In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ka 'Ōlelo Mua Na Ka Luna Ho'oponopono / (Editor's Introduction)

Ua ho'okumu 'ia ka Papahana Ho'oilina 'Ōlelo Hawai'i (Hawaiian Language Legacy Program) me ka mana'o e mālama, ho'opuka, a ho'olaha aku i nā 'ōlelo Hawai'i i palapala 'ia ma ke kenekulia 19 me ka 20 (i kapa 'ia ma 'ane'i 'o nā "Palapala Ho'oilina") i mea a'o e ola a laupa'i ai ka 'ōlelo a mo'omeheu Hawai'i.

He 'ehā kolamu o kēlā me kēia 'ikamu. Aia ma ke kolamu mua he kope o nā 'ōlelo o ka palapala kūmole. Aia ma ke kolamu 'elua ka 'ōlelo i hō'ano hou 'ia a i ho'opololei 'ia nā pa'i hewa o ke kolamu mua. Ua pela 'ia nā inoa kānaka a 'āina ma ke kolamu 'elua e like me ko ke kolamu mua, koe nā inoa i laha kekahi pela 'ana 'ē a'e o kēia manawa. Aia ma ke kolamu 'ekolu ka unuhi 'ōlelo Pelekānia. I kekahi manawa, ua lawe 'ia mai ia unuhi mai kekahi kūmole 'ē a'e. Ke 'ole e komo kekahi mea, aia ma ke kolamu 'ehā nā kuhia kikokikona.

Ua ho'omākaukau 'ia kēlā me kēia māhele o kēia pukana 'elua e ho'okahi a 'elua paha laekahi 'ōlelo. Ua loihape 'ia akula ia hana, ho'oponopono 'ia akula e 'elua luna loihape, ho'oponopono a nā 'ana 'ia akula paha e ka papa luna ho'oponopono, a ho'oponopono hope 'ia akula e a'u. Ua komo nā loli ma ia mau pae ho'oponopono 'ehā pākahi a pau. He helu 'ia nā laekahi 'ōlelo, nā haumāna, nā loihape, a me nā luna loihape ma ka papa kuhikuhi. Ua nui hou aku ka po'e i kōkua ma kēia ka'inahana.

Ua komo ka hana a kēlā me kēia kanaka i helu 'ia ma Nā 'Ōlelo Ho'omaika'i i loko o nei puke pai, a ke mahalo nui 'ia aku nei lākou pākahi a pau. Ua nui pū ka mahalo i nā kānaka 'ē a'e i helu 'ole 'ia nā inoa ma 'ane'i.

The Hawaiian Language Legacy Program (Papahana Ho'oilina 'Ōlelo Hawai'i) was created to preserve, publish, and disseminate 19th and 20th century Hawaiian language materials (collectively called here the "Legacy Materials") for the teaching and revitalization of the Hawaiian language and culture.

Four columns appear for each piece. The first column presents a copy of the original words of the Legacy piece. The second column presents contemporary standardized orthography (modern spelling), and generally will correct misspellings from the first column. Names of people and places are spelled in column two as they are in column one with the exception of names that have another widely known modern spelling. The third column provides an English translation that may be an edited reprinting from another source. The fourth column, unless otherwise specified, provides textual notes.

Each of the sections of this second issue was worked on by one or two language specialists. Their work was then copyedited, edited by two senior reviewers, edited or reviewed by the editorial board, and ultimately edited by myself. Changes were made at each of these four editorial levels. The specialists, apprentices, copyeditors, and reviewers are listed in the table of contents. A large number of additional individuals assisted the process.

The several dozen individuals listed in the Acknowledgments (pp. 203-206) all contributed to this journal in their own way and are sincerely thanked. The work of many others, not listed, is also appreciated. [End Page 1]

E 'ole ke ola, ka 'ike, a me ka pa'u nui a nā mea kākau 'ōlelo Hawai'i i hala akula e ho'opuka 'ia nei kā lākou hana ma 'ane'i, ua pa'a maila ke kahua o nei puke pai. 'Oiai ke moe maila ia mau mea kākau i ka moe kau a ho'oilo, ke ō maila nō kā lākou 'ōlelo i ka nehenehe lolelole o nā 'ao'ao nei. He mau 'ao'ao ia e...

pdf

Share