In lieu of an abstract, here is a brief excerpt of the content:

  • Nā Nūpepa o ka Makahiki 1834, Māhele 6 / The 1834 Newspapers, Part 6
  • Translated by Jeffrey Kapali Lyon

E ho'opuka li'ili'i hou 'ia ana ma kēia māhele o ka puke pai nā nūpepa Hawai'i a pau ma ke ka'ina i pa'i mua 'ia ai. E ho'omau ana ma lalo iho nei me ka nūpepa Hawai'i o ka makahiki 1834 'o Ka Lama Hawai'i. Ua pa'i mua 'ia ma Lahaina Luna, Maui, na nā haumāna o Ke Kulanui o Hawai'i ma Lahaina Luna a me nā kula 'ē a'e a nā mikionali Kalawina. 'O Lorrin Andrews ka luna ho'oponopono. Na nā kumu a me nā haumāna o ke Kulanui i kākau; 'a'ole na'e i palapala 'ia ko lākou mau inoa pākahi. Forbes 901 (II:75-77); Mo'okini 24; Chapin 63-64.

Ua pa'i 'ia ma lalo iho nei ka pukana o Ka Lama Hawai'i o ka lā 21 o Malaki, 1834, nona nā 'ao'ao he 'ehā: ho'okahi 'atikala a ki'i o ka 'ao'ao 'ekahi; 'elima 'atikala o ka 'ao'ao 'elua; ua hakahaka ka 'ao'ao 'ekolu; a 'ehā 'atikala o ka 'ao'ao 'ehā. Na Alonzo Chapin a me kāna wahine 'o Mary Ann Tenney Chapin i ho'omākaukau i ke ki'i.

'O kēia 'atikala ka lima o ka pūka'ina e wehewehe ana i ko Hawai'i nei no nā holoholona 'āina 'ē.

1. KA LAMA HAWAII. HE MEA IA E HOOLAHA IKE, A HE MEA HOI E PONO AI KE KULANUI.

I naaupo ka uhane, aole ia he maikai.

NA SOLOMONA

Makahiki 1. MAUI LAHAINALUNA MARAKI 21. 1834. Helu 6.

1. KA LAMA HAWAI'I HE MEA IA E HO'OLAHA 'IKE, A HE MEA HO'I E PONO AI KE KULANUI

I na'aupō ka 'uhane, 'a'ole ia he maika'i 1

NA SOLOMONA

Makahiki 1 MAUI, LAHAINA LUNA
MALAKI 21, 1834 Helu 6


Click for larger view
View full resolution

'ĒLEKA (ELK)

[End Page 38]

[End Page 39]

NO KA ELEKA.

Ua like kekahi ano o ka Eleka me ko ka dia.

2. Ua nui na ano o na dia, okoa kahi, okoa kahi. O ka Eleka ka mea nui loa o na dia a pau. Ua kiekie a ua loloa ke kino, pokole ko ka lio.

3. He ano e ka helehelena o ka Eleka. No ka loihi loa o kona mau wawae, ua like ia me ka mea e hele ana ma ke kukuluaeo, ua pokole kona huelo, ua manoanoa ka ai, a ua like ka loa me ka loa o ke poo. Ua loihi loa kona lehelehe luna, a ua palahalaha, ua lewa loa ilalo. He nui loa kona mau pepeiaohao, a ua manamana loa me he lima la.

4. Ua ahinahina eleele ka Eleka, ua loloa kona huluhulu, a ma ka ai ua loihi loa, a ua paa pu, a ua oolea.

5. He ilio kolohe ole ka Eleka, aole huhu iki[.] He ilio nui no, aka, no kona makau wale, e holo no ia, ke ike mai ke kanaka, a he ilio uuku paha.

6. Ma na ululaau ma Amerika akau kahi i ike nui ia ka Eleka, ua ikea no hoi ma ka akau o Europa.

7. O na lalalaau, a me ka nahelehele a me ka mauu, a me na mea uliuli, oia no kana mea ai. O kona lehelehe nui ka mea e lawelawe ai, a no ka loihi o kona mau wawae, e hiki no ia e lalau i ka ai, ma kahi kiekie. Ina elua anana, hiki no.

8. He mea lokomaikai, a he mea kolohe ole, ka Eleka, aka, ina i hoopaaia, aole oluolu.

NO KA 'Ēleka

Ua like kekahi 'ano o ka 'Ēleka me ko ke kia.

2. Ua nui nā 'ano o nā kia, 'oko'a kahi, 'oko'a kahi. 'O ka 'Ēleka ka mea nui loa o nā kia a pau. Ua ki'eki'e a ua loloa ke kino, pōkole ko ka lio.

3. He 'ano 'ē ka helehelena o ka 'Ēleka. No ka...

pdf

Additional Information

ISSN
1542-4243
Print ISSN
1535-3133
Pages
pp. 38-73
Launched on MUSE
2006-12-20
Open Access
No
Archive Status
Ceased Publication
Back To Top

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Without cookies your experience may not be seamless.