In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Mea Ho'ololi Hou o ka MH 1856 i ke Kumukānāwai o ka MH 1852 / 1856 Amendment to the Constitution of 1852
  • Translated by Jason Kapena Achiu

Ua hāpai 'ia kēia mau mea ho'ololi hou i ke Kumukānāwai o ka MH 1852 i ka MH 1855, a ua ho'oholo 'ia i ka MH 1856. I nā makahiki ma mua, ua kū makahiki ka noho 'ana o ka 'Aha'ōlelo. Ua koi nō na'e kekahi o nā mea ho'ololi i ka noho 'ana i kēlā me kēia makahiki 'elua. 'O nā kuhikuhi mea ho'ololi, 'a'ole nō i kū like me nā mea ho'ololi i 'ike 'ia i nā manawa a pau. Ua pa'i 'ia nō na'e nā mea a pau ma 'ane'i e like me ke kope kumu, me ka ho'opololei 'ole a kuhia 'ole 'ia. Ho'opuka 'ia: Kānāwai o ka Mō'ī Kamehameha IV, Honolulu, 1856; a ma ka 'ōlelo Pelekānia: Laws of His Majesty Kamehameha IV, Honolulu, 1856. Forbes 2164 (III: 169-170), 2163 (III: 169).

1. NA PAUKU. HOOLOLI I KE KUMUKANAWAI O KEIA PAE AINA, I HOOMAKAIA A I HOOHOLOIA E LIKE ME KA PAUKU 105, O KE KUMUKANAWAI E NOHO NEI.

PAUKU 1. Ua hoololiia a ke hoololiia nei ka pauku 27, ma ka olelo Hawaii wale no, me ke kapae ana i ka huaolelo "Alihikaua," a me ka hookomo ana malaila i na huaolelo "Ka Luna Nui," i heluheluia ua pauku la penei:

2. "O ke Alii ka Luna Nui maluna o na koa a me na manuwa, a me na mea kaua e ae ma ka moana a ma ka aina; a nana ka mana ma ona iho a ma o kekahi Luna Koa, a mau Luna pahu ana e koho ai, e ao a e hooponopono i ua mau mea kaua nei, mamuli o kona manao e pono, a e malu ai ke Aupuni. Aka, aole e pono ia ia ka hapai i ke kaua, me ka ae ole o kona Ahakukakukamalu."

3. PAUKU 2. Ua hoololiia, a ke hoololiia nei ka pauku 29, me ke kapae ana i na huaolelo "o ka halawai o kela makahiki ae," a me ka hookomo ana malaila, i na huaolelo, "o na makahiki elua," a penei e heluheluia'i ua pauku la:

4. "Na ke Alii e kukakuka pu ana me kona Ahakukakukamalu e hoakoakoa i na Hale elua o ka Ahaolelo ma kahi e noho ai na 'Lii, a ma kahi e paha ke pilikia ia wahi no kekahi enemi, a no kekahi mai ino paha; a ina i kue na Hale elua kekahi i kekahi, a i ke Alii paha, nana no e hoopanee, a hoopau a hookuu aku paha i ka Ahaolelo, aole nae mawaho o na makahiki elua, ina hoi he pilikia e hiki no ia ia ke hoakoakoa i ka Ahaolelo a i kekahi o na Hale elua paha no ia wa pilikia."

1. NĀ PAUKŪ HO'OLOLI I KE KUMUKĀNĀWAI O KĒIA PAE 'ĀINA, I HO'OMAKA 'IA A I HO'OHOLO 'IA E LIKE ME KA PAUKŪ 105, O KE KUMUKĀNĀWAI E NOHO NEI

PAUKŪ 1. Ua ho'ololi 'ia a ke ho'ololi 'ia nei ka Paukū 27, ma ka 'ōlelo Hawai'i wale nō, me ke kāpae 'ana i ka hua'ōlelo "'alihikaua,"1 a me ka ho'okomo 'ana ma laila i nā hua'ōlelo "ka luna nui," i heluhelu 'ia ua paukū lā penei:

2. "'O ke Ali'i ka luna nui ma luna o nā koa a me nā manuā, a me nā mea kaua 'ē a'e ma ka moana a ma ka 'āina; a nāna ka mana ma ona iho a ma o kekahi luna koa, a mau luna paha2 āna e koho ai, e a'o a e ho'oponopono i ua mau mea kaua nei, ma muli o kona mana'o e pono, a e malu ai ke aupuni. Akā, 'a'ole e pono iā ia ka hāpai i ke kaua, me ka 'ae 'ole o...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 226-233
Launched on MUSE
2003-07-29
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.