In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 6 / The 1892 Newspapers, Part 6
  • Translated by Jeffrey Kapali Lyon

E pa'i 'ia ana ma ka puke pai nei nā nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1892, 'oiai he au ko'iko'i ia o ka mō'aukala o Hawai'i nei. Ua pa'i 'ia nā nūpepa 'o Ka Nūpepa Kū'oko'a a me Ko Hawai'i Pae 'āina he ho'okahi nūpepa mai 'Apelila 1891 a hiki i Dekemapa 1896. 'O kēia ka 'ao'ao 'ekolu o ka pukana i pa'i 'ia ma Honolulu ma ka lā 2 o Ianuali, 1892. Ua pa'i 'ia ka 'ao'ao mua a me ka lua ma kēlā mau pukana puke pai hope iho nei he 'elua. 'O Henry M. Whitney ka luna nui, a 'o Joseph U. Kawainui ka luna ho'oponopono. Mo'okini 36-37; Chapin 78-80.

Mahalo iā Stan Roehrig i kāna a'oa'o ma nā hua'ōlelo ma ke kānāwai o nā 'atikala no ka ho'oponopono waiwai a me ka molaki, a iā Jason Kapena Achiu i ka noi'i 'ana no nā 'atikala like 'ole o kēia māhele.

'O ka 'atikala ma lalo iho nei he hō'ulu'ulu i ka nūhou kūloko o nā 'ano like 'ole, e like me ka ho'olaha no ke kula, ka hui, a me ke kālai'āina; ke kū 'ana mai o ka moku; ka māka'ika'i 'ana a ka Mō'ī Wahine Lili'uokalani ma O'ahu; a me ke aloha Makahiki Hou. Mahalo iā Davianna McGregor a me Noenoe Silva i ke kōkua ma ka noi'i 'ana.

1. NU HOU HAWAII.

Aloha MAKAHIKI HOU oukou!

I ka Poakahi aenei e noho ai ke kau kiure o Honolulu nei, a o Lunakanawai Makale ke Kahu o ka Aha.

2. I ka Poaono nei i hoi mai ai na keiki puhi ohe mai ko lakou hoomaha ana iho nei he mau hebedoma ekolu.

3. Ma ka La Hape Nuia, i malama ia ai ke kipu hookuku eono makahiki o ka Hui Raifela ma kona kahua kipu ma Kahauiki, Kalihi.

4. Ua make i ka la 10 o Dekemaba, ma Honokahau, Maui, o Mrs. Henerieta Keahiula Kapaku, i ke 50 o kona mau makahiki o ke ola ana.

5. Ma ka hora 6 o ke kakahiaka Sabati nei i holo aku ai ka mokuahi Batavia no Potalana, Oregona, me ka lawe pu ana aku i na nupepa a me na leta.

1. NŪ HOU HAWAI'I

Aloha MAKAHIKI HOU 'oukou!

I ka Po'akahi a'e nei e noho ai ke kau kiule o Honolulu nei, a 'o Luna Kānāwai Makale1 ke Kahu o ka 'Aha.

2. I ka Po'aono nei i ho'i mai ai nā keiki puhi 'ohe mai ko lākou ho'omaha 'ana iho nei he mau hepekoma 'ekolu.

3. Ma ka Lā Hape Nū 'Ia i mālama 'ia ai ke kī pū ho'okūkū 'eono makahiki o ka Hui Raifela2 ma kona kahua kī pū ma Kahauiki, Kalihi.

4. Ua make i ka lā 10 o Dekemapa, ma Honokōhau,3 Maui, 'o Mrs. Henerieta Keahi'ula Kapakū, i ke 50 o kona mau makahiki o ke ola 'ana.

5. Ma ka hola 6 o ke kakahiaka Kāpaki nei i holo aku ai ka mokuahi Batavia no Potalana, 'Olekona, me ka lawe pū 'ana aku i nā nūpepa a me nā leka. [End Page 74]

[End Page 75]

6. Ma ka hookuku kinipopo o ka auina la Poaono i hala ma ke kahua o Makiki, mawaena o Aliiolani a me Sana Lui, ua kaa ka eo ia Aliiolani. He 16 a lakou puni i ko Sana Lui he 12 wale no.

7. Ua hala aku ka Moiwahine Liliuokalani ma ke kaa ahi o keia kakahiana no Waialua, ma ke ala aku o Manana, e like no me ka makou i hoike mua aku ai ma ka pepa onehinei.

8. Ke wa olelo ia mai nei ua ike ia kekahi...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 74-149
Launched on MUSE
2006-12-20
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.