In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

WORKS CITED IN CRITICAL CLUSTER ON BRINGING IBERIAN WOMEN WRITERS INTO THE CANON AbuAl-Faray Al-Isbahänl.Al-Imä'al-sawä'ir. Eds. Nuri Hammodl al-QaysI y Yünis Ahmad al-Sâmarrâ'î. Beirut: 'Älam al-Kutub-Maktabat al-Nahda al-'Arabiyya, 1404/1984. Abu-Lughod, Lila. Veiled Sentiments. Honor and Poetry in a Bedouin Society . Berkeley-Los Angeles: U of California P, 1988. Agrimi,Jole. "Autorità di una autrice e delegittimazione del suo sappere: Trotula". Scrittura e memoria dellafilosofia. Studi offerti a Fulvio Papi per il suo settantesimo compleanno. Ed. Silvana Borutti. Milano: Mimesis , 2000. 147-56. Aguadé i Benet, Rosamaria, Ed. La veu de la dona a l'Edat Mitjana. Antologia i estudi de textos lirics romànics. Castellò d'Empuries: Ajuntament, 1994. Aguado, A.M., et al, Eds. Textos para la historia de las mujeres en España. Madrid: Cátedra, 1994. Albert, Ricard and Joan Gassiot, Eds. Parlaments a les Corts Catalans. Els Nostre Classics, vols. 19-20. Barcelona: Imprenta Varia, 1928. Alcover, Antoni María, Francesco de B. Moll y Casanovas, et al., Eds. Diccionari català-valencià-balear. 2a ed. Palmade Mallorca, 1968. 10 vols. Alemany Ferrer, Rafael. "Dels limits del féminisme de la Vita Christi de Sor Isabel deVillena".Actes del Nové Cohloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Alacant-Elx, 9-14 de setembre de 1991, vol 1. Eds. R. Alemany, A. Ferrando and L. Messeguer. Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1993. 301-13. ------, et al. Concordànça de la Vita Christi de Sor Isabel de Villena. Concordances dels classics valencians, I. Alicante: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana / Conselleria de Cultura, 1996. Al-Sajdi, Dana. "Trespassing the Male Domain: The Qasiidah of Layla al-Akhyaliyyah"./4L 31 (2000): 121-46. La corónica 32.1 (Fall, 2003): 153-84 154Works Cited in Critical ClusterLa corónica 32.1, 2003 Altieri, Charles. Canons and Consequences: Reflections on the Ethical Force ofImaginative Ideals. Evanston, Illinois: Northwestern UP, 1990. Alves, Ana Maria. Iconologia do poder real no período manuelino. Lisboa: Imprensa Nacional - Casa da Moeda, 1985. Alvini, Maria Helena Vials-Boas e. "Subsidios para a Historia da Mulher". A Mulherna sociedadeportuguesa: visäo histórica eperspectivas actuáis: coloquio, 20-22 de marco de 1985: Actas. 2 vols. Coimbra: Instituto de Historia Económica e Social, Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 1986. 271-88. Andreu i Daufí, Jordi, et al. El llibre de comptes com a font per a Vestudi d'un casal noble de mitjan segle XV: Primer llibre memorial començat per la senyora dona Sanxa Ximenis de Foix e de Cabrera e de Navalles, 1440-1443. Barcelona: Fundació Noguera, 1992. Anglada Cantarell, Margarida, et al. £/5 quatre llibres de la reina Elionor de Sicilia a VArxiu de la Catedral de Barcelona . Barcelona: Fundació Noguera, 1992. Arenal, Electa, and Stacey Schlau. Untold Sisters. Hispanic Nuns in Their Own Works. Alburquerque: U of New Mexico, 1989. ------, and Stacey Schlau. "Leyendo yo y escribiendo ella': The Convent as Intellectual Community" .Journal ofHispanic Philology 13:3 (1990): 214-29. Ávila, Ma Luisa. "Women in Andalusi Biographical Sources". Writing the Feminine: Women in Arab Sources. Eds. Manuela Marin and Randi Deguilhem. London: IB Tauris Publishers (in association with The European Science Foundation): Strasbourg, France, 2002. 149-63. Ayerbe-Chaux, Reinaldo. "Las memorias de doña Leonor López de Córdoba". Journal of Hispanic Philology 2 (1977): 11-33. Badia, Lola. Poesia catalana del segle XIV. Edició i estudi del cançoneret de Ripoll. Barcelona: Quaderns Crema, 1983. ------. "Mallorca, Reina de". Double Minorities of Spain. Eds. Kadileen McNerney and Cristina Enriquez de Salamanca. NY: Modern Language Association, 1994. 211-12. (1994a). ------. "Anonymous Catalan Medieval Poet I". Double Minorities ofSpain. Eds. Kadileen McNerney and Cristina Enriquez de Salamanca. NY: Modern Language Association, 1994. 46-47. (1994b). ------. "Anonymous Catalan Medieval Poet II". Double Minorities ofSpain. Eds. Kathleen McNerney and Cristina Enriquez de Salamanca. NY: Modern Language Association, 1994. 47. (1994c). ------. "Borja, Tecla". Double Minorities ofSpain. Eds. Kadileen McNerney and Cristina Enriquez de Salamanca. NY: Modern Language Association , 1994. 79. (1994d). Works Cited in Critical Cluster155 ------. "Suaris, Isabel". Double Minorities of Spain. Eds. Kathleen McNerney and Cristina Enriquez de Salamanca. NY: Modern...

pdf

Additional Information

ISSN
1947-4261
Print ISSN
0193-3892
Pages
pp. 153-184
Launched on MUSE
2012-04-04
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.