In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 2 / The 1892 Newspapers, Part 2
  • Translated by Tuti Kanahele and Kaliko Trapp

E pa'i 'ia ana ma ka puke pai nei nā nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1892, 'oiai he au ko'iko'i ia o ka mō'aukala o Hawai'i nei. 'O kēia ka 'ao'ao 'elua o Ka Leo o ka Lāhui (ua pa'i 'ia ka 'ao'ao mua ma ka puke pai hope iho nei) i pa'i 'ia ma Honolulu, ma ka lā 1 o Ianuali, 1892. 'O John E. Bush ka luna ho'oponopono a pu'ukū. Mo'okini 27; Chapin 53.

Ho'omaka ka 'ao'ao 'elua o ka nūpepa me 'ekolu ho'olaha kauoha (kānāwai). Kūkala ka mea mua ma lalo iho nei i ka ho'okohu 'ia 'ana o ka 'Ākena Hā'awi Palapala 'Ae Male hou.

1. MA KE KAUOHA.

I keia la, ua hookohu ia aku o J. M. Vivas Esq. i agena haawi palapala ae mare, no ka [ap]ana hookolokolo o Kona, Moknpuni o Oahu.

2.     C. N. SPENCER.
Kuhina Kalaiaina.

3. Keena Kalaiaina, Dec. 29, '91.    355 3tsd.

1. MA KE KAUOHA1

I kēia lā, ua ho'okohu 'ia aku 'o J. M. Vivas, Esq. i 'Ākena Hā'awi Palapala 'Ae Male, no ka 'Āpana Ho'okolokolo o Kona,2 Mokupuni3 'o O'ahu.

2.     C. N. SPENCER
Kuhina Kālai'āina

3. Ke'ena Kālai'āina, Dekemapa 29, 1891     355 3tsd4 [End Page 266]

The Hawaiian newspapers of 1892 are published here since 1892 was a pivotal point in Hawai'i's history. This is page two of Ka Leo o ka Lāhui (The Voice of the Nation), published in Honolulu on January 1, 1892. Page one was published in the previous journal. John E. Bush was the newspaper's editor and treasurer. Mo'okini 27; Chapin 53.

The second page of the newspaper begins with three legal notices. The first decree below announces the naming of a new Marriage License Agent.

1. LEGAL NOTICE

On this day, J. M. Vivas, Esq. has been appointed as a Marriage License Agent for the District Court of Kona, Island of O'ahu.

2.     C. N. SPENCER
Minister of the Interior

3. Department of the Interior, December 29, 1891 355 3tsd [End Page 267]

Kū'ai o Ke Koena 'Āina Aupuni Ma Lahaina, Maui

'Oiai ua pau ka nui o nā 'āina maika'i o ke aupuni i ke kū'ai 'ia ma mua o ka MH 1860, ua kū'ai li'ili'i 'ia aku nā koena 'āpana e like me ka mea ma lalo iho nei i nā makahiki he nui ma hope mai.

1. KUAI O KA KOENA AINA AUPUNI MA LAHAINA, MAUI.

Ma ka Poakolu, Ianuari 27, 1892, ma ka hora 12 o ke awakea, ma ke alo iho o Aliiolani Hale, e kuai kudala ia aku ai ma ke akea ke koena o ka aina aupuni ma Lahaina, Maui. i ike ia ma ka inoa o "Mauna Retreatand" nona ka ili a pau, he 164 eka, oi aku a emi mai paha.

2. Kumukuai Hookumu - He $450.

3.     C. N. SPENCER.
Kuhina Kalaiaina.

4. Keena Kalaiaina, Dec. 23, '91.   355-d3t

1. KŪ'AI O KE1 KOENA 'ĀINA AUPUNI MA LAHAINA, MAUI

Ma ka Po'akolu, Ianuali 27, 1892, ma ka hola 12 o ke awakea, ma ke alo iho o Ali'iolani Hale, e kū'ai kūkālā 'ia aku ai ma ke ākea ke koena o ka 'āina aupuni ma Lahaina, Maui i 'ike 'ia ma ka inoa 'o "Mauna Retreat" nona ka 'ili a pau, he 164 'eka, 'oi aku a emi mai paha.

2. Kumu kū'ai ho'okumu - he $450.

3.     C. N. SPENCER
Kuhina Kālai'āina

4. Ke'ena Kālai'āina, Dekemapa 23, 1891     355-d3t2 [End Page 268]

Sale of the Remaining Government Lands in Lahaina, Maui

Although most of the good government lands were sold off by 1860, remnant parcels such as this one continued to be sold off for many years.

1. SALE...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 266-303
Launched on MUSE
2003-07-29
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.