In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • He Ho'omana'o / (Dedication)

He ho'omana'o kēia pukana o Ka Ho'oilina iā Kamuela Kumukahi, no 'Ōkoe, Kona, Hawai'i, lāua 'o D. Māhealani Dudoit no Ka'a'awa, Ko'olau Loa, O'ahu.

Ua nui nā kālena like 'ole a Kamuela Kumukahi i kā'ana like ai me ka po'e ma kona ola 'ana. 'O ka mānaleo wali o ka 'ōlelo Hawai'i kekahi o ia mau kālena. 'O kekahi o kāna mau makana 'ōlelo i waiho mai ai he 'elua wale nō pule ma mua o kona hala 'ana, 'o ia ka puana 'ana a me ka mana'o o kekahi hua'ōlelo pōhihihi i pa'a ma kekahi kuhia kikokikona ma ka 'ao'ao 17 o ka helu mua iho nei o Ka Ho'oilina.

Ua komo nui 'o D. Māhealani Dudoit i ka ho'omākaukau 'ana iā Ka Ho'oilina ma kona mau 'ao'ao kōmike ho'oponopono, mea a'oa'o, a me ka loihape.

Ua nui ko mākou mau mana'o hāli'ali'a iā lāua i ha'o nui 'ia.

This issue of Ka Ho'oilina is dedicated to Kamuela Kumukahi of 'Ōkoe, Kona, Hawai'i, and to D. Māhealani Dudoit of Ka'a'awa, Ko'olau Loa, O'ahu.

Kamuela Kumukahi successfully played many roles in life, including Hawaiian language informant. One of his many language gifts to the world, given two weeks before his passing, was recorded in a footnote on page 17 of the last Ka Ho'oilina, where he provided the pronunciation and meaning of an otherwise unknown word.

D. Māhealani Dudoit was extensively involved with Ka Ho'oilina as an editorial board member, informal adviser, and copyeditor.

Both are fondly remembered. Both are missed. [End Page 1]

...

pdf

Share