In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ka Mo'olelo o Kahahana, ka Hopena / The Story of Kahahana, Conclusion
  • Samuel Manaiakalani Kamakau
    Translated by Kekoa Harman and Pele Suganuma

E ho'opuka hou 'ia ana ma kēia māhele o ka puke pai nā mo'oka'ao, nā mele, a me nā mo'olelo like 'ole o nā Palapala Ho'oilina Hawai'i. 'O kēia ka māhele 'elua a me ka hope o ka mo'olelo o Kahahana i ho'omau 'ia me nā kuhia kikokikona mai ka pukana mua o nēia puke pai.

'O "Ka Mo'olelo o Kahahana" he mo'olelo no Kahahana, kekahi o nā mō'ī hope o O'ahu. Ua nui ka 'ike ma kēia mo'olelo i loa'a 'ole ma kekahi wahi. Na Samuel M. Kamakau, he lae'ula i nā mo'olelo Hawai'i, i kākau, a he māhele ia mo'olelo o ka pūka'ina mo'olelo no Kamehameha I ma Ka Nūpepa Kū'oko'a. Aia ma kēia pukana o ka puke pai ka mo'olelo i pa'i 'ia ma ka 'ao'ao mua o ia nūpepa ma nā lā 23 a 30 o Malaki, a me ka lā 6 o 'Apelila, 1867. Mo'okini 36-37; Chapin 78-80; Forbes 2440 (III: 296-298). Na Dorothy Barrère, Martha Beckwith, Caroline Curtis, Mary Kawena Pukui, Emma Taylor, Thomas Thrum, Lahilahi Webb, a me John Wise ka unuhi 'ōlelo Pelekānia ma ke kolamu 'ekolu, mai loko mai ia o Ruling Chiefs of Hawai'i, Revised Edition, Honolulu, 1992, a ho'ohana 'ia ho'i me ka 'ae 'olu'olu mai a ka mea nona ke kuleana kope, a Nā Kula 'o Kamehameha.

29. KA MOOLELO O KAMEHAMEHA I. NA S. M. KAMAKAU. HELU 20. KA MOOOLELO O KAHAHANA.

I ka halawai ana nae o Kahahana me Kahekili, he nui loa ko laua aloha kekahi i kekahi, aka, he aloha hookamani paha ko Kahekili ia Kahahana, no ka mea, ua kuko nui o Kahekili ia o Oahu a me Molokai no ka nui loa o na aina momona, a he nui hoi na loko i-a a me na kuapa, o na wai puna me na loi kalo; a ua piha loa ka mokupuni o Oahu i ka momona, a ua ane kokoke like pu ka mokupuni o Molokai, nolaila, ua kikoo ia hoi na maka o Kahekili e ka hia-a a me na kuko ino. Nonoi mai la no hoi o Kahekili ia Halawa, oia kona aina o Molokai, a haawi no o Kahahana ia Halawa. He ahupuaa nui o Halawa, aia ma ka Hikina Akau o Molokai, a hui pu me Wailau, ma ka aoao akau o ia mokupuni no. Ninau mai o Kahekili ia Kahahana, "Pehea la kuu kauoha ia oe no ko'u mau aina ma o Oahu?" Pane mai hoi o Kahahana, "Aohe e loaa, ua paa i ke kahuna nui ia Kaopulupulu, aole e loaa a Kualoa a me ka palaoa pae." Olelo aku o Kahekili, "Kupanaha! Kupanaha! maoli no o Kaopulupulu. Ua haawi mai no o Kaopulupulu i ke Aupuni o Oahu ia'u, aka, no kuu nana aku ia oe i ke keiki a ko'u kaikuahine, a o oe na'u no hoi i hanai, nolaila, aole au i lawe i ke aupuni no'u ma kana haawi ana mai- a oia no ke kipi o ke aupuni, a he kaili aupuni ia." O keia mau olelo a Kahekili, he mau olelo akamai na Kaleopuupuu, i ao aku ia Kahekili, he mau olelo wea, a he mau olelo kaakumuhaka he mau olelo imihala, i komo ka huhu ia Kahahana, a pepehi aku oia ia Kaopulupulu a make, no ka mea, ua koi o Kahekili e kaua ia Molokai a me o Oahu, a ua hoole ia e Kaleopuupuu, aohe e lilo o Oahu a me Molokai, ua paa ia Kaopulupulu, a oia no hoi ke kahuna i oi aku o ka mana; a ina kakou e kii aku e kaua, alaila, e lilo pu ana ke aupuni o Maui nei ia Kahahana, oiai e ola ana no o Kaopulupulu. A penei...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 304-335
Launched on MUSE
2003-07-29
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.