’assoliment del primer manament del cristi à: conèixer i estimar Déu. L ’Art, el sistema de pensament de Llull, és l’eina capaç d’assolir els objectius proposats: l’Ars Magna és el mètode adient per exposar els continguts de la seva doctrina, perquè només mitjançant la combinació de fe, raó i amor pot hom arribar a Déu. Per això es pot fer un ús teòric i un ús pràctic de l’Art, independents però íntimament relacionats. Atès que es tracta d’un mètode universal, l’Art serveix de fonament comú de totes les branques del coneixement (filosofia, teologia, dret, medicina, ciències naturals, etc.) i arriba a ser una eina de persuasió racional per demostrar l’existència de Déu i els dogmes de la fe cristiana “per raons necessàries”, neutral i acceptable per tothom, especialment per al públic no cristià. Les bases de la cosmovisió artística són el marc de llocs comuns de la ciència del moment acceptats per les tres religions monoteistes: l’escala de les criatures, la teoria dels quatre elements, la teoria de les esferes, l’estructuració numèrica del cosmos i la correlació entre el macrocosmos i el microcosmos, a més de la teoria de les dignitats divines i la doctrina dels correlatius. Llull vol demostrar que la seva Art pot ser aplicada a les diverses ciències particulars i presentar, mitjançant les obres enciclopèdiques, una mena d’status quaestionis divulgatiu. Respon, així, a les demandes del nou públic laic i urbà, que exigia textos pràctics i entenedors (Badia, Santanach & Soler 2009). L ’Art, en primer lloc, serveix de mètode universal de coneixement o marc comú per a totes les ciències (i el dret n’és una) i, dins la teologia, permet demostrar...

pdf

Additional Information

ISSN
2165-7599
Print ISSN
0035-7995
Pages
pp. 203-215
Launched on MUSE
2012-10-03
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.