In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1892, Māhele 6 / The 1892 Newspapers, Part 6
  • Translated by Jeffrey Kapali Lyon

E pa'i 'ia ana ma ka puke pai nei nā nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1892, 'oiai he au ko'iko'i ia o ka mō'aukala o Hawai'i nei. Ua pa'i 'ia nā nūpepa 'o Ka Nūpepa Kū'oko'a a me Ko Hawai'i Pae 'āina he ho'okahi nūpepa mai 'Apelila 1891 a hiki i Dekemapa 1896. 'O kēia ka 'ao'ao 'ekolu o ka pukana i pa'i 'ia ma Honolulu ma ka lā 2 o Ianuali, 1892. Ua pa'i 'ia ka 'ao'ao mua a me ka lua ma kēlā mau pukana puke pai hope iho nei he 'elua. 'O Henry M. Whitney ka luna nui, a 'o Joseph U. Kawainui ka luna ho'oponopono. Mo'okini 36-37; Chapin 78-80.

Mahalo iā Stan Roehrig i kāna a'oa'o ma nā hua'ōlelo ma ke kānāwai o nā 'atikala no ka ho'oponopono waiwai a me ka molaki, a iā Jason Kapena Achiu i ka noi'i 'ana no nā 'atikala like 'ole o kēia māhele.

'O ka 'atikala ma lalo iho nei he hō'ulu'ulu i ka nūhou kūloko o nā 'ano like 'ole, e like me ka ho'olaha no ke kula, ka hui, a me ke kālai'āina; ke kū 'ana mai o ka moku; ka māka'ika'i 'ana a ka Mō'ī Wahine Lili'uokalani ma O'ahu; a me ke aloha Makahiki Hou. Mahalo iā Davianna McGregor a me Noenoe Silva i ke kōkua ma ka noi'i 'ana.

1. NU HOU HAWAII.

Aloha MAKAHIKI HOU oukou!

I ka Poakahi aenei e noho ai ke kau kiure o Honolulu nei, a o Lunakanawai Makale ke Kahu o ka Aha.

2. I ka Poaono nei i hoi mai ai na keiki puhi ohe mai ko lakou hoomaha ana iho nei he mau hebedoma ekolu.

3. Ma ka La Hape Nuia, i malama ia ai ke kipu hookuku eono makahiki o ka Hui Raifela ma kona kahua kipu ma Kahauiki, Kalihi.

4. Ua make i ka la 10 o Dekemaba, ma Honokahau, Maui, o Mrs. Henerieta Keahiula Kapaku, i ke 50 o kona mau makahiki o ke ola ana.

5. Ma ka hora 6 o ke kakahiaka Sabati nei i holo aku ai ka mokuahi Batavia no Potalana, Oregona, me ka lawe pu ana aku i na nupepa a me na leta.

1. NŪ HOU HAWAI'I

Aloha MAKAHIKI HOU 'oukou!

I ka Po'akahi a'e nei e noho ai ke kau kiule o Honolulu nei, a 'o Luna Kānāwai Makale1 ke Kahu o ka 'Aha.

2. I ka Po'aono nei i ho'i mai ai nā keiki puhi 'ohe mai ko lākou ho'omaha 'ana iho nei he mau hepekoma 'ekolu.

3. Ma ka Lā Hape Nū 'Ia i mālama 'ia ai ke kī pū ho'okūkū 'eono makahiki o ka Hui Raifela2 ma kona kahua kī pū ma Kahauiki, Kalihi.

4. Ua make i ka lā 10 o Dekemapa, ma Honokōhau,3 Maui, 'o Mrs. Henerieta Keahi'ula Kapakū, i ke 50 o kona mau makahiki o ke ola 'ana.

5. Ma ka hola 6 o ke kakahiaka Kāpaki nei i holo aku ai ka mokuahi Batavia no Potalana, 'Olekona, me ka lawe pū 'ana aku i nā nūpepa a me nā leka. [End Page 74]

[End Page 75]

6. Ma ka hookuku kinipopo o ka auina la Poaono i hala ma ke kahua o Makiki, mawaena o Aliiolani a me Sana Lui, ua kaa ka eo ia Aliiolani. He 16 a lakou puni i ko Sana Lui he 12 wale no.

7. Ua hala aku ka Moiwahine Liliuokalani ma ke kaa ahi o keia kakahiana no Waialua, ma ke ala aku o Manana, e like no me ka makou i hoike mua aku ai ma ka pepa onehinei.

8. Ke wa olelo ia mai nei ua ike ia kekahi...

pdf