In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

Books and Journals Recently Received Anthropology and Folklore Studies Αντιπελάϕγηση.ΤιμητικόςτόμοςγιατονΕικόλαοA.Δημητϕίου.Αθήνα,1992. Îαπαταξιάϕχης,E.καιΘ.ÎαϕαδÎ-λλης(επιμÎ-λεια),Ανθϕωπολογίακαιπαϕελθόν. ΣυμβολÎ-ςστηνκοινωνικήιστοϕίατηςνεότεϕηςΕλλάδας.Αθήνα,1993. Piault, Colette & Μαϕίνα Μαϕοπουλου (επιμÎ-λεια), ΟικογÎ-νεια και πεϕιουσία στην Ελλάδα και την Κϕπϕο. Αθήνα, 1994. Τάξη,ΟικονόμουΣ.,ΣυνοπτικήιστοϕίακαιτοπογϕαφίατηςΛÎ-σβου.Μυτιλήνη,1994. Varvounis, M. G. Βαϕβοϕνης, M. Γ., Λαϊκή λατϕεία και θϕησκευτική συμπεϕιφοϕά των κατοίκων της Σάμου. Αθήνα, 1992. Art Maguire, Henry, Art and Eloquence in Byzantium. Princeton, 1995. Biography Palmer-Sikelianos, Eva, Upward Panic. The Autobiography of Eva PalmerSikelianos, edited by John P. Anton. London, 1993. Torp, Lisbet, Salonikios. "The Best Violin in the Balkans. " Copenhagen, 1993. Economics Gounaris, Basil C, Steam over Macedonia. Socio-Economic Change and the Railway Factor. New York, 1993. Lansdale, Bruce M., Master Farmer. Teaching Small Farmers Management. New York, 1986. Education Φϕειδεϕίκου,ΑλεξάνδϕακαιΦανήΦολÎ-ϕου-Τσεϕοϕλη,Oiδάσκαλοιτουδημοτικοϕ σχολείου. Μια κοινωνιολογική πϕοσÎ-γγιση, β' Î-κδοση. Αθήνα, 1993. History Alexandrie, Alexis, The Greek Minority of Istanbul and Greek-Turkish Relations, 1918-1974. Athens, 1992. Beaton, Roderick and Charlotte Roueché, The Making of Byzantine History. Studies Dedicated to Donald M. NicoL London, 1993. Burke, John and Stathis Gaundett, editors, Neohellenism. Canberra, 1992. Close, David H., editor, TAe Greek Civil War, 1943-1950: Studies in Polarization. London and New York, 1993. Eliot, C. W. J., editor, Campaign of the Falieri and Piraeus in the Year 1827. Princeton, 1992. Journal of Modem Greek Studies, Volume 13, 1995. 165 166 Books Received Gerolymatos, André, Guerrilla Warfare and Espionage in Greece, 1940-1944. New York, 1993. Higham, Robin and Thanos Veremis, editors, Aspects of Greece, 1936-1940. The Metaxas Dictatorship. Athens, 1993. Καϕάς,Γιάννης,ΓεϕμανικÎ-ςεπιδϕάσειςστησκÎ-ψητωνχϕόνωντηςνεοελληνικής αναγÎ-ννησης.ΣτÎ-φανοςΔοϕγκαςήπεϕίφυσικήςφιλοσοφίας.Αθήνα,1993. Kokonas, N. Α., The Cretan Resistance, 1941-1945. Rethymnon, 1992. Λιάκος, Αντώνης, Εϕγασία και πολιτική στην Ελλάδα του μεσοπολÎ-μου. To διεθνÎ-Ï‚ γϕαφείοεϕγασίαςκαιηανάδυσητωνκοινωνικώνθεσμών.Αθήνα,1993. Macedonian Academic Society, Macedonia, Past and Present. Melbourne, 1993. Μάϕγαϕης, Βασίλης, Μεγάλοι νεοÎ-λληνες από το 1400. Αθήνα, 1982. Mazower, Mark, Inside Hitler's Greece. The Experience of Occupation, 1941-1944. New Haven, 1993. Îανταζόπουλος,ΕικόλαοςI.ΜελετήματαγιατονΡήγαΒελεστινλή.Αθήνα,1994. Papalas, Anthony J., Ancient Icaria. Wauconda, Illinois, 1992. Prousis, Theophilus C, Russian Society and the Greek Revolution. DeKaIb, Illinois, 1994. Sfikas, Thanasis D., The British Labour Government and the Greek Civil War, 1945—1949. The Imperialism of "Non-Intervention." Keele, 1994. ΣκοπετÎ-α, Έλλη, H δϕση της Ανατολής. Εικόνες από το Ï„Î-λος της Οθωμανικής Αυτοκϕατοϕίας. Αθήνα, 1992. Tungay, Mete and Eric Jan Zürcher, editors, Socialism and Nationalism in the Ottoman Empire and Modern Turkey. London and New York, 1994. Velestinlis, Rigas. Βελεστινλής, Ρήγας, Ta επαναστατικά. Επαναστατική πϕοκήϕυξη, Taδίκαιατουανθϕώπου,Toσϕνταγμα,0θοϕϕιος,Ύμνοςπατϕιωτικός.Αθήνα, 1994. Linguistics Eleftheriades, Olga, Modem Greek Word Formation. Minneapolis, 1993. Literature and Criticism Αποστολίδου,Βενετία,0ΚωστήςÎαλαμάςιστοϕικόςτηςνεοελληνικήςλογοτεχνίας. Αθήνα, 1992. Beaton, Roderick, An Introduction to Modem Greek Literature. London, 1994. Cavafy, C. P., Collected Poems (revised edition), translated by Edmund Keeley and Philip Sherrard. Princeton, 1992. Δημηϕοϕλης,Δημήτϕης,Γοφάντασματηςθεωϕίας.Λογοτεχνία—κϕιτική—ιστοϕία. Αθήνα, 1993. Δημηϕοϕλης,Δημήτϕης,ΚαιτηςτÎ-χνηςτολουϕί.Îαϕαλειπόμενα,1985—1990.Αθήνα, 1994. ΕπιστημονικήεπετηϕίδατηςΦιλοσοφικήςΣχολής.ΤεϕχοςΤμήματοςΦιλολογίας,τόμ. Γ'. Θεσσαλονίκη, 1993. Frantzis, Andia. Φϕαντζή, Άντεια, επιμÎ-λεια, Μισμαγιά. Ανθολόγιο φαναϕιώτικης ποίησης κατά την Î-κδοση Ζήση Ζαοϕτη (1818). Αθήνα, 1993. Κάμπος. Cambridge Papers in Modem Greek, no. 1. Cambridge, 1993; no. 2, Cambridge, 1994. Κιτϕομηλίδης, Μίκης I., Κυπϕιακά δημοτικά τϕαγοϕδια. Αθήνα, 1992. Lambropoulos, Vassilis, TAe Rise of Eurocentrism. Anatomy of Interpretation. Princeton, 1993. Nickas, Helen and Konstandina Dounis, editors, Re-telling the Tale / Με δικά μας λόγια. Poetry and Prose by Greek-Australian Women Writers. Melbourne, 1994. Books Received 167 Îιεϕής,Μιχάλης,Χώϕος,φωςκαιλόγος.Hδιαλεκτικήτου«μÎ-σα—Î-ξω»στηνποίηση του Καβάφη. Αθήνα, 1992. Prevelakis, Pandelis, TAe Cretan, with an introduction by Peter Mackridge. Minneapolis, 1991. Ritsos, Yannis, TAe Fourth Dimension, translated by Peter Green and Beverly Bardsley. Princeton, 1993. Samaras, Nicholas, Hands of the Saddlemaker. New Haven, 1992. Σϕγκϕιση, τεϕχος 5, ΔεκÎ-μβϕιος 1993. Thaniel, George, Seferis and Friends. Toronto, 1994. Tsaloumas, Dimitris. Dimitris Tsaloumas Reads a Selection of his Poems in Greek and English, edited by Helen Nickas (two cassettes and a book). Melbourne, 1994. Τζιόβας, Δημήτϕης, To παλίμψηστο της ελληνικής αφήγησης. Από την αφηγηματολογία στη διαλογικότητα. Αθήνα, 1993. Vazra, Persa, Μια επίμονη άνοιξη. Θεσσαλονίκη, 1987. Vazra, Persa, ΕννÎ-α παϕενθÎ-σεις και κάθετες μÎ-ϕες. Θεσσαλονίκη, 1994. Veloudis, Yorgos. Βελουδής, Γιώϕγος, Μονά — ζυγά. ΔÎ-κα νεοελληνικά μελετήματα. Αθήνα, 1992. Political Science Kitromilides, Paschalis, Enlightenment, Nationalism, Orthodoxy. Studies in the Culture and Political Thought of Southeastern Europe. Brookfield, Vermont, 1994. Licklider, Roy, editor, Stopping the Killing. How Civil Wars End New York, 1993. Psomiades, Harry J. and Stavros B. Thomadakis, editors, Greece, the New Europe, and the Changing International Order. New York, 1993. Religion Αγγελάτος, Φωκάς, Χϕυσοστομικός κώδιξ της Ιεϕάς Μονής Σκαφιδιάς Ηλείας. Θεσσαλονίκη, 1993. Πατεϕική —Βυζαντινή Επιθεώϕησις (The Patristic and Byzantine Review), volume 12, numbers 1, 2, 3. 1993. Sered, Susan Starr, Priestess, Mother, Sacred Sister. Religions Dominated by Women. New York, 1994. Vaporis, N. M., Translating the Scriptures into Modem Greek Brookline, Massachusetts, 1994. TL·ater Îοϕχνεϕ,Βάλτεϕ,HιδÎ-ατουεθνικοϕθεάτϕουσταΒαλκάνιατου19ουαιώνα.Αθήνα, 1993. ...

pdf

Additional Information

ISSN
1086-3265
Print ISSN
0738-1727
Pages
pp. 165-167
Launched on MUSE
2010-06-24
Open Access
No
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.