In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ka Papa Kaha / (Table of Marks)
( ) Kahaapo. He ho'okomo 'ia ma kahi ho'okahi i loa'a ma ka palapala kūmole. Ma nā wahi kaka'ikahi i loa'a ke kahaapo kihikihi ma ke kūmole, ua ho'okomo 'ia he kahaapo. Parentheses. Included where they occur in the original source. In rare cases where the original used square brackets, they are reproduced in the journal as parentheses.
[ ] Kahaapo kihikihi. He hō'ike i ka hua'ōlelo a hua palapala paha i pōwehiwehi hapa a pōwehiwehi loa paha a i loa'a 'ole paha. Ma kahi i hiki, ua ho'okomo 'ia nā hua'ōlelo a hua palapala paha i mana'o 'ia he pololei. Square brackets. Indicate an original word or letter partially or completely obscured or missing. Where possible, suggested letter(s) or word(s) are inserted.
< > Kahaapo 'oi. He hō'ike i ka 'ōlelo hou i ho'okomo 'ia ma ka unuhi 'ōlelo Pelekānia mua i kū piha i ka 'ōlelo Hawai'i. Pointed brackets. Enclose material newly added to an existing English translation to fully reflect the original Hawaiian.
Kaha kuhi. He ho'okomo 'ia ma mua o ka hua'ōlelo i kānalua ka puana 'ana a me ka mana'o e hiki 'ole ai ka pela hō'ano hou 'ia. Dagger. Placed at the head of a Hawaiian word to indicate that the word's pronunciation and meaning are insufficiently known to spell it in contemporary Hawaiian.
. . . Kiko kolu. He hō'ike i ke kāpae 'ia o kekahi māhele o ke kikokikona kūmole. Ellipses. Used to indicate that some of the original text has been deleted.
Ua hiki ke ho'oili 'ia nā ki'i kikoho'e o nā palapala kūmole mai ko ka puke pai kahua pūnaewele ma www.hooilina.olelo.hawaii.edu. 'A'ole i ho'ā'o nei puke pai e pa'i hou i ke kinona hua ho'okahi o ko nā palapala kūmole kahiko. 'A'ole ho'i i pa'i 'ia nā laina i kaha kūikawā 'ia ma ka 'ili puke a 'ao'ao po'oinoa paha. Hō'ike 'ia nō na'e nā hua hiō, nā mea i kahalalo 'ia, NĀ HUA MA'AKA, nā hua na'ina'i, Nā HUA MA'AKA LI'ILI'I, a me nā ki'i a pau i loa'a ma ka palapala kūmole kahiko. Note: Images of the original Legacy materials are available for downloading from the journal's website at www.hooilina.olelo.hawaii.edu. Although no attempt has been made to precisely reproduce the original font styles, included are the original italics, underscores, UPPER and lower cases, and SMALL CAPS. Illustrations within Legacy pieces are reproduced. Specialized graphical lines on a book cover, cover page, or elsewhere are generally not reproduced.

[End Page 1]

...

pdf

Share