In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Ke Kumukānāwai o ka Makahiki 1852 / The 1852 Constitution
  • Translated by Jason Kapena Achiu

E ho'opuka hou 'ia ana ma kēia māhele o ka puke pai nā palapala aupuni e ho'omaka ana me nā kumukānāwai o Hawai'i.

Ua kau 'ia ke Kumukānāwai o ka makahiki 1852, he mau kānāwai 'ano hou loa, i ka lā 14 o Iune ma hope o ka ho'ololi nui 'ia 'ana ma waena o nā maka'āinana, nā ali'i, a me ka Mō'ī. 'O ia paha ka ikaika loa o nā kumukānāwai mana lehulehu o ia wā me nā pono pilikino o ke kanaka (Paukū 1-21) a me ka pono koho pāloka no nā kāne a pau (Paukū 78). Ho'opuka 'ia: He Kumukānāwai a me nā Kānāwai o ka Mō'ī Kamehameha III, Honolulu, 1852; a ma ka 'ōlelo Pelekānia: Constitution and Laws of His Majesty Kamehameha III, Honolulu, 1852. Forbes 1869 (III: 34-35), 1868 (III: 34).

HE KUMUKANAWAI A ME NA KANAWAI O KA MOI KAMEHAMEHA III, KE ALII O KO HAWAII PAE AINA, I KAUIA E NA ALII AHAOLELO, A ME KA POEIKOHOIA, ILOKO O KA AHAOLELO O KA MAKAHIKI 1852.

HONOLULU, PAIIA MAMULI O KE KAUOHA O KA POEIKOHOIA. 1852.

HE KUMUKĀNĀWAI A ME NĀ KĀNĀWAI O KA MŌ'Ī KAMEHAMEHA III, KE ALI'I O KO HAWAI'I PAE 'ĀINA, I KAU 'IA E NĀ ALI'I 'AHA'ŌLELO A ME KA PO'E I KOHO 'IA I LOKO O KA 'AHA'ŌLELO O KA MAKAHIKI 1852

HONOLULU, PA'I 'IA MA MULI O KE KAUOHA O KA PO'E I KOHO 'IA 1852 [End Page 180]

[End Page 181]

1. KUMUKANAWAI I HAAWIIA E KA MOI KAMEHAMEHA III, KE ALII O KO HAWAII PAE AINA, ME KE KUKA PU A ME KA AE PU O NA 'LII A ME KA POEIKOHOIA E NA MAKAAINANA I AKOAKOA ILOKO O KA AHAOLELO KAU KANAWAI, I KA LA 14 O IUNE, 1852.

O KA OLELO HOAKAKA NO NA PONO E PILI ANA I NA KANAKA A PAU.

PAUKU 1. Ua hana mai ke Akua i na kanaka a pau e noho paa ole a e noho like hoi; a ua haawi mai no hoi oia i mau pono e pili paa loa ia lakou; oia hoi, o ke ola, o ka noho keakea kumu ole ia mai, a me na pono e loaa mai ai a e maluhia io ai ka waiwai.

2. PAUKU 2. E hoomaluia na kanaka a pau i ko lakou hoomana ana ia Iehova, e like me ko lakou manao; aole nae e hanaia malalo iho o keia haawina maikai kekahi hana kolohe a me ke kue i ka maluhia a me ka pono o ke Aupuni.

3. PAUKU 3. E hiki no i na kanaka a pau ke olelo, a ke palapala, a ke hoike wale aku paha, i ko lakou manao no na mea a pau, a na ke Kanawai wale no lakou e hooponopono. Aole loa e kaulia kekahi Kanawai e hoopilikia ana, a e keakea ana paha i ka olelo, a me ke paipalapala.

4. PAUKU 4. E hiki no i na kanaka a pau ke akoakoa malie, me ka hoolako ole i na mea kaua, e kukakuka pu no ko lakou mau pono; e ao aku i ka lakou Poeikohoia; a e nonoi aku i ke Alii, a i ka Ahaolelo o ke Aupuni, e wehe i ko lakou mau pilikia.

5. PAUKU 5. O ka pono o ka palapala kuu kino, no na kanaka a pau ia; aole hoi e laweia aku ua pono nei. Aka, i ka manawa kipi, a kaua paha, i ka Moi wale no ka mana e weheia'i.

1. KUMUKĀNĀWAI I HĀ'AWI 'IA E KA MŌ'Ī KAMEHAMEHA III, KE ALI'I O KO HAWAI'I PAE 'ĀINA, ME KE KŪKĀ PŪ A ME KA 'AE PŪ O NĀ ALI'I A ME KA PO'E I KOHO 'IA E NĀ MAKA'ĀINANA I 'ĀKOAKOA I LOKO O KA 'AHA'ŌLELO...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 180-225
Launched on MUSE
2003-07-29
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.